Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cynllun tai yn rhoi bywyd newydd i hen ysgol a hwb i'r economi

Cynllun tai yn rhoi bywyd newydd i hen ysgol a hwb i'r economi


Summary (optional)
start content

Cynllun tai yn rhoi bywyd newydd i hen ysgol a hwb i'r economi

Mae cymdeithas dai wedi dechrau gweithio ar gynllun tai uchelgeisiol gwerth £5.2 miliwn yng Nghyffordd Llandudno a fydd yn helpu i gynnal 70 o swyddi presennol a chreu chwe swydd newydd.

Mae'r datblygiad yn rhoi bywyd newydd i hen ysgol gynradd, Ysgol Maelgwn a gaeodd ddwy flynedd yn ôl pan symudodd y disgyblion i ysgol newydd sbon, Ysgol Awel y Mynydd.
Dyma'r prosiect mwyaf cymhleth y mae Cartrefi Conwy wedi gweithio arno hyd yma gan fod yr hen ysgol a agorodd yn 1907 yn bwysig yn bensaernïol ac mae llawer o'r nodweddion gwreiddiol yn cael eu diogelu.
Mae'r gymdeithas dai yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy'n dweud y bydd y prosiect yn rhoi hwb i'r economi leol.
Mae'n cael ei ariannu'n rhannol gan Grant Tai Cymdeithasol gwerth £2.5 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru a gobeithir y bydd y tenantiaid cyntaf yn symud i'w cartrefi newydd yn hydref 2020.

Mae'r gwaith yn cael ei wneud gan y contractwyr o Fochdre, Brenig Construction, sydd wedi ymrwymo i gyflogi pobl leol a defnyddio cyflenwyr lleol. Yn ôl Brenig, bydd tua 90 y cant o'r bobl sy'n gweithio ar y prosiect yn dod o sir Conwy.
Bydd swyddi newydd ar gyfer peiriannydd dan hyfforddiant a syrfëwr meintiau dan hyfforddiant. Yn ogystal, bydd pedwar prentisiaeth ar gael drwy'r Academi Gyflogaeth a sefydlwyd gan is-gwmni Cartrefi Conwy, Creu Menter.
Mae'r prosiect yn rhan o strategaeth £50 miliwn y gymdeithas dai i greu 400 o gartrefi newydd dros y pedair blynedd nesaf.

Bydd 27 o gartrefi newydd a gweithiodd Cartrefi Conwy yn agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sicrhau bod y datblygiad yn cwrdd ag anghenion tai lleol. Mae'r hen ysgol yn adeilad rhestredig Gradd II ac mae llawer o'r nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys y teils, y llefydd tân arbennig, y lloriau parquet a'r nenfwd pren cromennog ysblennydd, yn cael eu cadw. Bydd yr ystafelloedd dosbarth yn y prif adeilad yn cael eu troi'n 10 fflat ar gyfer pobl ag anableddau. Bydd adeilad ystafell ddosbarth ar wahân, sydd hefyd â statws rhestredig Gradd II, yn cael ei drawsnewid yn fyngalo pum ystafell wely i deulu, gydag un person sydd ag anabledd. Bydd 16 eiddo arbenigol arall, sef cymysgedd o fflatiau a byngalos, hefyd yn cael eu hadeiladu ar y safle.

Mae Barry Evans, rheolwr y safle, yn arbenigwr cadwraeth sydd wedi gweithio ar brosiectau mawr ledled y DU, gan gynnwys adfer adeilad nodedig wyth llawr siop Lewis’s yn Lerpwl.
Dywedodd: “Yn Ysgol Maelgwn byddwn yn cadw llawer o dreftadaeth yr adeilad fel y nenfwd pren, y llefydd tân a'r lloriau.
“Yr hyn sy'n ei gwneud yn anodd yw ein bod yn amlwg hefyd yn gorfod cydymffurfio â safonau diogelwch ac inswleiddio modern sy’n hollol hanfodol ac rydym yn gweithio'n agos gyda swyddog cadwraeth treftadaeth Conwy.
“Bydd ffenestri codi newydd yn cael eu gosod a byddant yn fersiynau modern tebyg i'r rhai gwreiddiol fel y byddant yn edrych yr un fath ond gyda gwydr dwbl.
“Bydd hen neuadd yr ysgol yn dod yn ardal gymunedol ar gyfer y fflatiau yn yr ystafelloedd dosbarth wedi'u haddasu.”

Dywedodd David Kelsall, Pennaeth Datblygu Cartrefi Conwy: “Rydym yn falch iawn o weithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar y prosiect cyffrous hwn ac rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am helpu i'w ariannu.
“Rydym yn cydweddu ein hymdrechion ag anghenion strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sicrhau bod ein partneriaeth mor gadarn â phosib.
“Yn y bôn, mae'n ymwneud â gweithio'n gallach i ddiwallu anghenion tai cymdeithasol pobl leol a gwella ansawdd eu bywydau.”

Dywedodd y Cynghorydd Liz Roberts, Aelod Cabinet ar gyfer Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae adeilad Ysgol Maelgwn yn enghraifft wych o bensaernïaeth Edwardaidd. Mae swyddogion Conwy ac aelodau'r pwyllgor cynllunio yn awyddus i sicrhau bod nodweddion pensaernïol a hanesyddol yr adeilad yn cael eu cadw. Mae hwn yn gynllun arloesol sy'n gweddnewid yr adeilad er mwyn darparu cartrefi arbenigol a fforddiadwy i ddiwallu angen lleol.”

Dywedodd y Cynghorydd Sue Shotter, cynghorydd ar gyfer Cyffordd Llandudno: “Rwy'n credu bod yr hyn sy'n digwydd yma yn wych. Mae'n rhywbeth y mae ei angen ar yr ardal ac mae'n cadw adeilad eiconig, sy'n bwysig iawn oherwydd mae llawer o hanes i lawer o'n preswylwyr sy'n cofio mynd i'r ysgol yno. Mae'n deimlad cyffrous iawn.”

Yn ôl Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Iwan Davies, byddai manteision economaidd sylweddol hefyd. Dywedodd: “Bydd llawer o swyddi adeiladu'n cael eu creu, a fydd yn golygu bod punt Conwy yn cael ei gwario yng Nghonwy.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr Cartrefi Conwy, Andrew Bowden: “Mae hwn yn ddatblygiad blaenllaw o fewn sir Conwy ac rydym wedi gweithio'n agos gyda'r gwasanaethau cymdeithasol a'r awdurdod lleol i adnabod anghenion eu cleientiaid.
“Rydym yn creu cymuned newydd a bydd gan y bobl sy'n byw yma y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt i gwrdd â’u hanghenion.”

Roedd yn deimlad a ategwyd gan Gwynne Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy, a ddywedodd: “Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o'r prosiect hwn ac i weithio efo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, er mwyn creu'r cartrefi newydd hyn.
“Yn y broses rydym yn diogelu treftadaeth yr ardal ac yn rhoi cychwyn o'r newydd i'r adeilad hwn ar gyfer yr 21ain ganrif.
“Mae'r lleoliad yn ddelfrydol oherwydd mae hefyd yn agos at Ganolfan Marl sy’n eiddo i’r cyngor. Maent yn darparu cefnogaeth a chymorth i unigolion yn ogystal â llety.”

Wedi ei bostio ar 28/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy