Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Casgliadau Ymyl Palmant

Casgliadau Ymyl Palmant


Summary (optional)
start content

Casgliadau Ymyl Palmant

Nodyn i atgoffa unrhyw un sy’n clirio i wneud lle ar gyfer anrhegion Nadolig newydd, neu sy’n gwaredu hen ddillad ar ôl derbyn anrhegion newydd, y gallant wneud defnydd o gasgliadau ymyl palmant Sir Conwy i helpu i ddod o hyd i gartref newydd i rai nwyddau, yn hytrach na’u hanfon i’r domen sbwriel.

Mae’r fenter gymdeithasol leol, Crest Cooperative, yn cydweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i wella cyfraddau ailgylchu ac atal eitemau diangen fynd ar y domen sbwriel. Gall breswylwyr ailgylchu dillad ac eitemau trydanol bach bob pythefnos mewn bagiau piws a phinc fel rhan o gasgliadau deunydd ailgylchadwy o ymyl y palmant.

“Rydym yn falch iawn o allu gweithio gyda Crest i helpu preswylwyr i wneud mwy gyda’u heitemau trydanol diangen a hen ddillad.” Meddai’r Cynghorydd Donald Milne, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dros yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, “Rydym yn ymwybodol mai ailddefnyddio yw’r ffordd orau i leihau niwed i’r amgylchedd: gan leihau’r galw am ddeunyddiau crai a lleihau llygredd tomenni sbwriel.”

Mae eitemau bach sy’n cael eu casglu mewn bagiau ailgylchu pinc megis lampau, setiau teledu, teganau, hwfers, gliniaduron, a sychwyr gwallt yn cael eu harchwilio gan drydanwyr cymwys. Bydd darnau o eitemau nad ellir eu trwsio’n cael eu tynnu a’u hailgylchu, ond mae’r rhan fwyaf yn cael eu hadnewyddu a’u profi. Mae’r eitemau hyn yn cael eu rhoi i deuluoedd mewn angen neu’n cael eu gwerthu ymlaen yn siopau Crest ym Mae Colwyn a Llandudno.

Cafodd 3,500kg o eitemau eu hachub gan Sir Conwy rhag mynd ar y domen sbwriel, o gasgliadau eitemau trydanol cartref mis Tachwedd yn unig.

Dylid rhoi eitemau dillad i’w hailgylchu yn y bagiau piws ar gyfer casgliadau ymyl palmant. 

“Mae’r dillad yn cael eu golchi a’u sychu ac rydym yn dewis yr eitemau gorau i’w gwerthu yn ein siopau,” esboniodd Rod Williams, Rheolwr Gweithrediadau Cyffredinol Crest. “Mae gwisgoedd ysgol yn cael eu casglu dros yr haf yn cael cartref newydd erbyn y flwyddyn ysgol newydd, sy’n lleihau costau ar gyfer teuluoedd ar gyllidebau tynn”.

“Rydym yn rhoi dillad cynnes, tywelion, sachau cysgu a phebyll i elusennau digartrefedd. Mae dillad gwely nad ydynt yn addas at ddibenion hyn yn cael eu rhoi i elusennau anifeiliaid.”

Mae’r siopau yn rhoi cyfleoedd gwirfoddoli i bobl leol sydd angen help llai i gynyddu eu hyder hefyd, neu sydd eisiau cymdeithasu gyda phobl debyg hyd yn oed. Gall gwirfoddoli arwain ar waith neu addysg llawn amser, ac mae’n gwella bywydau’r gwirfoddolwyr yn ogystal â’u cymunedau. 

Cafodd Julian Woodcock gyfle i wirfoddoli mewn rolau gwahanol yn Crest, gan fwynhau gweithio ar y faniau casglu ymyl palmant. Gyda’r profiad gwaith hwnnw, cafodd swydd gyda DPD yn dadlwytho parseli, ei gyflogaeth am dâl cyntaf ers dros ddwy flynedd, “Roeddwn i’n mwynhau gweithio ar y faniau” meddai Julian. “Dyna roeddwn i’n ei fwynhau fwyaf.” Hyd yn oed ar ôl cael swydd â chyflog, mae Julian yn rhoi help llaw yn Crest pan mae ei shifftiau’n caniatáu,

Dywedodd Rod Williams, “Mae ailgylchu dillad a chyfarpar trydanol gymaint gwell na thaflu sbwriel yn y bin a’r domen sbwriel, dim ond oherwydd nad yw’r perchennog presennol eu hangen mwyach. Yn ogystal â bod yn gynaliadwy yn amgylcheddol, rydych yn helpu pobl leol ac yn gwella bywydau.”

NODWCH

Ni chesglir dim nwyddau trydanol na thecstilau rhwng dydd Sadwrn 22 Rhagfyr a dydd Gwener 4 Ionawr. Mae casgliadau ymyl palmant yn ailddechrau ar ôl y Nadolig, yr wythnos yn dechrau 7 Ionawr 2018      

Gall breswylwyr Conwy fynd ag eitemau mwy megis cyfarpar trydanol, dodrefn, teganau, addurniadau’r ardd, beiciau a phramiau i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Cyngor ym Mochdre lle mae eitemau’n cael eu hail-werthu yn y Siop Ailgylchu gydag enillion yn mynd at Hosbis Dewi Sant.

 

 

 


 

Wedi ei bostio ar 18/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy