Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyllid LEADER ar gyfer prosiect cyfieithu Iaith Arwyddion Prydain sy'n torri tir newydd

Cyllid LEADER ar gyfer prosiect cyfieithu Iaith Arwyddion Prydain sy'n torri tir newydd


Summary (optional)
start content

Cyllid LEADER ar gyfer prosiect cyfieithu Iaith Arwyddion Prydain sy'n torri tir newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cydweithio â’r Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain a gwefan HistoryPoints i greu fideos treftadaeth wedi’u cyfieithu i Iaith Arwyddion Prydain yng Nghanolfan Ddiwylliant newydd Conwy a ledled tref Conwy.

Bydd y prosiect Canolfan Ddiwylliant Deirieithog yn rhoi amlygrwydd cyfartal i Iaith Arwyddion ochr yn ochr â chyfieithiadau Cymraeg a Saesneg yn y Ganolfan Ddiwylliant newydd, gan gadw at nod y Ganolfan i hyrwyddo mynediad i bawb at dreftadaeth.

Bydd y Ganolfan Ddiwylliant, sydd ar hyn o bryd yn y broses o gael ei adeiladu ar y gornel rhwng Ffordd Town Ditch a Ffordd Bangor yn nhref Conwy, yn cynnwys llyfrgell, archifdy, canolfan dreftadaeth a chelfyddydau a chaffi. Bydd y ganolfan – sydd wedi’i raglennu i agor yn hydref 2019 – yn adrodd hanes Sir Conwy ac yn cyfeirio ymwelwyr at ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog y rhanbarth.

Mae’r prosiect Canolfan Ddiwylliant Deirieithog wedi sicrhau £7,892 o gyllid LEADER er mwyn i Raglen Datblygu Gwledig Conwy dreialu'r defnydd o godau QR i gyfeirio ymwelwyr at wefan HistoryPoints ar lechen neu ffôn glyfar, lle y bydd modd iddynt gael mynediad at fideos yn Iaith Arwyddion Prydain. Bydd placiau cod QR yn cael eu harddangos mewn lleoliadau allweddol yn y Ganolfan Ddiwylliant, yn ogystal â safleoedd hanesyddol eraill yn y dref gan gynnwys Plas Mawr a Thŷ Lleiaf Prydain.

Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys arwyddion a goleuo hygyrch ar gyfer y casys arddangos.  Bydd arwyddion hefyd yn Ddementia-gyfeillgar, gan gadw at nod y Ganolfan Ddiwylliant o weithio tuag at statws Dementia Gyfeillgar.

Meddai’r Cynghorydd Goronwy Edwards, Cadeirydd Grŵp Gweithredu Lleol Conwy: “Cyffrous iawn i ni yw gwylio cynnydd y prosiect peilot hwn, a fydd yn gwneud defnydd o gyllid LEADER i brofi dull arloesol o ddod â’n treftadaeth yn fyw i gynulleidfaoedd ehangach.”   Dywedodd Holly Cuffin, Rheolwr Gwasanaethau Hyfforddi ac Ymgynghori y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain: “Amcangyfrifir fod ar hyn o bryd 19,438 o bobl yn Sir Conwy sydd â nam ar y clyw. Mae’r Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain yn falch iawn o fod yn cydweithio â Chyngor Conwy a HistoryPoints i wella cydraddoldeb mynediad trwy chwalu rhwystrau a rhoi i bawb y cyfle i gael mynediad at wybodaeth trwy eu cyfrwng cyfathrebu dewisol, gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer y gymuned fyddar”.

Dywedodd y Cyng. Mark Baker, Aelod Cabinet Conwy dros Gymunedau: “Mae diwylliant a threftadaeth gyfoethog Conwy yn eiddo i bawb, ac rydym am weld y Ganolfan Ddiwylliant newydd yn arwain y gad wrth ddod â gwrthrychau, straeon a safleoedd hanesyddol ein sir yn fyw trwy gydweithio’n agos â’r llu o gymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu.”

Mae’r Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain ym Mae Colwyn yn elusen gofrestredig ac sydd yn bodoli er mwyn gwella ansawdd bywyd a chydraddoldeb mynediad i bobl fyddar a phobl sydd â nam ar y synhwyrau www.centreofsignsightsound.org.uk

Mae gwefan HistoryPoints, a sefydlwyd yn 2012, yn gweithredu fel gwefan gymunedol dielw gyda’r bwriad o ddarparu gwybodaeth ar leoliad mewn safleoedd hanesyddol trwy ddefnyddio technoleg symudol. Hyd yn hyn, mae’r wefan yn rhoi sylw i gyfanswm o 570 o safleoedd ledled Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Gobaith tymor hir y prosiect yw i ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd yn ystod y cyfnod peilot i roi HistoryPoints Iaith Arwyddion Prydain ar waith ar draws Sir Conwy gyfan a thu hwnt www.historypoints.org

Cefnogir y prosiect Canolfan Ddiwylliant Deirieithog gan LEADER, rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Er mwyn canfod mwy am Ganolfan Ddiwylliant Conwy, ymwelwch â www.conwy.gov.uk/canolfanddiwylliant  neu ewch i www.facebook.com/diwylliantconwyculture

 

I gael fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o’r datganiad i’r wasg, dilynwch y ddolen hwn https://vimeo.com/310427703

 

Wedi ei bostio ar 14/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy