Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Llandudno Yn Paratoi I Groesawu Pencampwriaeth Rali'r Byd

Llandudno Yn Paratoi I Groesawu Pencampwriaeth Rali'r Byd


Summary (optional)
start content

Llandudno Yn Paratoi I Groesawu Pencampwriaeth Rali'r Byd

 

• Y dref yn paratoi i gynnal Rali Cymru DU am y tro cyntaf erioed

• Prif dimau wedi'u lleoli yng nghanol y dref ac eraill ar y Promenâd  

• Gwasanaeth parcio a theithio i’r cyhoedd, y swyddogion a’r cystadleuwyr o Gaeau Bodafon

• Y Glec Fawr a Phencadlys y Rali yng nghanolfan glan môr Venue Cymru  

 

Mae manylion llawn am rôl ganolog a chyffrous Llandudno wrth i’r dref gynnal Rali Cymru DU y mis nesaf (3-6 Hydref) wedi cael eu datgelu.

 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r dref lan môr boblogaidd ym Mwrdeistref Sirol Conwy wedi chwarae rhan amlwg yn rhaglen y digwyddiad chwaraeon moduro mawreddog wrth gynnal Seremonïau Cychwyn a Gorffen. Cafodd hanes ei greu yn Llandudno yr hydref diwethaf pan gynhaliodd chwaraeon moduro Pencampwriaeth y Byd cyntaf y DU ar rannau o ffyrdd cyhoeddus oedd wedi cau.

 

Eleni, fodd bynnag – ac am y tro cyntaf erioed – bydd Llandudno yn gartref i’r rali gyfan gan ddod â chryn dipyn o fusnes i’r dref a chyhoeddusrwydd rhyngwladol amhrisiadwy ar gyfer twristiaeth yn y rhanbarth. Yn y gorffennol, mae’r digwyddiad rhyngwladol wedi cael ei gynnal ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.

 

Bydd pencadlys prysur Rali Cymru DU, sef rownd 12 o Bencampwriaeth Rali’r Byd FIA 2019 sy’n denu cystadleuaeth brwd yng nghanolfan glan môr Venue Cymru – a fydd yn gartref i arddangosfa'r Glec Fawr rhyngweithiol hefyd. Wedi’i drefnu i annog ac ysgogi’r rheiny sy’n astudio pynciau STEM mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru, mae’r arddangoswyr yn cynnwys BAE Systems, F1 in Schools, IET, IMEC, Lab Rascals, Awyrlu Brenhinol a Techsoft. Disgwylir i fwy na 1,500 o fyfyrwyr fynychu’r digwyddiad dros bedwar diwrnod.

 

Gan greu bwrlwm go iawn, bydd y Parc Gwasanaeth ar gyfer y pedwar prif wneuthurwyr sy’n cefnogi timau Pencampwriaeth Rali’r Byd wedi’u lleoli yn Venue Cymru. Hyundai ym Maes Coetsis Mostyn Broadway, a Citroën, Ford a Toyota mewn meysydd parcio ger Venue Cymru.

 

Bydd timau Pencampwriaeth y Byd 2 a Phencampwriaeth Ieuenctid y Byd gerllaw hefyd ar y Promenâd, tra bydd y rhai sy’n cystadlu yn Rali Genedlaethol Rali Cymru DU dros ddau ddiwrnod wedi’u lleoli ar Rodfa'r De a fydd wedi cau i draffig trwodd rhwng Tŷ’n y Ffrith Road a Vaughan Street rhwng dydd Iau, 3 Hydref a dydd Sul, 6 Hydref.

 

Tudor Road, ger Pwll Nofio Llandudno, fydd yr unig brif lôn fydd wedi cau yn Llandudno a bydd y dref yn parhau i fod ar agor am fusnes ac yn barod i groesawu cystadleuwyr, y cyfryngau, trefnwyr digwyddiadau a miloedd o ymwelwyr o bob cwr o'r byd i brofi'r cyffro a geir gan brif yrwyr y byd a cheir cyflymaf erioed ym myd chwaraeon moduro.

 

Bydd y timau yn cychwyn cyrraedd y penwythnos cynt i baratoi ar gyfer prawf Shakedown swyddogol terfynol yng Nghoedwig Gwydir yn Eryri ar y bore dydd Iau. Yna, bydd y criwiau yn mynd i Lerpwl ar gyfer y Seremoni Cychwyn ac yna i Oulton Park, ger Caer, ar gyfer y prawf cyflymder agoriadol ar y nos Iau.

 

Ar ôl hynny, mae’r bwrlwm cyflym wedi’i leoli yng nghoedwigoedd cyfarwydd gogledd a chanolbarth Cymru – ynghyd â chymal cyflym ar y diwrnod diwethaf o amgylch y Gogarth – gyda chystadleuwyr yn dychwelyd i Landudno dros nos, yn ogystal â gwasanaeth canol dydd ar y dydd Gwener a’r Seremoni Gorffen yn fuan p'nawn Sul. Gyda chymaint o fwrlwm cyffrous yn digwydd yn nghanol y dref, bydd y dref gyfan yn effro gydag adrenalin a chynnwrf.  

 

“Bydd awyrgylch gŵyl gwerth chweil yn Llandudno,” meddai Hugh Chambers, Prif Weithredwr Motorsport UK, trefnydd a hyrwyddwr Rali Cymru DU. “Yn ogystal â dod â miliynau o bunnoedd o fudd economaidd i’r siopau, gwestai, tai bwyta, garejys a nifer o fusnesau eraill yn y dref, bydd presenoldeb Pencampwriaeth Rali’r Byd mawreddog yn siŵr o ddenu diddordeb lleol enfawr ynghyd ag ymwybyddiaeth byd-eang ar gyfer yr atyniadau gwyliau ac antur sydd ar gael yn Llandudno a Gogledd Cymru.”

 

Mae mynediad i gaeau’r Parc Gwasanaeth am ddim i bawb a fydd yn mwynhau llu o weithgareddau ac adloniant yn ogystal â gweld y genhedlaeth ddiweddaraf o Geir Rali’r Byd yn cael eu paratoi.

 

Bydd llwyfan ganolog yn darparu cyfweliadau gyda’r gyrwyr sydd ar y blaen ar ôl Shakedown bore dydd Iau, ac ar ddiwedd bob dydd. Bydd sgrin fawr yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r ymwelwyr gyda darllediad yn fyw o’r cymalau arbennig wedi’u hamseru yn y coedwigoedd, ynghyd â stondinau nwyddau a mannau arlwyo.

 

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

“Rydym wrth ein boddau bod Pencampwriaeth Rali’r Byd yn cael ei chynnal ledled Sir Conwy, gyda chamau yn y goedwig yn ogystal ag ar yr arfordir, ac eleni mae cael y gwneuthurwyr a’r timau gyda ni yn gyffrous iawn.

 

“O ystyried yr amrywiaeth o elfennau a fydd yn rhan o hyn bydd mwy nag erioed ar gael i bawb, ac edrychwn ymlaen at groesawu pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddigwyddiad gwych arall.

 

“Mae’r sylw byd-eang sy’n dod gyda Rali Cymru DU ar y cyfryngau yn amhrisiadwy, felly rydym yn croesawu’r cyfle i hyrwyddo Sir Conwy fel yr amgylchedd iawn i gynnal digwyddiadau gwych a’r cyfle i weithio gyda thîm y rali eto.”

 

Er bod mynediad i’r Parc Gwasanaeth am ddim, mae ystod eang o docynnau hefyd ar werth ar gyfer y 22 cymal arbennig sy’n rhan o raglen Rali Cymru DU 2019 gyda’r prisiau’n cychwyn am £15 yn unig ar gyfer prawf cyflymder nos Sadwrn ym Mae Colwyn, sy’n addas i deuluoedd. Gellir dod o hyd i’r manylion llawn ar wefan swyddogol Rali Cymru DU - www.walesrallygb.com.

 

 map-13-21-29
Map wedi'i ddarparu gan Rali Cymru GB

 

[DIWEDD]

 

Ynglŷn â Rali Cymru Prydain Fawr:  Ers ei chychwyn yn 1932 mae Rali Rhyngwladol Prydain Fawr wedi ei rhedeg 74 o weithiau.Mae rhai achlysuron lle nad oedd modd cynnal y rali gan gynnwys yr Ail Ryfel Byd, Argyfwng Suez (1957) a Chlwy’r Traed a’r Genau (1967).  Mae’n un o ddau ddigwyddiad yn unig (ynghyd â’r Ffindir) sydd wedi cadw ei statws fel rhan cymhwyso a sgorio o Bencampwriaeth Rali’r Byd y FIA ers i’r bencampwriaeth gael ei sefydlu yn 1973. 
 
Rali Cymru DU yw rownd y DU o Bencampwriaeth Rali’r Byd eleni ac mae’n cael ei drefnu a’i hyrwyddo gan Motorsport UK, unig gorff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon modur pedair olwyn yn y DU.Fe’i gelwir yn Rali Cymru DU ers 2003 pan ddaeth Llywodraeth Cymru yn brif bartner ariannu, bu’r rali yn gweithredu o Bentref Rali canolog yng Nglannau Dyfrdwy rhwng 2013 a 2018, gyda chymalau cystadleuol ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru. Bydd y Parc Gwasanaeth yn symud yn 2019 i Landudno ym Mwrdeistref Sirol Conwy.
 
Gwefan swyddogol y digwyddiad yw www.walesrallyDU.com ac mae’n darparu'r newyddion diweddaraf yn rheolaidd ynghyd â dolen gyswllt i ddarluniau di-hawlfraint.
 
Cynaliadwyedd: Yn 2016, cafodd Rali Cymru DU y lefel uchaf o 'Ragoriaeth’ o Achrediad Amgylchedd y FIA.  Bydd y trefnwyr  yn parhau i wneud y digwyddiad yn fwy cynaliadwy ac yn gostwng ei effaith ar yr amgylchedd.Lle bo modd, bydd cynnyrch lleol a chynnyrch ailgylchadwy yn cael eu hannog.
 
Achredu: Mae cyfnod achredu’r cyfryngau ar gyfer Rali Cymru DU yn agor ar 7 Awst.

 

Cyswllt ar gyfer y Cyfryngau: 

 

Rali Cymru DU:Jonathan Gill, Swyddog y Wasg Cenedlaethol ar gyfer Rali Cymru DU, 66 Baker Street, Weybridge, Surrey, KT13 8AL

 

Ffôn:+44 (0)1372 414120 neu +44 (0)7860 563000

E-bost: Media@WalesRallyDU.com


Motorsport UK: Ben Buesnel, Motorsport House, Riverside Park, Colnbrook, SL3 0HG

Ffôn: +44 (0)1753 765008 neu +44 (0)7752 402408
E-bost: ben.buesnel@motorsportuk.org

Wedi ei bostio ar 30/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy