Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Lansio menter chwilio am bobl ar goll

Lansio menter chwilio am bobl ar goll


Summary (optional)
start content

Lansio menter chwilio am bobl ar goll

Mae cynllun sy’n sicrhau bod gwybodaeth bwysig ar gael i’r rhai hynny sy’n chwilio am bobl fregus sydd ar goll yn cael ei lansio yng Ngogledd Cymru.

Cynllun cenedlaethol yw Protocol Herbert sy’n cael ei gyflwyno’n lleol gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru er mwyn annog  gofalwyr ac aelodau teulu i lenwi ffurflen sy’n rhoi gwybodaeth bwysig am unigolyn bregus i’w defnyddio pe baent yn mynd ar goll.  Gall hyn gynnwys manylion am lefydd y maent yn hoff o fynd iddynt, unrhyw feddyginiaeth y mae’n rhaid iddynt ei chymryd, eu trefn ddyddiol arferol, disgrifiad a llun diweddar ohonynt.

Pe bai aelod o deulu neu gyfaill yn mynd ar goll, gellir anfon y wybodaeth yn syth at swyddogion heddlu rheng flaen a SCCH gan olygu nad oes angen treulio amser yn casglu’r manylion yn gyntaf a bod gwybodaeth hollbwysig ar gael ar unwaith i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan yn y chwiliad er mwyn gallu dod o hyd i’r unigolyn bregus a’u dychwelyd adref  yn ddiogel cyn gynted â phosibl.

Mae’r protocol wedi’i enwi ar ôl George Herbert, cyn-filwr a oedd yn rhan o laniadau D-Day yn Normandi.  Roedd yn dioddef o ddementia ac aeth ar goll sawl blwyddyn yn ôl.

Meddai Neil Ayling, Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint a Chadeirydd Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru:   “Does dim yn peri mwy o ofn a phryder na methiant aelod o’r teulu, cyfaill neu gymydog i ddychwelyd adref fel y disgwylir iddynt wneud.

“I bobl sy’n byw â rhywun â dementia, gallai hyn fod yn rhywbeth sy’n digwydd yn eithaf aml, a gallai Protocol Herbert gynnig tawelwch meddwl iddynt.  Mae ar bobl angen eu hannibyniaeth o hyd, a gall y protocol helpu i roi tawelwch meddwl i deulu a chyfeillion pe bai rhywun sy’n annwyl iddynt yn mynd ar goll, y bydd y wybodaeth ar gael yn ddi-oed, a bod mwy o siawns o ddod o hyd iddynt yn gyflym”.

Meddai Prif Gwnstabl Gareth Pritchard: “Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i helpu pobl sy’n byw â dementia fyw bywydau annibynnol cyn hired â phosibl.

“Mae Protocol Herbert yn rhoi tawelwch meddwl i aelodau teulu a chyfeillion agos gan ein helpu ni i gael gwybodaeth gywir a phwysig a fydd yn rhoi’r siawns orau i ni o ddod o hyd i’r unigolyn cyn gynted â phosib.

 “Buaswn yn annog unrhyw un sy’n adnabod rhywun sy’n byw â dementia i lenwi’r ffurflen a’i chadw’n ddiogel rhag ofn y bydd yn rhaid iddyn nhw un diwrnod roi gwybod i’r heddlu bod eu perthynas/cyfaill wedi mynd ar goll”

Bydd y protocol yn cael ei lansio’n swyddogol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno ddydd Mercher, 19 Medi. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth a’r ffurflen yn www.north-wales.police.uk/herbertprotocol

 

 

 

Wedi ei bostio ar 18/09/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy