Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Arweinydd yn galw eto am ddosbarthiad mwy teg o gyllid llywodraeth leol

Arweinydd yn galw eto am ddosbarthiad mwy teg o gyllid llywodraeth leol


Summary (optional)
start content

Arweinydd yn galw eto am ddosbarthiad mwy teg o gyllid llywodraeth leol

Mae Cabinet Conwy wedi trafod setliad dros dro ac argymhellion y Pwyllgor Craffu yn fanwl y prynhawn yma (28/01/20).

Yn siarad gyda chydweithwyr y Cabinet, dywedodd Arweinydd y Cyngor y Cyng Sam Rowlands: “Rwyf wedi bod yn gweithio gydag Arweinyddion eraill yng Ngogledd Cymru i lobio dosbarthiad mwy teg o gyllid i Ogledd Cymru.”

“Er nad wyf yn gwarafun ardaloedd eraill yn derbyn cynnydd yn eu cyllid, nid wyf yn gweld pam na ddylai Conwy a Gogledd Cymru dderbyn cynnydd yn eu setliad sy’n agosach at gyfartaledd Cymru sef 4.3%. Mae ein trigolion yn wynebu’r un materion â phawb arall yng Nghymru.”

”Fel y mae ar hyn o bryd, bydd Conwy yn derbyn 3.4% o gynnydd mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru – yr ail setliad gwaethaf yng Nghymru. Nid yw Conwy a Gogledd Cymru yn cael cyfran deg o’r cyllid; mae pedwar o'r pum setliad isaf yng Ngogledd Cymru (Ynys Môn, Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam).”
Dywedodd y Cyng Rowlands: “Er gwaethaf hyn, rydym yn ceisio parhau i flaenoriaethu ein cyllid sydd ar gael. Mae ein cyllideb ddrafft yn dangos bod ysgolion yn derbyn dros £3.5miliwn yn ychwanegol.”

Roedd Cabinet yn cytuno gyda’r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Craffu i gefnogi holl achosion busnes refeniw; holl gynigion gostwng cyllideb; a gostyngiad yn y targed cyllideb i ysgolion.

Roedd y Cabinet hefyd yn cytuno i ddefnyddio cynnydd dangosol o 7% yn nhreth y cyngor i baratoi’r gyllideb ddrafft, ond penderfynwyd parhau i edrych ar ffyrdd i leihau’r cynnydd.

Galwodd y Cyng. Rowlands ar bobl leol i gysylltu gyda’u Haelodau Cynulliad a Llywodraeth Cymru, yn dweud “Ar ddiwedd y dydd, mae’r arian rydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru yn fwyafrif helaeth o’n cyllid ac mae’n cael effaith uniongyrchol ar yr holl wasanaethau rydym eu hangen ac yn eu defnyddio.”

Disgwylir i Lywodraeth Cymru gyhoeddi setliad terfynol Conwy ar 25/02/20.

Bydd y Cyngor yn cyfarfod ar 5 Mawrth i gadarnhau a chytuno ar y gyllideb ar gyfer 2020/21.

 

Mwy o wybodaeth

Wedi ei bostio ar 28/01/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy