Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Daeth arweinwyr o bob cwr o Ogledd Cymru ynghyd ar gyfer cynhadledd bwysig

Daeth arweinwyr o bob cwr o Ogledd Cymru ynghyd ar gyfer cynhadledd bwysig


Summary (optional)
start content

Daeth arweinwyr o bob cwr o Ogledd Cymru ynghyd ar gyfer cynhadledd bwysig

Daeth arweinwyr y sector cyhoeddus a’r sector preifat o bob cwr o Ogledd Cymru ynghyd gydag arweinwyr addysg a phwysigion gwleidyddol ar gyfer cynhadledd bwysig.

Dyddiau’n unig ar ôl i Ganghellor y Trysorlys, Philip Hammond, gyhoeddi y bydd Llywodraeth y DU yn ymrwymo £120miliwn i Gynnig Twf Gogledd Cymru, roedd mwy na 200 o bobl yn Venue Cymru yn Llandudno ar gyfer uwchgynhadledd i drafod y camau nesaf tuag at Fargen Dwf hanfodol ar gyfer y rhanbarth.

Daeth fforwm Smart, Resilient and Connected â swyddogion ac aelodau o bob un o’r chwe awdurdod lleol, swyddogion gweithredol o’r maes addysg bellach ac addysg uwch, ac arweinwyr busnes ynghyd.

Roedd Gweinidog Llywodraeth y DU yng Nghymru, Mims Davies, ac Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates AC, hefyd yn bresennol ac maen nhw wedi eu hymrwymo i gefnogi Bargen a fyddai’n helpu i symud y rhanbarth o fod yn dda i fod yn wych.

“Rhaid i hon fod yn fargen iawn. Rhaid iddi ganolbwyntio ar y prosiectau a fydd yn cyflwyno newid trawsnewidiol,” meddai’r Gweinidog Davies.

“Dylai graddfa ymrwymiad Llywodraeth y DU i Ogledd Cymru fod yn glir bellach... ewch i lunio llwybr i eraill ei ddilyn. Y nod yn y pen draw yw darparu prosiectau a all wneud gwahaniaeth go iawn i bobl y rhanbarth hwn.”

Ychwanegodd Mr Skates: “Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi Bargen Dwf sy’n iawn i bobl, cymunedau a busnesau Gogledd Cymru ers tro. “Wrth gydweithio, rhaid iddi weithredu fel sbardun i symud y rhanbarth hwn o fod yn dda i fod yn wych.” Mae’r Cynnig Twf yn cynnwys 16 prosiect yn y meysydd canlynol: Datblygu Tir ac Eiddo, Mynediad Doeth at Ynni, Twristiaeth Antur ,Canolbwyntiau Technoleg ac Arloesi Doeth, Cronfa Fusnes Twf Rhanbarthol, Llwybrau at Sgiliau a Chyflogaeth, Canolfannau Rhagoriaeth Sgiliau, Cysylltedd Digidol, a Thrafnidiaeth Strategol.

Y nod yn y pen draw yw cynyddu gwerth economi Gogledd Cymru o £13.6 biliwn yn 2016 i £26 biliwn erbyn 2035.

Dywedodd Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint a’r Prif Weithredwr Arweiniol ar gyfer Cynnig Twf Gogledd Cymru, mai pwrpas y gynhadledd oedd darparu gwybodaeth, annog a pharatoi’r holl bartneriaid cyn trafodaethau pellach yn y misoedd sydd i ddod i sicrhau cyllid ychwanegol a pharatoi’r sylfeini ar gyfer y gwaith caled sydd o’n blaenau.

Adleisiwyd y geiriau hynny gan y Cyng Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint a Chadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a ddiolchodd i bawb a oedd yn bresennol am uno y tu ôl i’r weledigaeth “un Gogledd Cymru” ar gyfer ffyniant economaidd.

“Mae’n bwysig cofio pam i ni ddechrau ar y daith hon,” meddai’r Cyng Shotton.

“Dechreuodd gyda chydnabod dau beth allweddol a oedd wedi’n dal yn ôl am rhy hir o lawer; diffyg cydlyniant ar draws ein siroedd a’n hawdurdodau, a diffyg dylanwad a chynrychiolaeth yng Nghaerdydd a Llundain.

“Mewn cyfnod byr, rydym wedi newid hynny drwy ddod at ein gilydd gyda’r dull newydd, unigryw ac arloesol hwn, a dim ond y dechrau yw’r Cynnig Twf. Mae’n sylfaen i ni adeiladu arno, ond dim ond dechrau ar beth allwn ei gyflawni gyda’n gilydd yw hyn”.

Ychwanegodd: “Roedd y cyhoeddiad gan y Canghellor yn Natganiad y Gyllideb yn gadarnhaol a gall ein helpu i symud o ddatblygu i ddarparu.

“Mae’r rhanbarth £120miliwn yn well yr wythnos hon na’r wythnos diwethaf ac mae hynny oherwydd ein bod wedi dod at ein gilydd fel un – ni fyddai wedi digwydd fel arall.

“Daw cryfder o undod ac undod yw cryfder, felly byddwn yn parhau i symud ymlaen mewn trafodaethau gyda llywodraeth y DU a llywodraeth Cymru a’n partneriaid i sicrhau’r Fargen Dwf orau bosibl i Ogledd Cymru.”

Er mwyn darganfod mwy a chofrestru eich cefnogaeth i Gynnig Twf Gogledd Cymru, ymwelwch â www.northwaleseab.co.uk neu dilynwch yr hashnod #cefnogircais a #backthebid ar gyfryngau cymdeithasol.

Wedi ei bostio ar 05/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy