Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Library strategy draft to be presented to Councillors

Fersiwn ddrafft Strategaeth llyfrgelloedd i'w chyflwyno i Gynghorwyr


Summary (optional)
start content

Fersiwn ddrafft Strategaeth llyfrgelloedd i'w chyflwyno i Gynghorwyr

Bydd fersiwn ddrafft Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2021-2026 yn cael ei thrafod gan gynghorwyr yr wythnos hon.

Mae'r strategaeth ddrafft yn cynnwys yr hyn sydd angen ei wneud dros y bum mlynedd nesaf i wneud yn siŵr fod Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Conwy yn diwallu anghenion cymunedau lleol. Mae'n cyflawni'r nod a osodwyd yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor i ddatblygu llyfrgelloedd yn ganolbwynt cymunedol sy'n darparu ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau.

Roedd y strategaeth ddrafft ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus o 24 Mai i 18 Gorffennaf, a chafwyd 761 o ymatebion i’r holiadur.

Roedd nifer o’r ymatebion yn cefnogi'r camau gweithredu yn y strategaeth gan gynnwys:

  • Parhau i weithio mewn partneriaeth gydag iechyd a gofal cymdeithasol i edrych ar yr amrywiaeth o gyfleoedd mae lleoedd ac adnoddau llyfrgell yn eu darparu i gefnogi iechyd meddwl a lles.
  • Gwerthuso model y Llyfrgell Gymunedol ar ôl pum mlynedd o fodolaeth. Cytuno ar fodel cynaliadwy ar gyfer y 5 mlynedd nesaf mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned.
  • Cynyddu’r defnydd o dechnoleg i wella mynediad i wasanaethau gwybodaeth y Cyngor.

Gofynnodd yr ymgynghoriad am farn ar gymryd rhan mewn astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer Canolbwynt Cymunedol yn Abergele. Roedd Astudiaeth Gweledigaeth ac Uwchgynllun Canol Tref Abergele yn cynnig ‘cyflawni astudiaeth ddichonoldeb o’r Ganolfan Ieuenctid a Chymuned, Llyfrgell, yr hen Ganolfan Iechyd a’r safle maes parcio i ddarganfod ffyrdd o ddatgloi datblygiad newydd ac ailddefnyddio asedau hanesyddol cyfredol: dylai’r astudiaeth archwilio. Roedd tua thraean o’r ymatebwyr yn cefnogi hyn, ond bu i 41.5% nodi 'nad oeddent yn gwybod’ fel i’r cwestiwn hwn. Felly cynigir bod y cam gweithredu hwn yn parhau yn y Strategaeth, ac y byddwn yn gofyn am gynnal ymgysylltiad cyhoeddus fel rhan o unrhyw waith astudiaeth ddichonoldeb.

Bu i’r ymgynghoriad hefyd ofyn am safbwyntiau ar ddod â gwasanaethau’r Cyngor i’r cyhoedd ym Mae Colwyn at ei gilydd, drwy asesu’r posibilrwydd o leoli Llyfrgell Bae Colwyn yng Nghoed Pella. Roedd 74.9% o ymatebwyr yn anghytuno â hyn. Wrth ystyried yr adborth mae’r Strategaeth wedi ei haddasu ac yn nodi y bydd astudiaeth ddewisiadau yn cael ei chynnal ar gyfer cael canolbwynt cymunedol yn llyfrgell Bae Colwyn. Bydd angen buddsoddiad ar gyfer aros yn yr adeilad presennol a chynigir bod achosion busnes yn cael eu cyflwyno.

Dywedodd y Cyng. Mark Baker, Aelod Cabinet Celfyddydau, Treftadaeth a Diwylliant, “Rydym yn ddiolchgar am yr adborth rydym wedi’u derbyn mewn ymateb i’n arolwg cyhoeddus. Rydym wedi nodi cefnogaeth sylweddol i’n llyfrgelloedd a’n staff. Yng ngoleuni’r sylwadau a dderbyniwyd, rydym wedi diwygio’r Strategaeth. Rŵan rydym yn cynnig edrych ar opsiynau ar gyfer darparu canolfannau cymunedol yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a gweithgareddau i gefnogi dysgu a sgiliau, cyflogaeth ac iechyd a lles."

Pan fydd y strategaeth wedi ei chymeradwyo gan Gynghorwyr, bydd y camau gweithredu yn cael eu blaenoriaethu a gwneir gwaith manwl ar bob cynnig dros y 5 mlynedd nesaf.

Bydd y Strategaeth yn cael ei thrafod ym Mhwyllgor Craffu Economi a Lle y Cyngor ar 20 Hydref, cyn cael ei chyflwyno i’r Cabinet i gael penderfyniad ar 26 Hydref.

Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu darlledu a gellir eu gwylio ar www.conwy.gov.uk

Wedi ei bostio ar 19/10/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content