Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Bywyd ar ôl Ysgol

Bywyd ar ôl Ysgol


Summary (optional)
start content

Bywyd ar ôl Ysgol

Yn ddiweddar mae Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd wedi datgelu eu hadroddiad ymchwil a Chanllaw Arferion Da Bywyd ar ôl Ysgol: y daith ar gyfer pobl ifanc ag anableddau dysgu yng Ngogledd Cymru.

Y mae Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd, partneriaeth sydd wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cynnwys y chwe awdurdod lleol yng ngogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn cefnogi pobl a sefydliadau er mwyn sicrhau bod pobl sydd ag anableddau dysgu’n gallu byw bywyd da.

Yr oedd pwyslais yr ymchwil ar bwysigrwydd cael y cyfnod pontio rhwng yr ysgol uwchradd a dewisiadau a chyfleoedd ôl-16 yn iawn i bobl ifanc sydd ag anableddau dysgu.

Dywedodd Aelod Cabinet Gwasanaethau Integredig Oedolion a Chymunedol Conwy, y Cynghorydd Penny Andow: “Roedd ein tîm Gwasanaethau Anabledd yn falch o weithio gyda chydweithwyr ar draws y rhanbarth ar yr ymchwil hwn. Rydym yn croesawu’r darganfyddiadau a byddwn yn defnyddio’r argymhellion yn ein gwaith cynllunio i’r dyfodol.”  

Ymysg y canfyddiadau oedd:

  • Yr angen i sicrhau bod cynlluniau pontio yn gyfannol ac yn cynnwys yr holl feysydd bywyd sy’n bwysig i bobl ifanc sydd ag anableddau dysgu, megis cyfeillgarwch a pherthnasoedd, bod yn annibynnol, a chyflogaeth.
  • Pwysigrwydd bod y pontio’n digwydd ar y cyd rhwng iechyd, gwasanaethau cymdeithasol ac addysg. 
  • Gwella’r cynnig cyflogaeth gyda chefnogaeth ar gyfer y rhanbarth, fel bod pob person ifanc yn cael y gefnogaeth gywir i ganfod cyflogaeth am dâl.
  • Yr angen i wella’r cynnig ôl-16 ar gyfer pobl ifanc sydd ag anableddau dysgu dwys a lluosog.

Mae’r pecyn ymchwil yn cynnwys:

  • Yr adroddiad ymchwil llawn, y crynodeb gweithredol, a fersiwn sy’n hawdd i’w ddarllen -gogleddcymrugydangilydd.org.
  • Canllaw Arferion Da sy’n darparu cipolwg o fentrau arloesol sydd â’r nod o alluogi pobl ifanc ag anableddau dysgu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt. 

Yn dod yn fuan!  Adnodd Bywyd Ar Ôl Ysgol – casgliad o fideos byr wedi’u hanelu at bobl ifanc ag anableddau dysgu. Mae pob fideo’n edrych ar wahanol feysydd bywyd yn seiliedig ar beth mae pobl ifanc wedi dweud sy’n bwysig iddyn nhw wrth gynllunio eu camau nesaf ar ôl ysgol.

Mae’r adnodd yn cynnwys casgliad o fideos byrion sydd wedi eu hanelu at bobl ifanc ag anableddau dysgu. Mae pob clip yn ymdrin â gwahanol faes bywyd, wedi ei seilio ar yr hyn mae pobl ifanc wedi ei ddweud sy’n bwysig iddynt pan fyddant yn cynllunio’r camau nesaf ar ôl ysgol.

Crëwyd yr animeiddiadau hyn gan Glwb Ieuenctid Cefn Llwyfan Cerddoriaeth a Ffilm Cymunedol TAPE ac yn ddiweddar bu iddynt ennill gwobr Mirror am eu gwaith yn y categori Syniadau, yn nigwyddiad Adfest Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan 2022 a gynhaliwyd yng Ngogledd Cymru. 

Dyma rai o’r sylwadau gan y bobl ifanc a gymerodd rhan: 

Dywedodd Mahfuz: “Fe wnes i fwynhau cymryd rhan - y peth gorau oedd gwneud y troslais - roedd y cymeriad yr oeddwn i’n ei chwarae yn ddiddorol ac roedd o’n llawer o hwyl!   Roedd yn brofiad gwerth chweil ac roeddem yn teimlo mor bwysig!” 

Dywedodd Ellesey: “Roedd y prosiect yn ysbrydoledig ac yn hwyl ac roedd yn ddiddorol gweld yr holl beth yn dod at ei gilydd a bydd yn ddefnyddiol iawn i mi yn y dyfodol.   Roedd ein Clwb Ieuenctid yn falch iawn ohonom am ennill y wobr.” 

Bydd nifer o’r argymhellion yn cael eu gyrru ymlaen drwy ffrwd waith newydd plant a phobl ifanc ar gyfer y Rhaglen Drawsnewid AD. Os hoffech fwy o wybodaeth, neu os ydych eisiau cymryd rhan, cysylltwch â LDTransformation@flintshire.gov.uk.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Raglen Drawsnewid Anableddau Dysgu Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd ar ran Grwp Partneriaeth Anableddau Dysgu Gogledd Cymru.
Wedi ei bostio ar 21/11/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content