Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Trosffordd Cyffordd Llandudno: Ailwampio'r Bont

Trosffordd Cyffordd Llandudno: Ailwampio'r Bont


Summary (optional)
start content

Trosffordd Cyffordd Llandudno: Ailwampio'r Bont

Gwaith yn dechrau: 17 Ebrill 2023 
Gwaith yn dod i ben: 20 Gorffennaf 2023

Beth sy’n digwydd? 
Mae angen ailwampio trosffordd Cyffordd Llandudno, o gylchfan y Weekly News i dref Conwy, er mwyn newid y deunydd gwrth-ddŵr, uniadau symudiad a gwneud gwaith draenio. 
Dyma Ail Gam y prosiect sylweddol hwn – cwblhawyd y cam cyntaf yn 2022 a bydd yr Ail Gam yn cwblhau’r gwaith. 
Deallwn y bydd y gwaith hwn yn achosi amhariad ac anghyfleustra mawr, oherwydd mai’r bont yw’r brif ffordd i mewn i Gonwy. Y rheswm pam fo’r gwaith hwn mor bwysig yw oherwydd bod y ffordd yn un mor allweddol, ac mae angen cadw’r bont yn ddiogel ac ar agor am flynyddoedd i ddod. 
Rydym yn anelu at gyflawni’r gwaith mor fuan ag sy’n bosibl, a bydd yn cynnwys gwaith dros benwythnosau a gwaith dros nos.

Lle mae cylchfan y Weekly News? 
Cylchfan y Weekly News, a elwir yn gylchfan Lidl hefyd, yw’r gylchfan fawr ar yr A546, gyda ffyrdd ymadael i Gonwy, Deganwy, Cyffordd Llandudno a thua’r A55.

Sut bydd hyn yn effeithio ar draffig? 
Caiff traffig dros y drosffordd ac o amgylch y gylchfan ei reoli gyda goleuadau traffig dros dro. Bydd un lôn o’r drosffordd ar gau i draffig yn ystod y gwaith. 
Bydd mynediad ar gael o gylchfan y Weekly News i Gonwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno. Bydd mynediad o gylchfan y Weekly News i gylchfan Tesco. Bydd cerbydau sy’n teithio o gylchfan Tesco tua Chyffordd Llandudno a Llandudno yn dilyn gwyriad drwy gylchfan Black Cat. 
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr a beicwyr trwy’r safle o Gonwy at y grisiau ar ochr Cyffordd Llandudno, gerllaw Lidl.

Pam mae’r gwaith yn cael ei wneud yn y gwanwyn a’r haf? 
Mae angen tywydd sych arnom i gwblhau’r gwaith, felly mae’n amhosibl ei wneud yn yr hydref a’r gaeaf. Rydym wedi osgoi’r prif wyliau haf trwy ddechrau’r gwaith ar ôl y Pasg a chynllunnir ei orffen cyn gwyliau’r haf.  

A fydd y ffordd yn cael ei hagor ar gyfer hanner tymor a phenwythnos gŵyl y banc ym mis Mai? 
Na fydd - nid yw natur y gwaith yn ein caniatáu i ailagor y bont yn llawn yn ystod yr amserlen. Bydd un lôn ar agor a bydd traffig yn parhau i gael ei reoli gan oleuadau traffig.

Beth yw’r trefniadau ar gyfer cludiant cyhoeddus? 
Bydd Arriva a gweithredwyr bysiau eraill yn newid eu gwasanaethau i ganiatáu ar gyfer y gwyriad. Gallwch wirio eu hamserlenni yma: www.traveline.cymru  
Ni fydd y gwaith yn effeithio ar wasanaethau trenau.

Beth am fusnesau lleol? 
Bydd arwyddion “busnesau ar agor fel arfer” yn cael eu gosod i roi gwybod i gwsmeriaid bod modd iddynt gael mynediad at y busnesau. 
Bydd coetsis yn gallu parhau i ddod i mewn i Gonwy.

Cwestiynau? 
Os bydd arnoch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

 

Wedi ei bostio ar 16/03/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content