Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Trosffordd Cyffordd Llandudno: Ailwampio'r Bont

Trosffordd Cyffordd Llandudno: Ailwampio'r Bont


Summary (optional)
start content

Trosffordd Cyffordd Llandudno: Ailwampio'r Bont

Gwaith yn dechrau:  9 Mai 2022
Gwaith yn dod i ben: 20 Gorffennaf 2022

Beth sy’n digwydd? 

Mae angen ailwampio trosffordd Cyffordd Llandudno, o gylchfan y Weekly News i dref Conwy, er mwyn newid y deunydd gwrth-ddŵr, uniadau symudiad a gwneud gwaith draenio. Mae hwn yn brosiect sylweddol a fydd yn cael ei gwblhau mewn dau gam - bydd y cam cyntaf yn dechrau ar 9 Mai 2022 a’r ail gam yn 2023. 

Deallwn y bydd y gwaith hwn yn achosi amhariad ac anghyfleustra mawr, oherwydd mai’r bont yw’r brif ffordd i mewn i Gonwy. Y rheswm pam fo’r gwaith hwn mor bwysig yw oherwydd bod y ffordd yn un mor allweddol, ac mae angen cadw’r bont yn ddiogel ac ar agor am flynyddoedd i ddod. Y tro diwethaf i’r bont gau ar gyfer gwaith mawr oedd yn 1995. Rydym yn anelu at gyflawni’r gwaith 7 diwrnod yr wythnos gydag ychydig o waith dros nos, er mwyn cwblhau’r gwaith mor fuan ag sy’n bosibl.

Sut bydd hyn yn effeithio ar draffig? 

Bydd y drosffordd ar gau i draffig yn ystod y gwaith. Dilynwch yr arwyddion a fydd yn dangos y gwyriad trwy’r A55 a thwnnel Conwy. Bydd mynediad ar gael o gylchfan y Weekly News i Ddeganwy, Cyffordd Llandudno a chylchfan Tesco, ond nid o bob cyfeiriad. 

Bydd mynediad ar gael i gerddwyr a beicwyr trwy’r safle o Gonwy at y grisiau ar ochr Cyffordd Llandudno, gerllaw Lidl.

Pam mae’r gwaith yn cael ei wneud yn y gwanwyn a’r haf? 

Mae angen tywydd sych arnom i gwblhau’r gwaith, felly mae’n amhosibl ei wneud yn yr hydref a’r gaeaf. Rydym wedi osgoi’r prif wyliau haf trwy ddechrau’r gwaith ar ôl y Pasg a chynllunnir ei orffen cyn y gwyliau haf. Caiff Cam 2 ei drefnu ar gyfer adeg debyg.

A fydd y ffordd yn cael ei hagor ar gyfer hanner tymor a phenwythnos gŵyl y banc ym mis Mehefin?

Na fydd - nid yw natur y gwaith yn caniatáu i ni wneud y bont yn ddiogel i’w hagor i draffig yn ystod yr amserlen.

Beth yw’r trefniadau ar gyfer cludiant cyhoeddus? 

Bydd Arriva a gweithredwyr bysiau eraill yn newid eu gwasanaethau i ganiatáu ar gyfer y gwyriad. Gallwch wirio eu hamserlenni yma: www.traveline.cymru 

Ni fydd y gwaith yn effeithio ar wasanaethau trenau.

Beth ydych yn ei wneud i helpu busnesau lleol?

Bydd arwyddion “busnesau ar agor fel arfer” yn cael eu gosod i roi gwybod i gwsmeriaid bod modd iddynt gael mynediad at y busnesau. Bydd coetsis yn gallu parhau i ddod i mewn i Gonwy o gyfeiriad Bangor. I gael mynediad at y man gollwng coetsis ar Rose Hill neu’r maes parcio coetsis ym Morfa Bach, bydd coetsis yn teithio trwy’r system unffordd ar hyd Town Ditch Road a Castle Street.

Cwestiynau? 

Os bydd arnoch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a diolchwn i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hanfodol hwn.

 Maps1c

Maps2c

Wedi ei bostio ar 07/04/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content