Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sicrhewch eich bod yn barod i bleidleisio ar 6 Mai

Sicrhewch eich bod yn barod i bleidleisio ar 6 Mai


Summary (optional)
start content

Sicrhewch eich bod yn barod i bleidleisio ar 6 Mai

Gyda dim ond wythnos tan y bydd pleidleiswyr yn Aberconwy a Gorllewin Clwyd yn bwrw eu pleidlais ar 6 Mai, rydym yn annog pleidleiswyr i fod yn barod i bleidleisio.

Ar draws Cymru, cynhelir etholiadau’r Senedd a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd.

Mae staff etholiadau wedi gweithio’n galed i sicrhau y bydd gorsafoedd pleidleisio yn lleoedd diogel i bleidleisio ynddynt ar 6 Mai. Anogir pobl sy’n pleidleisio yn y gorsafoedd i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel.

Paratowch i bleidleisio drwy:

  • Wisgo gorchudd wyneb
  • Dod â phin ysgrifennu neu bensel gyda chi
  • Golchi eich dwylo wrth gyrraedd a gadael yr orsaf bleidleisio
  • Cadw pellter diogel

Ni ddylai pleidleiswyr fynd i’r orsaf bleidleisio os oes ganddynt symptomau Covid-19, neu os gofynnwyd iddynt hunanynysu. Mae gan unrhyw un sy’n datblygu symptomau, neu y gofynnir iddynt hunanynysu ychydig cyn y diwrnod pleidleisio, tan 5pm ar y diwrnod pleidleisio i wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy. Mae hyn yn caniatáu iddynt enwebu rhywun y maent yn ymddiried ynddynt i bleidleisio ar eu rhan.

Dywedodd Iwan Davies, Swyddog Canlyniadau Bwrdeistref Sirol Conwy: “Bydd eich cerdyn pleidleisio yn nodi lleoliad eich gorsaf bleidleisio.  Sicrhewch eich bod yn gwirio’r wybodaeth ar y cerdyn pleidleisio, oherwydd efallai y bydd eich gorsaf bleidleisio wedi newid ers yr etholiadau diwethaf. Nid oes angen y cerdyn pleidleisio arnoch i bleidleisio, ond rydym yn eich annog i ddod ag ef gyda chi er mwyn gwneud y broses yn gynt ac yn fwy effeithlon.

“Bydd Gorsafoedd Pleidleisio ar agor o 7am tan 10pm ddydd Iau 6 Mai. Mae’n rhaid i bleidleiswyr sydd wedi dewis pleidlais bost ddychwelyd eu pecyn post erbyn 10pm. Gallant ei gyflwyno yn yr orsaf bleidleisio os nad oes ganddynt amser i'w ddychwelyd drwy'r post".

Dywedodd Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru: “Os byddwch chi'n pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, sicrhewch eich bod yn dod â gorchudd wyneb a phin ysgrifennu neu bensel gyda chi.

Yn yr orsaf bleidleisio, cadwch eich hunain ac eraill yn ddiogel drwy ddilyn y mesurau diogelwch, gan gynnwys defnyddio hylif diheintio ar eich dwylo, a chadw pellter diogel oddi wrth eraill.

“Os ydych chi’n hunanynysu neu’n mynd yn sâl o ganlyniad i Covid-19, nid oes angen i chi golli eich pleidlais. Bydd modd i chi wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy er mwyn i rywun yr ydych yn ymddiried ynddynt bleidleisio ar eich rhan.”

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy, dylai pleidleiswyr gysylltu â thîm Etholiadau Conwy ar 01492 575570.

I gael rhagor o wybodaeth am etholiadau yn eu hardal, gall pleidleiswyr fynd i https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr  

Wedi ei bostio ar 29/04/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy