Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwneud sŵn rhwng y silffoedd – Cyngerdd byw yn Llyfrgell Llandudno fel rhan o Wythnos Llyfrgelloedd eleni

12/10/18 - GOHIRIWYD - Gwneud sŵn rhwng y silffoedd – Cyngerdd byw yn Llyfrgell Llandudno fel rhan o Wythnos Llyfrgelloedd eleni


Summary (optional)
start content

12/10/18 - GOHIRIWYD - Gwneud sŵn rhwng y silffoedd – Cyngerdd byw yn Llyfrgell Llandudno fel rhan o Wythnos Llyfrgelloedd eleni

Wrth ymweld â’ch llyfrgell leol efallai mai’r peth olaf rydych chi'n disgwyl ei weld, neu ei glywed, yw’r bandiau diweddaraf yn chwarae’n fyw. Ond dyna'n union beth fydd yn digwydd yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd eleni gan ei fod wedi uno gyda Chylchgrawn Y Selar a’r Prosiect Gorwelion (BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru) i lwyfannu gig-byw yn Llandudno.

Mae Wythnos Llyfrgelloedd (8-13 Hydref) yn ddigwyddiad blynyddol sydd yn arddangos yr holl weithgareddau creadigol, arloesol ac amrywiol sydd gan lyfrgelloedd i’w cynnig ac eleni, gyda ffocws ar les, byddant yn arddangos sut maen nhw’n dod â chymunedau at ei gilydd, yn goresgyn unigrwydd, yn cynnig gofod ar gyfer darllen a chreadigrwydd ac yn cefnogi pobl gyda’u hiechyd meddwl.

Mae wedi’i brofi ers talwm bod cerddoriaeth yn ffactor cadarnhaol o ran gwella lles a bydd hyn yn cael ei arddangos wrth i ddau o fandiau gorau Cymru berfformio setiau yn Llyfrgell Llandudno. Ar brynhawn dydd Gwener, 12 Hydref bydd artist electronig Merthyr Eadyth a ffefrynnau Wrecsam Seazoo yn ymddangos yn Llyfrgell Llandudno.  Mae digwyddiadau hefyd yn cael eu cynnal yn Abertawe a Sir Gaerfyrddin.

Wrth edrych ymlaen at y gig llyfrgell dywedodd Rheolwr Prosiect Gorwelion BBC Bethan Elfyn, “Nod y rhaglen Gorwelion yw codi proffil cerddoriaeth o Gymru, gan weithio mewn ffyrdd eithaf arloesol i wneud hyn - a hefyd rhoi cyfle i fandiau newydd chwarae mewn amrywiol leoliadau i gynulleidfaoedd amrywiol. Go bryn y bydd llawer ohonynt wedi chwarae mewn llyfrgell o’r blaen ond mae’n gyfle gwych i amlygu’r rôl mae llyfrgelloedd yn ei chwarae yng nghymdeithas heddiw ac i ddod â chynulleidfa newydd i’r llyfrgell. Gyda ffocws yr Wythnos Llyfrgelloedd eleni ar wella lles gan gynnwys cynnig gofod i fod yn greadigol rydym yn ystyried hwn fel llwyfan perffaith i’n hartistiaid - ni allaf aros i weld ymateb pobl!”

Ychwanegodd Ben Trow o’r band Seazoo o Ogledd Cymru a fydd yn perfformio yn Llandudno, "Alla i ddim aros am y gig hwn – fel band rydym yn gyfarwydd â chwarae mewn llawer o leoliadau gwahanol ond dyma fydd y tro cyntaf mewn llyfrgell gyhoeddus. Rwy’n credu ei bod hi’n wych bod llyfrgelloedd yn hyrwyddo’r fenter ac yn annog cynulleidfaoedd newydd i ddod i’w hadeiladau - a phrofi bod llyfrgelloedd yn cynnig gwasanaethau amrywiol o’r fath.”

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru wedi gweld cynnydd enfawr yn eu gwasanaethau ac yn ogystal â benthyca llyfrau gallwch hefyd lawrlwytho e-gylchgronau a llyfrau sain ac mae mwy a mwy ohonynt yn cynnig gofod i bobl ddod ynghyd i siarad a sgwrsio, canolfan gymdeithasol ar gyfer y gymuned gyfan.

Mae Kathryn Parry yn Rheolwr Datblygu ar gyfer CILIP Cymru Wales, y gymdeithas llyfrgelloedd a gwybodaeth ac mae’n credu bod yr Wythnos Llyfrgelloedd yn bwysig am ei bod yn amlygu gwaith hanfodol parhaus llyfrgelloedd, “Mae gweithio i CILIP yn bleser drwy gydol y flwyddyn gan fy mod yn gallu gweld gymaint o broffesiynau’n cael eu cefnogi gan lyfrgellwyr a gweithwyr llyfrgell.  Mae dyhead eleni i ganolbwyntio ar les yn berffaith gan ei fod yn adlewyrchu’r amrywiaeth o wasanaethau a gynigir.  Mae mynd â cherddoriaeth fyw i lyfrgelloedd yn ffordd arall o amlygu sut mae llyfrgelloedd yn chwarae rôl allweddol wrth ddarparu ar gyfer holl aelodau cymdeithas heddiw - felly galwch heibio i’ch llyfrgell heddiw - efallai y cewch eich synnu gyda’r hyn fydd i’w weld.”

Mae’r Wythnos Llyfrgelloedd yn gyfle gwych i arddangos pob llyfrgell unigol ledled Cymru a gyda dros 260 o lyfrgelloedd ledled y wlad mewn nifer o ffurfiau a siapiau gwahanol, mawr a bach, ar olwynion neu o fewn pedair wal, mae gymaint i’w ddarganfod.

Prin fydd y llefydd yn y gigs unigryw hyn a gellir archebu lle drwy fynd i Eventbrite

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i www.librariesweek.org.uk

Am yr Wythnos Llyfrgelloedd a llyfrgelloedd Cymru

Wythnos Llyfrgelloedd yw’r digwyddiad blynyddol sy’n arddangos y gorau o’r hyn sydd gan lyfrgelloedd y DU i’w cynnig, gan annog pawb i ddarganfod eu llyfrgell yn ystod ail wythnos mis Hydref. librariesweek.org.uk @librariesweek #librariesweek

Ewch i https://llyfrgelloedd.cymru/ am wybodaeth am lyfrgelloedd Cymru a’r gwasanaethau digidol sydd ar gael

Ffigurau llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru (gan CIPFA - Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth - Ffigurau Gwirioneddol 2016-17)

  • 260 o bwyntiau gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru ar agor 10 awr yr wythnos neu fwy, gan gynnwys llyfrgelloedd symudol
  • Gwnaed dros 13.5 miliwn o ymweliadau i lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru
  • Dros 560,000 o fenthycwyr actif (a ddiffinnir fel pobl sydd wedi benthyg eitem yn 12 mis diwethaf)
  • Benthycwyd dros 10.8 miliwn o lyfrau o lyfrgelloedd cyhoeddus Cymru
  • Gwnaed dros 870,000 o fenthyciadau clyweledol, gan gynnwys cerddoriaeth, llyfrau llafar, ffilmiau, Elyfrau ac e-gylchgronau
  • Gwnaed dros 1.5 miliwn awr o ddefnydd cyfrifiadur rhad ac am ddim mewn llyfrgelloedd gan y cyhoedd
  • Cafodd dros 2.5 miliwn o ymholiadau eu trin gan lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru
Wedi ei bostio ar 12/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy