Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ymgyrch Dynion sy'n Gofalu

Ymgyrch Dynion sy'n Gofalu


Summary (optional)
start content

Ymgyrch Dynion sy'n Gofalu

Ym mis Tachwedd, mae Maethu Cymru Conwy yn codi ymwybyddiaeth o ‘Ddynion sy’n Gofalu’ fel rhan o ymgyrch i chwalu camsyniadau am ofalwyr maeth.

 Ers amser maith, mae gofal plant a maethu wedi cael ei ystyried yn waith i ferched. Yn y gorffennol roedd dynion, yn economaidd ac yn gymdeithasol, yn mynd i’r gwaith tra bo merched yn darparu gofal plant.

Mae cymdeithas wedi esblygu ac mae rolau’r rhywiau wedi newid, fodd bynnag teimlir yn aml bod tybiaeth o hyd mai merched ddylai ymgymryd â rôl ‘rhiant’. Hyd yn oed pan fo dynion yn ofalwyr maeth ar y cyd â’u partneriaid, maent yn adrodd eu bod yn teimlo'n fel pe baent yn cael eu hanwybyddu braidd yn y broses neu'n teimlo ar yr ymylon mewn digwyddiadau a hyfforddiant.

Rhannodd Andrew, Chris a Liam eu barn am fod yn ofalwyr maeth yn ddiweddar. Bydd eu profiadau yn cael eu cyhoeddi ar www.facebook.com/maethucymruconwy/ trwy gydol yr wythnos.

Meddai Iwan Davies, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rydym yn eithriadol o falch o’n holl deuluoedd gofal maeth ac ddiolchgar iddyn nhw. Diolch i Andrew, Chris a Liam am rannu eu profiadau fel rhan o’r ymgyrch Dynion sy’n Gofalu; am fod yn onest a rhoi cipolwg i ni ar y gwahaniaeth y maen nhw'n ei wneud i fywydau nifer o blant a phobl ifanc. Gobeithiaf y bydd eu geiriau doeth yn annog llawer mwy o ddynion i fod yn ofalwyr maeth gyda Maethu Cymru Conwy.”  

Mae miloedd o ddynion yn ofalwyr maeth ledled y DU, naill ai fel rhan o gwpl neu fel gofalwr sengl. Mae arwyddocâd cael dyn gofalgar a gonest y gellir ymddiried ynddo yn mywyd plentyn neu unigolyn ifanc yn amhrisiadwy.

Mae Maethu Cymru Conwy yn agored i recriwtio unigolion beth bynnag fo'u rhyw, oedran, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, hil neu gredoau crefyddol.

Os ydych yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth, i wella bywyd plentyn neu unigolyn ifanc yn Sir Conwy, cysylltwch â Maethu Cymru Conwy.  

Gallwch ddysgu mwy ar Maethu yng Nghonwy | Maethu Cymru Conwy (llyw.cymru)

Wedi ei bostio ar 09/11/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content