Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Adroddiad Parc Masnach Mochdre

Adroddiad Parc Masnach Mochdre


Summary (optional)
start content

Adroddiad Parc Masnach Mochdre

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o allu rheoli prosiectau mewn modd cadarn ond yn yr achos hwn ni wnaethom lwyddo i gyrraedd ein safonau uchel ein hunain. Mae adolygiad annibynnol, allanol wedi dod i’r casgliad bod yna fethiannau yn y broses o ymrwymo i’r brydles newydd ym Mochdre. Yn y gorffennol, nid yw caffael prydles newydd wedi bod yn destun yr un broses lywodraethu â phrosiectau mawr, a dyma sut y bu i ni fethu’r camau wrth i ni ymrwymo i’r trefniant newydd ym Mochdre. Bydd hyn yn newid yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Sam Rowlands - Aelod Cabinet Cyllid ac Adnoddau: “Mae’r adroddiad ynghylch y sefyllfa ym Mochdre yn un difrifol gyda nifer o rannau'n tynnu sylw at wendidau yn ein prosesau nad ydym yn eu gweld fel rheol.  Mae’n rhaid i ni ystyried yr argymhellion i sicrhau nad ydi’r camgymeriadau y tynnwyd sylw atynt yn digwydd eto ac i’n galluogi i symud ymlaen â’r hyn sydd wedi bod yn ddarn o waith anodd.”

Gan ddysgu o’r hyn aeth o’i le, byddwn bellach yn defnyddio ein fframwaith rheoli prosiectau cadarn fel strwythur i ymrwymo i bob prydles gwerth uchel. Mae newidiadau sylweddol eraill a fydd yn cael eu cyflwyno yn cynnwys: egluro rolau a chyfrifoldebau aelodau staff sydd yn rhan o’r broses gaffael; cyflwyno system newydd o gadw cydbwysedd i sicrhau bod yr uwch staff yn ymwybodol o’r trefniadau ac yn cymeradwyo’r trefniadau ar gyfer prydlesi gwerth uchel cyn ymrwymo iddynt; a gweithredu rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant i staff.  Cytunwyd bod y Pwyllgor Archwilio yn monitro gweithrediad y cynllun gweithredu.

Yn ogystal â dysgu gwersi, mae staff y Cyngor yn canolbwyntio ar drafod ffordd o symud ymlaen gyda’r Landlord, ac nid yw’r Landlord yn casglu rhent gan y Cyngor tra bod y trafodaethau dyrys hyn yn parhau.

DIWEDD

Nodyn: Cyflwynwyd yr adroddiad ar Gaffael Buddiant Lesddaliad ym Mharc Masnach Mochdre i gyfarfod arbennig o Bwyllgor Craffu Cyllid ac Adnoddau ar ddydd Iau 21 Mawrth 2019.

Wedi ei bostio ar 21/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy