Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion National Hate Crime Awareness Week – 12 to 19 October 2019

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb - 12-19 o Hydref 2019


Summary (optional)
start content

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb - 12-19 o Hydref 2019

Mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yn amser i daro goleuni ar droseddau casineb, ac i annog dioddefwyr i riportio ac i weithredu i atal digwyddiadau o’r fath.

Mae partneriaid ledled Rhanbarth Gogledd Cymru gan gynnwys yr Awdurdodau Lleol, Heddlu Gogledd Cymru a Chefnogaeth i Ddioddefwyr, yn gweithio gyda'i gilydd i dynnu sylw at faterion troseddau casineb a hyrwyddo’r arfer o riportio i'r Heddlu a Chefnogaeth i Ddioddefwyr.

Trosedd casineb yw unrhyw drosedd sy'n cael ei thargedu at berson oherwydd gelyniaeth neu ragfarn tuag atynt. Gall y rhain gael eu cymell gan anabledd unigolyn, ei hil neu ethnigrwydd, ei grefydd neu gred, ei gyfeiriadedd rhywiol neu ei drawsrywedd. Gall y drosedd amlygu ei hun mewn sawl ffordd gan gynnwys cam-drin geiriol, graffiti tramgwyddus, bygythiadau, difrod i eiddo, ymosodiad, seiber-fwlio, negeseuon testun, e-byst neu alwadau ffôn ymosodol.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy â Chyfrifoldeb am Ddiogelwch Cymunedol ‘Mae Trosedd Casineb yn rhywbeth na ddylid ei ddioddef. Mae'n dinistrio bywydau ac yn ynysu unigolion a chymunedau bregus. Rydym yn gwybod ei fod yn digwydd ond mae'n parhau i fod yn rhywbeth sy’n cael ei dan riportio yn sylweddol. Rydym am i bob Trosedd a Digwyddiad Casineb gael ei riportio fel bod troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell. Mae angen i bob asiantaeth sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu cefnogi a bod gwybodaeth yn cael ei defnyddio i nodi mannau trafferthus ac atal y broblem rhag gwaethygu. Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru yn parhau i godi proffil y mater pwysig iawn hwn ac rwy’n hyderus y gallwn, trwy weithio mewn partneriaeth, wneud gwahaniaeth go iawn.’

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn dioddef trosedd casineb, mae yna sawl ffordd o’i riportio:-

Wedi ei bostio ar 11/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy