Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion New recycling rewards trial begins in Conwy county

Arbrawf newydd gwobrwyon ailgylchu yn dechrau yn sir Conwy


Summary (optional)
start content

Arbrawf newydd gwobrwyon ailgylchu yn dechrau yn sir Conwy

Gofynnir i breswylwyr yn sir Conwy i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar gyfer dull digidol newydd o olrhain ailgylchu, gan helpu Cymru i anelu at economi diwastraff.

Bydd yr arbrawf pedair wythnos – y cyntaf o’i fath yng Nghymru – yn cynnwys nifer o gartrefi yn ardal Ucheldir Colwyn a all ennill gwobrwyon ar gyfer eu hysgol leol drwy sganio eu hailgylchu.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio â Llywodraeth Cymru, Polytag Ltda WRAP er mwyn treialu cynllun dychwelyd ernes (DRS) newydd.

Bydd y tîm recriwtio yn ymweld â phreswylwyr er mwyn eu gwahodd i gymryd rhan yn yr arbrawf. Byddant yna yn derbyn cyfres o boteli dŵr plastig gyda chod unigryw Polytag. Unwaith y byddant wedi defnyddio’r poteli, byddant yn eu sganio yn defnyddio ap sy’n rhad ag am ddim, cyn eu rhoi allan i’w hailgylchu fatha’r arfer. Yna, caiff y poteli eu sganio gan dîm ailgylchu gwastraff cartref y Cyngor ar eu diwrnod casglu.

Ar gyfer pob potel a gaiff ei sganio ym mhob pen o broses y DRS bydd preswylwyr yn derbyn taleb werth 20c. Bydd y talebau’n cael eu rhoi i’r ysgol gynradd leol, Ysgol Pen y Bryn, er mwyn codi arian.

Wedi’r arbrawf, bydd cyfweliadau â phreswylwyr a chriwiau ailgylchu yn darparu rhagor o wybodaeth ar sut gall y cynllun weithredu ar draws Cymru.

Mae cynlluniau DRS digidol yn galluogi awdurdodau lleol, brandiau a rheoleiddwyr i fonitro cyfraddau ailgylchu, fel y bydd modd iddynt ddadansoddi arferion aelwydydd. Yn wahanol i beiriannau DRS mewn archfarchnadoedd, mae’r cynllun peilot yma yn defnyddio’r casgliadau ailgylchu presennol, gan olygu nad oes rhaid i aelwydydd ymdrechu mewn ffordd wahanol i gymryd rhan.

Mae’r dechnoleg wedi ei ddatblygu gan Polytag, sydd wedi ei leoli yng Nglannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru. Mae’r cwmni eisoes wedi profi fod y dechnoleg yn llwyddiannus wedi arbrawf yng Nghilgwri, ble cafodd 91% o becynnau wedi eu tagio eu hailgylchu yn llwyddiannus.

Dywedodd Phil Sutton, sylfaenydd a Prif Swyddog Technoleg Polytag: “Rydym yn falch fod technoleg Polytag wedi ei gydnabod gan lywodraeth genedlaethol fel datrysiad ar gyfer gwella cyfraddau ailgylchu.

“Rydym yn hyderus y bydd Polytag yn integreiddio yn rhwydd â chasgliadau ailgylchu presennol Cymru, ac y bydd defnyddwyr yn gweld y buddion yn syth - ni allwn ddisgwyl i’r cynllun peilot gychwyn!”

Dywedodd Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn falch o fod yn cymryd rhan yn y cynllun peilot ailgylchu ac yn annog preswylwyr yn Ucheldir Colwyn i gymryd rhan. Mae’n gyfle cyffrous i ddefnyddio technoleg er mwyn olrhain a gwneud y mwyaf o’r deunyddiau ailgylchadwy tra yn codi arian i’r ysgol leol.”

Ychwanegodd Julie James Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru: “Hoffwn longyfarch yr holl bartneriaid - gan gynnwys Polytag, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a WRAP - am y gwaith y maen nhw wedi ei wneud er mwyn sicrhau fod modd cynnal yr arbrawf ac yn bwysicach fod hynny mewn modd diogel, yn unol â chanllawiau Covid-19.

“Gobeithiwn y bydd yr arbrawf yma yn creu system hyblyg ar gyfer defnyddwyr, yn hytrach na gorfod dychwelyd poteli neu gynhwysyddion eu hunain, ac y bydd yn cysylltu yn well â’r isadeiledd presennol sydd eisoes yn ei le yn systemau casglu ailgylchu gwastraff cartref yr awdurdodau lleol.

“Drwy fanteisio ar dechnolegau newydd, gallwn symud yn agosach at ein nod o economi gylchol – ac edrychaf ymlaen at weld canlyniadau’r arbrawf unwaith mae wedi ei gwblhau.”

Ychwanegodd Emma Hallett, WRAP Cymru: “Mae WRAP Cymru yn falch o fod yn rhan o’r peilot ac rydym yn edrych ymlaen at weithio â phartneriaid y prosiect.  Rydym yn gobeithio y bydd yn rhoi cipolwg defnyddiol i’r potensial ar gyfer DRS ddigidol, a sut y gall gyfrannu at strategaeth gwastraff uchelgeisiol Cymru.”

Wedi ei bostio ar 16/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content