Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwobr Cyfraniad Neilltuol yn y Gwobrau Rhagoriaeth Maethu

Gwobr Cyfraniad Neilltuol yn y Gwobrau Rhagoriaeth Maethu


Summary (optional)
start content

Gwobr Cyfraniad Neilltuol yn y Gwobrau Rhagoriaeth Maethu

Mae ymroddiad neilltuol Matilda Pierce o sir Conwy tuag at ofal maeth wedi cael ei gydnabod gyda gwobr genedlaethol. Enillodd y ferch 12 oed y wobr ‘Cyfraniad Neilltuol gan Ferched neu Feibion’ yn y Gwobrau Rhagoriaeth Maethu sy’n cael eu trefnu gan y Rhwydwaith Maethu.

Wedi’i henwebu gan Reolwr Maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, cafodd Matilda ei disgrifio fel unigolyn gwych sydd wedi chwarae rhan fawr ym mywydau’r holl bobl ifanc sydd wedi byw yn ei chartref.  Dechreuodd teulu Matilda faethu pan oedd hi’n ddim ond tri mis oed a dros y ddegawd ddiwethaf mae hi wedi chwarae rôl weithredol adref, yn helpu plant drwy anawsterau fel iechyd meddwl a thrawsnewid rhywedd. Roedd Matilda hefyd yn rhan bwysig o symudiad unigolyn ifanc o ofal preswyl i ofal maeth, yn ogystal â delio’n anhygoel â heriau personol pan oedd ei rhieni’n ddifrifol wael.

Meddai Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Iwan Davies: “Mae’n hawdd anghofio’r rhan y mae meibion a merched teuluoedd maeth yn ei chwarae mewn gwneud i’r plant sy’n dod i’w cartrefi deimlo’n gartrefol ac yn rhan o’r teulu. Yn fy marn i felly mae’n beth gwych ein bod ni’n treulio ychydig o amser yn cydnabod eu cyfraniad nhw ac yn diolch i bob un ohonyn nhw am yr hyn maen nhw’n ei wneud.”

Mae Matilda yn hyrwyddwr maethu gwych sy’n ymwybodol iawn o rym trawsnewidiol maethu ac yn glir iawn am y manteision. Mae’n cael ei disgrifio gan ei rhieni fel unigolyn bendigedig â sgiliau cyfathrebu rhagorol a fyddai bob amser yn cefnogi achos ei brodyr a’i chwiorydd maeth.

I Matilda mae bod yn rhan o deulu maeth yn hwyl a phan ofynnwyd iddi hi beth fyddai ei chyngor i feibion a merched eraill yn ei sefyllfa hi, dywedodd ‘daliwch ati, dydi o ddim mor ddrwg, anadlwch a chofiwch ei fod yn beth da.”

Allech chi fod yn ofalwr maeth? Maethwch ar ran eich awdurdod lleol a helpwch i gadw plant a phobl ifanc yn lleol. Ewch i www.conwy.gov.uk/maethu neu ffoniwch 01492 576350.

Wedi ei bostio ar 25/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy