Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dyfarnu Contractau'r Pier

Dyfarnu Contractau'r Pier


Summary (optional)
start content

Dyfarnu Contractau'r Pier

Mae’r contractau ar gyfer adeiladu pier cwta newydd ym Mae Colwyn wedi cael eu dyfarnu.

Yn gynharach eleni, fe wnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wahodd tendrau ar gyfer y gwaith, a rannwyd yn ddwy ran:
• Adnewyddu'r haearn bwrw
• Ailgodi’r pier cwta ac ymgymryd â gwaith ar y blaengwrt a’r prom.

Meddai’r Cyng. Brian Cossey, Cadeirydd Bwrdd Prosiect y Pier: 
“Adeiladu pier byrrach oedd un o’r amodau cyn y caniatawyd datgymalu’r hen adeiledd ansefydlog. 
“Mae wedi bod yn siwrnai hir a hoffwn ddiolch i'r cynghorwyr ymddeoledig, Dilwyn Roberts a Phil Edwards, am gyfrannu’n helaeth at gamau cyntaf y prosiect hwn.
“Rwy’n falch ein bod ni o’r diwedd wedi cyrraedd y cam hwn; drwy ddyfarnu'r contractau hyn, rydym o'r diwedd yn gallu symud ymlaen a chytuno’n derfynol ar y mater hwn.”

Mae’r Cyngor wedi dyfarnu’r contract i ail-adeiladu’r pier i Grosvenor Construction Ltd – cwmni adeiladu arbenigol sydd wedi’u lleoli ym Mae Cinmel.

Mae’r contract i ailwampio’r haearn bwrw wedi’i ddyfarnu i Calibre Metalwork Ltd – arbenigwyr mewn adeiladu, adfer ac atgynhyrchu gwaith metel.

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Sam Rowlands: 
“Rwy’n hapus i gefnogi hyn. Rwy’n falch o weld cynnydd, a diolch i waith da’r cynghorwyr a’r swyddogion ynghlwm, bydd y pier newydd yn cael ei adeiladu heb yr angen am arian ychwanegol, gan fod yr arian o fewn y gyllideb cynnal a chadw presennol.”

Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle ddiwedd yr haf eleni ac mae disgwyl iddo gymryd tua 30 wythnos.

 

Nodiadau

06/10/17: Fe dderbyniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hysbysiad o benderfyniad gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Caniatâd Adeilad Rhestredig i ddatgymalu Pier Fictoria.  Roedd y caniatâd i ddatgymalu’r strwythur yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor ailddatblygu pier cwta, gan gofnodi a storio elfennau ohono sy’n werthfawr o ran treftadaeth ac/neu adeiladwaith mewn man diogel er mwyn i drydydd parti allu eu hailddefnyddio mewn gwaith adfer posib’ yn y dyfodol.

11/06/19: Dyfarnwyd y contractau gan y Cabinet, dolen i’r cofnod: https://modgoveng.conwy.gov.uk/ieListDocuments.aspx?MId=7630&x=1

 

Wedi ei bostio ar 17/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy