Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Prosiect wedi cefnogi cannoedd o ieuenctid Conwy

Prosiect wedi cefnogi cannoedd o ieuenctid Conwy


Summary (optional)
start content

Prosiect wedi cefnogi cannoedd o ieuenctid Conwy

Mae prosiect cyflogaeth ac addysg YSBRYDOLEDIG wedi cefnogi cannoedd o ieuenctid Conwy yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Mae ADTRAC yng Nghonwy a lansiwyd yn 2018 wedi llwyddo i helpu pobl ifanc 16-24 oed ar draws y sir i ddod o hyd neu i symud tuag at swyddi drwy fentora, cwnsela, profiad gwaith, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli.

Cafodd 350 o atgyfeiriadau eu gwneud i’r prosiect a chefnogwyd 200 o bobl ifanc, gyda nifer sylweddol ohonynt yn ennill cymhwyster, symud i addysg a hyfforddiant, neu’n dechrau gyrfa newydd.

Roedd eraill wedi eu cyfeirio i sefydliadau partner ar gyfer help gydag ystod o faterion, o orbryder i ddigartrefedd, defnyddio cyffuriau ac effaith negyddol a niweidiol pandemig Covid-19.

Er gwaethaf yr adegau heriol hyn, mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiannus iawn, gyda chyfranogwyr yn datgan ei fod wedi cael effaith “gadarnhaol” ar eu bywydau, “fy ysgogi i newid”, ac wedi cael effaith mawr ar hyder.

Wrth adlewyrchu ar gyflawniadau ADTRAC, dywedodd Prif Swyddog Cyflogadwyedd a Sgiliau, Libby Duo: “Mae’r tîm wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau cymaint o bobl ifanc yng Nghonwy, yn eu grymuso i gymryd y camau nesaf ymlaen gyda hyder a chred.

“Hyd yn oed yn ystod y pandemig, roedd ein mentoriaid a chwnselwyr wedi addasu a chyfathrebu ar-lein, galwadau ffôn ac e-bost i sicrhau y gwneir yn fawr o unrhyw gyfleoedd cyflogaeth neu addysg.

“Mae’r adborth rydym wedi’i dderbyn cyn ac yn ystod y cyfnod heriol hwn wedi bod yn anhygoel ac rydym yn falch ein bod wedi gallu parhau i helpu ieuenctid yng Nghonwy pan oeddent ei angen fwyaf.”

Roedd ADTRAC yn brosiect a ariannwyd gan yr UE a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ei darged oedd lleihau’r nifer o bobl ifanc 16-24 oed Nad Ydynt mewn Gwaith, Addysg na Hyfforddiant (NEET) neu’n economaidd anweithgar, a’u helpu i gael gwared ar rwystrau cymhleth i waith, dysgu a hyfforddiant. 

Bydd y cynllun yn cael ei ddisodli gan wasanaeth newydd yr haf hwn – Cynnydd/Progress, sy’n cael ei ariannu’n ganolog gan Wasanaeth Ieuenctid Conwy a bydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chanolbwynt Pwysig i Gyflogaeth Conwy, sy’n goruchwylio’r mentrau Cymunedau am Waith, Cymunedau am Waith a Mwy a PaCE.  

Bydd Cynnydd yn parhau gyda gwaith da ADTRAC a sicrhau bod pobl ifanc yn yr ardal sydd mewn perygl o fod yn NEET yn derbyn yr arweiniad a’r gofal gorau.  

Dywedodd Tracey Owen fydd yn rheoli’r prosiect Cynnydd: “Rydym eisiau dilyn ADTRAC a sicrhau pobl ifanc sir Conwy – yn arbennig y rhai anoddaf i’w cyrraedd, ein bod ni yno i chi, beth bynnag ydych chi’n ei wynebu.

“Mae hon yn rhaglen wirfoddol, rydym eisiau helpu a byddwn yn gwneud popeth y gallwn i greu dyfodol gwell i’r sawl sy’n dod atom ni.”

Am fwy o wybodaeth gallwch anfon e-bost at prosiectcynnydd@conwy.gov.uk.  Neu, gallwch ffonio 01492 577117 neu 07540 306 912.

 

Nodyn: Prosiect rhanbarthol yw ADTRAC a arweinir gan Grŵp Llandrillo Menai mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Ynys Môn, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Wedi ei bostio ar 04/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content