Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Canolfan Asesu Plant Rhanbarthol

Canolfan Asesu Plant Rhanbarthol


Summary (optional)
start content

Canolfan Asesu Plant Rhanbarthol

Mae Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Conwy yn paratoi cais am ganiatâd i adeiladu Canolfan Asesu Plant rhanbarthol yn Meadow Lodge ar Ffordd Abergele, Bae Colwyn.

Bydd y ganolfan arfaethedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes Gofal Cymdeithasol ac Iechyd i gydweithio mewn un lleoliad i asesu anghenion plant a’u teuluoedd a’u gofalwyr. Ni fwriedir iddo fod yn gartref parhaol i blant, ond mi fydd yn lleoliad y gellir gofalu am blant yn ddiogel, eu cefnogi a’u goruchwylio gan dîm preswyl, a lle mae plant a’u rhieni / gofalwyr yn gallu cwrdd â thîm therapiwtig ar y safle.

Bydd y cyfleuster yn cefnogi teuluoedd i fynd i’r afael ag anawsterau y maen nhw’n ei wynebu ac adeiladu ar gadernid yr uned deulu, fel nad ydyn nhw angen dibynnu ar wasanaethau Gofal Cymdeithasol mwyach.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Meddai’r Cynghorydd Cheryl Carlisle, Aelod Cabinet Conwy dros Ofal Cymdeithasol Plant a Theuluoedd: “Rwy’n gwbl ymrwymedig i’n plant gael gofal mor agos at eu teuluoedd, ffrindiau ac ysgolion ag sy’n bosib.  Bydd ein cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Asesu Plant ar y safle hwn yn dod â chymorth a chefnogaeth i un lleoliad ac yn helpu gwella canlyniadau i blant a'u teuluoedd. 
“Dwi’n arbennig o falch ein bod wedi gallu defnyddio safle gwag a’i droi yn wasanaeth defnyddiol a mawr ei angen.”

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Prif Aelod dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymrwymiad y Cyhoedd Sir Ddinbych: “Fel Cyngor rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth ar draws y rhanbarth i gwrdd ag anghenion plant diamddiffyn.
“Mae sicrhau fod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd yn flaenoriaeth i’r Cyngor ac mi fydd y ganolfan yn darparu cefnogaeth hanfodol i deuluoedd ar draws y rhanbarth.”

Meddai Alison Cowell, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ardal i Wasanaethau Plant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:  “Bydd y Ganolfan Asesu Plant yn ein helpu ni i ddarparu adnodd ac arbenigedd ymroddedig i gefnogi teuluoedd yng Nghonwy a Sir Ddinbych.
“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr ein Hawdurdod Lleol i gefnogi’r datblygiad pwysig hwn.”

Bydd y cais cynllunio ar gyfer y datblygiad yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio yn y dyddiau nesaf.

 

Wedi ei bostio ar 08/09/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy