Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Arddangosfa State of Independents

Arddangosfa State of Independents


Summary (optional)
start content

Arddangosfa State of Independents

Mae chwe lloches bromenâd rhwng Hen Golwyn a Llandrillo-yn-Rhos wedi cael eu troi’n oriel bortreadau ar raddfa fawr fel rhan ô Ŵyl Ffotograffiaeth y Northern Eye.

Llwyddodd y ffotograffydd Niall McDiarmid, sydd wedi’i leoli yn Llundain, ac wedi arddangos ei waith yn yr Oriel Bortreadau Genedlaethol, i dynnu lluniau o bedwar ar hugain o’r wynebau tu ôl i fusnesau lleol annibynnol, gan ddangos yr amrywiaeth o fusnesau lleol.

Ariannwyd yr arddangosfa drwy gynllun Dychmygu Colwyn Cronfa Dreftadaeth y Loteri a chafodd ei gynhyrchu gan Guradur Oriel Colwyn, Paul Sampson. Dywedodd Paul Sampson, curadur Oriel Colwyn a Gŵyl Northern Eye: “Mae arddangos gwaith o safon uchel yn gyhoeddus yn allweddol er mwyn goresgyn unrhyw rwystrau o ran ymgysylltu artistig a chyhoeddus. Y llynedd fe wnaethom gynhyrchu prosiect tebyg a dderbyniodd ganmoliaeth ar gyfer llochesi glân môr Llandudno, gan ddathlu masnach lletygarwch y dref. Eleni, bydd State of Independents yn canolbwyntio ar bersonoliaethau a busnesau unigryw sydd i’w canfod yn Llandrillo-yn-Rhos a Bae Colwyn. Gobeithir y bydd y prosiect yn sbardun i fwy o ymgysylltu gyda ffotograffwyr, artistiaid, busnesau a’r gymuned ar raddfa lawer mwy.”

Datblygodd y prosiect pan fynegodd trigolion lleol bryderon am ymddangosiad y llochesi ar y promenâd.  Dywedodd y Cynghorydd Roger Parry “Mae’r llochesi’n nesáu at ddiwedd eu hoes a bydd y rhannau hyn o’r prom yn cael eu huwchraddio fel rhan o brosiect glan y môr. Yn y cyfamser, bydd State of Independents yn gwneud defnydd gwych o’r llochesi; drwy ddathlu gwaith caled ein busnesau lleol gan obeithio y gwnaiff hyn annog pobl i fynd o’r promenâd i’n prif strydoedd.”

Dywedodd Helen Jackson o’r prosiect Dychmygu Bae Colwyn “Mae prif strydoedd a chanol trefi ledled y wlad yn cael trafferth, ond rydym yn ffodus fod gennym ystod o fusnesau bywiog a diddorol yma. Pwrpas y prosiect hwn yw codi proffil y busnesau hyn a dathlu’r unigolion tu ôl iddynt – rydym yn gobeithio ei ymestyn ymhellach gyda gwefan er mwyn cynnwys rhagor o fusnesau lleol.”

Dywedodd Ceri Carpenter o Natural Choice yn Llandrillo-yn-Rhos, sy’n ymddangos yn yr arddangosfa: “Roeddwn wedi synnu eu bod yn cysylltu â mi, ond roeddem wrth ein boddau i fod yn rhan o’r arddangosfa ac yn rhan o’r gymuned fusnes annibynnol yn lleol.”

Mae Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Northern Eye yn ddigwyddiad a gynhelir bob dwy flynedd mewn cydweithrediad rhwng oriel ffotograffiaeth Oriel Colwyn a Gŵyl The Eye yn Aberystwyth. Nod yr ŵyl yw dod ag arddangosfeydd ffotograffiaeth o barch rhyngwladol i’r ardal ac annog trafodaeth a deialog drwy benwythnos y siaradwyr.

I wybod mwy am State of Independents neu Dychmygu Bae Colwyn cysylltwch â dychmygubaecolwyn@conwy.gov.uk  neu 01492 574253

 

Cefndir

Ynglŷn â Dychmygu Bae Colwyn: Mae’r prosiect wedi ei wneud o bartneriaeth o sefydliadau a chynrychiolaeth o'r gymuned gan gynnwys: Cyngor Conwy, Ardal Gwella Busnes Colwyn, Cyngor Tref Bae Colwyn, Grŵp Treftadaeth Bae Colwyn, Cerddoriaeth a Ffilm Cymunedol Tape, Grwp Llandrillo Menai, The Longman Trust ac Invest Local Ward Glyn

 

Ynglŷn â Chronfa Dreftadaeth y Loteri: Gan ddefnyddio arian a godwyd gan y Loteri Genedlaethol, rydym yn ysbrydoli, arwain ac yn rhoi adnoddau i dreftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol sy’n un parhaus i bobl a chymunedau, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. www.heritagefund.org.uk  Dilynwch @HeritageFundUK ar Trydar, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #NationalLotteryHeritageFund.

Ynglŷn â Gŵyl Ffotograffiaeth Northern Eye: Mae'r Northern Eye yn ŵyl ffotograffiaeth ryngwladol ac yn gydweithrediad rhwng oriel ffotograffiaeth Oriel Colwyn a Gŵyl The Eye yn Aberystwyth. Mae’r ddwy ŵyl yn cael eu cynnal bob yn ail flwyddyn i sicrhau dathliad blynyddol o ffotograffiaeth sy’n cael ei gynnal yng nghanolbarth neu ogledd Cymru.  Nod yr ŵyl yw bod â ffotograffwyr, siaradwyr ac arddangosfeydd anhygoel i dref Bae Colwyn ar arfordir Gogledd Cymru. www.northerneyefestival.co.uk/about

Wedi ei bostio ar 21/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy