Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Technoleg yn helpu daclo Caethwasiaeth Fodern

Technoleg yn helpu daclo Caethwasiaeth Fodern


Summary (optional)
start content

Technoleg yn helpu daclo Caethwasiaeth Fodern

Mae modiwl e-ddysgu newydd wedi’i ddatblygu gan Grŵp Caethwasiaeth Fodern Gogledd Cymru er mwyn helpu’r gwaith o godi ymwybyddiaeth gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus am y maes dieflig hwn.

Bydd y pecyn newydd yn cael ei lansio yn ystod Cynhadledd Atal Caethwasiaeth BAWSO yn Tŷ Pawb, Wrecsam yfory (Dydd Iau, 18 Hydref). Mae wedi’i anelu at staff Cyngor a gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen a allai fod mewn sefyllfa i adnabod arwyddion caethwasiaeth fodern wrth iddynt wneud eu gwaith o ddydd i ddydd.

Mae’r pecyn e-ddysgu wedi’i ddatblygu ar y cyd â phartneriaid allweddol, yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, a sefydliadau arbenigol eraill sudd â chyfrifoldeb am fewnfudo, rheoli ffiniau a meysydd arall o waith ac sy’n dod ar draws dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern neu Fasnachu Pobl.  

Ers 2015, mae Deddf Caethwasiaeth Fodern wedi gosod dyletswyddau statudol ar ymatebwyr cyntaf dynodedig i fynd i’r afael â’r drosedd ddifrifol hon. Canlyniad hyn yw proses adrodd ffurfiol er mwyn gallu ymchwilio a derbyn ymholiadau mewn perthynas â diogelwch pobl fregus neu’r rhai hynny sydd wedi dioddef camdriniaeth gan droseddwyr.

Mae’r pecyn e-ddysgu newydd yn darparu manylion y cyd-destun Deddfwriaethol; pwy y dylech ddweud wrthynt am eich pryderon a sut mae gwneud hynny; gwybodaeth am wahanol fathau o gaethwasiaeth; y rhai sy’n debygol o gael eu heffeithio a’r rhesymau amrywiol y bydd pobl yn dioddef, sydd yn aml iawn yn gysylltiedig â thlodi neu fod yn agored i niwed. 

Er mwyn cyfleu teimlad lleol, mae manylion dienw am achosion sydd wedi digwydd yng Ngogledd Cymru wedi eu rhannu gan Heddlu Gogledd Cymru er mwyn i staff allu llawn gwerthfawrogi’r mathau o achosion a welwyd yn y Rhanbarth.

Dywedodd Annwen Morgan, Cadeirydd y Grŵp Caethwasiaeth Fodern Rhanbarthol, “Mae’r pecyn e-ddysgu hwn yn cefnogi gweithwyr rheng flaen ar draws Gogledd Cymru a bydd yn eu cynorthwyo i adnabod arwyddion Caethwasiaeth Fodern. Bydd hyn yn arwain at fwy o gydweithio rhwng partneriaid allweddol ac asiantaethau’r Llywodraeth er mwyn cefnogi dioddefwyr.”

Mae Grŵp Caethwasiaeth Fodern Gogledd Cymru yn cynnwys Asiantaethau’r Llywodraeth, Awdurdodau Lleol a gwirfoddolwyr trydydd sector sy’n cyfarfod pob chwarter er mwyn datblygu gwell ffyrdd o weithio er mwyn gallu mynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern yng Ngogledd Cymru. 

Wedi ei bostio ar 17/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy