Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Troi eiddo gwag yn gartrefi

Troi eiddo gwag yn gartrefi


Summary (optional)
start content

Troi eiddo gwag yn gartrefi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn tynnu sylw at y cymorth sydd ar gael i berchnogion eiddo gwag, yn cynnwys safleoedd masnachol, i helpu i ryddhau’r tai posibl.

Mae gan Gonwy oddeutu 1,700 o aelwydydd ar eu rhestr aros am bob math o eiddo.  Mae gan yr aelwydydd hyn i gyd anghenion o ran tai. Ar unrhyw adeg, mae gan y sir oddeutu 2,500 o eiddo gwag mewn perchnogaeth breifat.  Mae llawer o’r rhain yn wag dros dro a byddant yn dod yn ôl i ddefnydd o fewn ychydig fisoedd. Ond, bydd dros 1,500 ohonynt - sydd yr un faint o dai ag sydd yno mewn pentref yr un maint â Llanrwst* - yn aros yn wag am fwy na 6 mis a llawer ohonynt yn wag am sawl blwyddyn, tra bo llawer o aelwydydd yn cael trafferth dod o hyd i lety fforddiadwy yn yr ardal.

Mae Swyddogion Tai Gwag y Cyngor yn annog perchnogion eiddo gwag i gysylltu â nhw i ganfod pa gymorth allai fod ar gael iddynt i ddod â’r eiddo gwag, sy’n adnodd gwastraffus, yn ôl i ddefnydd. 

Mae gan y Cyngor benthyciad gwella eiddo di-log o hyd at £35,000 ar gael ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy sydd angen gwaith i alluogi iddynt gael eu gwerthu neu eu rhentu ar ddiwedd y gwaith ailwampio.  

Mae grantiau o hyd at £20,000 hefyd ar gael i unigolion wneud gwaith angenrheidiol ar eiddo sydd wedi bod yn wag am 6 mis (neu i rywun sydd wedi prynu eiddo sydd wedi bod yn wag ers 6 mis), ac sy’n fodlon rhentu’r eiddo i bobl sydd ag anghenion o ran tai, ar gyfradd fforddiadwy, am o leiaf 5 mlynedd.  

Mae cynlluniau prydlesu hefyd ar gael i eiddo gwag. Mae’r grantiau’n amrywio o £5,000 i £25,000 (yr uchafswm sydd ar gael os yw’r eiddo wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy) i gwblhau gwaith a nodwyd gan y Cyngor, yn gyfnewid am brydlesu’r eiddo (5 i 20 mlynedd). Lle bydd gwaith atgyweirio a chynnal a chadw yn cael ei gynnwys, y rhent wedi’i sicrhau a chymorth a rheolaeth lawn yn cael ei ddarparu i’r tenantiaid yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae cyngor a chymorth parhaus ar gael i landlordiaid gan yr awdurdod lleol hefyd, gyda Fforymau Landlordiaid rheolaidd yn cael eu cynnal. Mae hwn yn gyfle gwych i landlordiaid ganfod mwy am unrhyw gynlluniau neu arian a allai fod ar gael, newidiadau mewn deddfwriaeth, gofynion iechyd a diogelwch, rhwymedigaethau Rhentu Doeth Cymru, defnyddio ynni'n effeithlon, ac i roi cyngor cyffredinol a chanllawiau ymarfer da ar bob agwedd o rentu eiddo.

Am fwy o wybodaeth, gall perchnogion eiddo fynd ar wefan y Cyngor, neu gysylltu â Swyddogion Eiddo Gwag y Cyngor ar 01492 574633 neu 01492 574235 neu taigwag@conwy.gov.uk

 

*Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 proffil ardal - Llanrwst (conwy.gov.uk)

Wedi ei bostio ar 13/06/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content