Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Uwchraddio Pont Dolgarrog

Uwchraddio Pont Dolgarrog


Summary (optional)
start content

Uwchraddio Pont Dolgarrog

Bydd llwybr cerdded poblogaidd yn Nolgarrog yn ailagor gyda chyfleusterau newydd, diolch i arian gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ddydd Iau.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn gweithio gyda Dŵr Cymru i ddatblygu cynlluniau i ailagor pont bibell Dolgarrog. Mae'r bont bibell wedi bod ar gau i gerddwyr a defnyddwyr lleol oherwydd pryderon diogelwch sylweddol, gan gynnwys cyflwr dirywiol y deciau pren a'r angen am fesurau ychwanegol i ddiogelu'r prif gyflenwad dŵr i dros 9,000 o gartrefi yng Ngogledd Cymru.  

Mae angen buddsoddiad sylweddol ar y bont bibell hon - na fu erioed yn llwybr troed dynodedig nac yn hawl tramwy cyhoeddus - i'w gwneud yn ddefnyddiadwy ac yn ddiogel i ddefnyddwyr lleol.

Bydd cyllid Llywodraeth Cymru o £735k yn ariannu cyfraniad y Cyngor at adnewyddu'r bont ac yn galluogi gwaith uwchraddio sylweddol. Yn lle'r llwybr cerdded cul blaenorol rhwng y pibellau, bydd defnyddwyr yn elwa o lwybr cerdded a beicio a rennir ar ddeciau uwchben y pibellau. Bydd hyn yn galluogi mynediad haws i orsaf reilffordd Dolgarrog ac atyniadau yn yr ardal.

Dwedodd Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd gyda cyfrifoldeb dros Trafnidiaeth, Lee Waters: “Mae’n hanfodol ein bod ni i gyd yn gwneud mwy o deithiau lleol ar droed neu ar feic, sydd o fudd i ein hiechyd a’r amgylchedd. Ond yn aml mae rhwystrau i wneud hi'n hawdd, neu dydy’r llwybrau sy’n bodoli ddim yn ddymunol i'w defnyddio. Rydyn ni wedi neilltuo swm sylweddol i helpu i greu llwybrau diogel a deniadol i annog pobl i deithio'n fwy egnïol. Rydw i wrth fy modd ein bod yn buddsoddi mewn uwchraddio pont Dolgarrog i'w hagor i fwy o bobl. "

Meddai’r Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rydym yn falch iawn o dderbyn cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfraniad y Cyngor at adnewyddu'r bont. Mae'n swm sylweddol, sy'n golygu y bydd y bont yn cael ei huwchraddio i'w gwneud hi'n llawer haws i gerddwyr a beicwyr. Dyma ganlyniad rhagorol sy’n deillio o weithio mewn partneriaeth gadarnhaol gyda phawb sy'n gysylltiedig.”

Meddai Ian Christie, Rheolwr Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Dŵr yn Dŵr Cymru: “Er nad yw’r bont bibell yn hawl tramwy dynodedig, rydym yn ymwybodol ei bod yn boblogaidd iawn gyda cherddwyr a thrigolion lleol sydd am gael mynediad i’r orsaf reilffordd ar droed. Rydyn ni wrth ein bodd â'r newyddion hyn, a fydd, ynghyd â'n buddsoddiad, yn caniatáu i ni ailagor y bont ar gyfer y gymuned leol.”

Dywedodd Janet Finch-Saunders AS, Aelod o Senedd Cymru dros Aberconwy: “Mae’r penderfyniad i gau Bont Dolgarrog dros dro wedi uno ein cymuned wrth werthfawrogi pwysigrwydd hanfodol y bont. Ers mis Chwefror eleni, rwyf wedi bod yn falch o ddod ag amryw fudd-ddeiliaid ynghyd i ganfod ffordd gadarnhaol ymlaen i gymuned Dolgarrog a theithwyr ein rheilffordd leol.  Mae ymrwymiad cyllid heddiw yn foment bwysig iawn a fydd yn helpu i gefnogi ein hymgyrch i wella llwybrau teithio llesol. Rwy’n edrych mlaen nawr at weithio gyda’r tîm darparu i sicrhau bod unrhyw newidiadau’n ystyriol o’r amgylchedd cyfagos.”

Disgwylir i'r gwaith ddechrau yng ngwanwyn 2022 unwaith y bydd lefelau afonydd y gaeaf wedi gostwng. Yna gobeithio y bydd y bont ar ei newydd-wedd ar agor i'r cyhoedd yn ystod hydref 2022.

Wedi ei bostio ar 05/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content