Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Beth sydd angen ei wybod os ydych yn bwriadu bwyta allan neu ymweld â'ch tafarn lleol

Beth sydd angen ei wybod os ydych yn bwriadu bwyta allan neu ymweld â'ch tafarn lleol


Summary (optional)
start content

Beth sydd angen ei wybod os ydych yn bwriadu bwyta allan neu ymweld â'ch tafarn lleol

Cyfnod Clo Lleol yng Nghonwy – beth sydd angen ei wybod os ydych yn bwriadu bwyta allan neu ymweld â’ch tafarn lleol

Mae Sir Conwy bellach o dan gyfnod clo lleol ac mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw i unrhyw un sy’n bwriadu mynd allan am bryd o fwyd neu i yfed.

Gellir darllen y canllawiau llawn yma. https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-cyngor-bwrdeistref-sirol-conwy-cwestiynau-cyffredin ond os ydych yn bwriadu mynd allan i fwyta neu i yfed, dyma’r pethau allweddol sydd angen i chi wybod:

 • Ni allwch gwrdd am ddiod neu bryd o fwyd gydag unrhyw un nad ydynt yn aelod o’ch aelwyd nes i’r cyfnod clo lleol godi.
 • Ni allwch fynd allan o Sir Conwy am ddiod neu bryd o fwyd tan i’r cyfnod clo lleol godi
 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb i fynd i dafarn neu i fwyty neu gaffi
 • Rhaid i chi gadw eich gorchudd wyneb ymlaen bob amser oni bai pan fyddwch yn eistedd wrth eich bwrdd
 • Dim ond gwasanaeth bwrdd fydd ar gael, ni allwch godi i fynd at y bar. Cymerir eich archeb wrth y bwrdd a bydd diodydd yn cael eu gweini i chi ar y bwrdd.
 • Bydd yr holl staff sy’n gweithio mewn ardaloedd gyda chwsmeriaid yn bresennol, yn gwisgo gorchuddion wyneb
 • Ni allwch gymdeithasu gydag unrhyw un ar fyrddau eraill neu o grwpiau eraill, na symud o gwmpas tu mewn i’r safle
 • Ni ddylech symud y byrddau gan fod y rhain wedi cael eu gosod er mwyn cadw pellter diogel rhwng pobl o aelwydydd gwahanol
 • Hyd yn oed os ydych yn mynd allan am ddiod ac nid pryd o fwyd, rhaid i chi aros ar eich bwrdd dynodedig drwy gydol eich ymweliad
 • Os ydych angen gadael y bwrdd am unrhyw reswm, er enghraifft, i fynd i’r toiled, rhaid i chi roi eich gorchudd wyneb ymlaen.
 • Mae rhai eithriadau o ran gwisgo gorchuddion wyneb sy’n gymwys i rai cwsmeriaid ac mae’r rhain yn cael eu hegluro yn y canllawiau

Cofiwch fod angen i chi wisgo gorchudd wyneb os ydych yn mynd ar drên neu fws neu os ydych yn bwriadu defnyddio tacsi.

Mae’r mesurau newydd hyn yn cynorthwyo i ddiogelu pawb ac i leihau lledaeniad y feirws. Os fydd hyn yn methu ac os fydd cyfradd yr haint yn parhau i godi, mae’n debygol y bydd mesurau llymach yn cael eu cyflwyno.

Cofiwch gadw eich hun yn saff. Os nad ydych yn teimlo’n ddiogel mewn unrhyw amgylchedd, boed yn siop, bwyty, bar neu gaffi – peidiwch â mynd yno. Cadwch at leoedd yr ydych yn gwybod sy’n gofalu amdanoch chi a’u staff. Cefnogwch fusnesau sy’n gwneud gwaith da.

Gwnewch eich rhan i gadw Conwy yn ddiogel

Wedi ei bostio ar 09/10/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy