Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Hysbysiadau Cyhoeddus Hysbysiadau cyffredinol Datganiad Cyfrifon 2021/22 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Datganiad Cyfrifon 2021/22 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2022.

Dangosir terfynau amser statudol 2021/22 yn y tabl isod ynghyd â therfynau amser estynedig a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd parhad y pandemig.

EitemDyddiad Cau StatudolDyddiad Cau Estynedig

Datganiad Cyfrifon Drafft

31 Mai 2022

31 Awst 2022

Datganiad Cyfrifon Archwiliedig

31 Gorffennaf 2022

30 Tachwedd 2022


Mae’r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi, ardystio a chyflwyno’r cyfrifon i’w harchwilio ar 15 Gorffennaf 2022 ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022, yn hwyrach na’r dyddiad cau statudol ar 31 Mai 2022 oherwydd effaith Covid19 ar adnoddau staff a gwaith ychwanegol i gwblhau'r cyfrifon eleni, a bydd yn gweithio o fewn y terfynau amser estynedig.

Ni chyhoeddwyd y Datganiad Cyfrifon a Archwiliwyd erbyn y dyddiad cau statudol ar 31 Gorffennaf 2022, ond disgwylir y bydd wedi’i gyhoeddi erbyn y dyddiad cau estynedig ar 30 Tachwedd 2022.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content