Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth, 18 Hydref 2020

Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth, 18 Hydref 2020


Summary (optional)
start content

Beth yw Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth?

Diwrnod Gwrth-GaethwasiaethMae’r diwrnod hwn yn gyfle i ni godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl ac annog y llywodraeth, cwmnïau, siopau ac unigolion i wneud beth sy’n bosib yn y frwydr yn erbyn caethwasiaeth fodern. Dim ond unwaith y flwyddyn mae diwrnod gwrth-gaethwasiaeth yn digwydd, ond mae pobl yn dioddef 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn.


Beth yw Masnachu Mewn Pobl?

Masnachu mewn pobl yw pan fydd eraill yn rheoli ac yn manteisio ar bobl ddiamddiffyn, a gellir ecsbloetio’r bobl hyn mewn sawl ffordd, fel; llafur gorfodol, camfanteisio’n rhywiol, gorfodi gweithgarwch troseddol, gwasanaethu domestig, priodasau ffug a thynnu organau.  Yn ddychrynllyd, masnachu mewn traffig yw’r drosedd ryngwladol sy’n tyfu gyflymaf, a’r ail ffynhonnell fwyaf o incwm anghyfreithiol yn fyd-eang. 

Beth yw Caethwasiaeth Fodern?

Yn anffodus mae caethwasiaeth wedi bodoli ym mhob cymdeithas ar draws y byd drwy gydol hanes, y gwahaniaeth bellach yw fod caethwasiaeth yn anghyfreithlon ym mhob gwlad.  Fodd bynnag, er y ffaith hon, mae caethwasiaeth yn parhau hyd heddiw ar ffurf llafur plant a masnachu mewn pobl.  Fel arfer mae unigolyn sydd wedi ei gaethiwo yn cael ei orfodi/gorfodi i weithio drwy fygythiadau meddyliol neu gorfforol, yn cael eu dad-ddyneiddio a’u prynu a’u gwerthu fel eitem, maent yn cael eu hatal yn gorfforol neu mae eu rhyddid yn cael eu gyfyngu, a dim ond ychydig iawn o dâl, os o gwbl, maent yn gael am eu gwaith.    Mae milwyr sy’n blant a phriodasau cynnar ac wedi eu gorfodi hefyd yn ffurfiau o gaethwasiaeth fodern. Amcangyfrifir fod rhwng 21 miliwn a 45 miliwn o bobl yn cael eu dal mewn caethwasiaeth fodern ar draws y byd heddiw. 

Beth allwch ei wneud?

 

Oherwydd natur gudd a chyfrinachol y troseddau hyn, siaradwch gyda’ch ffrindiau a’ch teulu a chymerwch gyfrifoldeb dros godi ymwybyddiaeth am gaethwasiaeth fodern.  Byddwch yn ymwybodol fod achosion o gaethwasiaeth fodern yn digwydd yn aml mewn llefydd golchi ceir, safleoedd adeiladu, yn y diwydiant amaeth ac yn y maes prosesu bwyd.  Os ydych yn amau fod problem, mae’n hanfodol eich bod yn gweithredu ac yn adrodd amdano fel y gellir delio â’r troseddau diraddiol hyn ac y gellir rhoi cefnogaeth i’r dioddefwyr. Sut i adnabod arwyddion o Gaethwasiaeth Fodern.

 

  • Gallai dioddefwyr edrych yn flêr, neu edrych fel pe na baent yn bwyta digon, mae’n bosib y byddent yn ymddangos yn dawedog neu ddangos arwyddion o gamdriniaeth gorfforol neu seicolegol
  • Mae’n bosib nad ydynt yn rhyngweithio gyda phobl eraill yn aml, gallent ymddangos fel pe na baent wedi arfer gyda’r ardal neu eu lleoliad gwaith, ddim yn cael teithio ar eu pennau eu hunain.
  • Mae’n bosib fod dioddefwyr yn byw mewn amodau budur a gorlawn, neu’n byw ac yn gweithio yn yr un cyfeiriad
  • Mae’n bosib fod dioddefwyr yn gwisgo’r un dillad bob dydd, neu eu bod heb ddillad addas ar gyfer eu gwaith,  mai ond ychydig iawn o’u heiddo eu hunain sydd ganddynt, ac ychydig iawn o gyfle i symud ar eu pennau eu hunain.
  • Mae’n bosib y byddent yn osgoi edrych i mewn i’ch llygaid, ymddangos yn ofnus neu’n amharod i siarad gyda phobl ddiarth gan nad ydynt yn gwybod pwy i ymddiried ynddynt ac mae’n bosib eu bod ofn y bydd rhywun yn ymddwyn yn dreisgar tuag atynt neu at eu teulu

 

Os ydych yn amau fod problem gallwch gysylltu â:

  • Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern: 08000 121700  (24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos)
  • Crimestoppers (i basio gwybodaeth ymlaen yn ddienw) 0800 555111

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content