Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Mis Hanes LHDT+ - Chwefror 2020

Mis Hanes LHDT+ - Chwefror 2020


Summary (optional)
start content

Bob blwyddyn mae Mis Hanes LHDT + yn digwydd ym mis Chwefror ledled Prydain. Crëwyd yr ymgyrch flynyddol hon yn 2005, fel ffordd o godi ymwybyddiaeth a dathlu bywydau a hanes y gymuned LHDT +. Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud Cymru yn wlad gynhwysol lle mae pobl o bob cefndir yn cael eu croesawu. Mae'r ymgyrch flynyddol yma yn rhoi cyfle i alluogi amrywiaeth gyfoethog pobl LGBT + i fod yn weladwy, yn ddiogel ac yn falch.

Daeth y mis o ddathlu hwn fel ymateb i ddileu Adran 28 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1988. Roedd yr Adran yma yn y Ddeddf yn gwahardd ‘hyrwyddo’ gwrywgydiaeth gan awdurdodau lleol ac yn ysgolion Prydain. Sefydlwyd Mis Hanes LHDT + gan yr elusen addysgol Schools Out UK, i hyrwyddo lles pobl LHDT+, yn enwedig pobl ifanc yn y system addysg i'w galluogi i gyflawni eu potensial llawn.

Er ein bod wedi dod yn bell, mae gwaith i'w wneud o hyd. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn amddiffyn pobl rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yn y gymdeithas ehangach. O dan y Ddeddf hon, mae yn erbyn y gyfraith i wahaniaethu yn erbyn unrhyw un oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hailbennu rhywedd. Fodd bynnag, yn 2018 mae ffigurau Stonewall Cymru yn dangos bod mwy na thraean o weithwyr LHDT yng Nghymru yn cuddio eu rhywioldeb dros ofnau gwahaniaethu.

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Prydain yn rhyddhau data'r heddlu ar droseddau casineb. Mae ystadegau 2018/19 yn tynnu sylw at gynnydd o 25% mewn troseddau casineb homoffobig yr adroddwyd amdanynt o 11,592 o ddigwyddiadau i 14,491. Roedd troseddau casineb ailbennu rhywedd i fyny 37%, o 1703 i 2333. Fel mewn blynyddoedd blaenorol, troseddau casineb cyfeiriadedd rhywiol oedd yr ail drosedd casineb a gofnodwyd amlaf yn y mwyafrif helaeth o heddluoedd (38 o 44). Mae Stonewall Cymru yn nodi nad yw 4 o bob 5 o bobl LHDT sy'n profi troseddau casineb yn ei riportio i'r Heddlu a bod traean o bobl LHDT (30%) yn osgoi rhai strydoedd oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo'n ddiogel yno.

Ar gyfer ymgyrch eleni rydym yn ddiolchgar iawn i dderbyn mewnbwn gwerthfawr Grŵp Cymdeithasol LHDT+ Gogledd Cymru. Fe wnaethant egluro sut mae troseddau casineb a theimlo'n ynysig yn y rhanbarth yn parhau i fod yn bryder. Tynnodd yr aelodau sylw hefyd at ddiffyg gweithgareddau cymdeithasol, grwpiau chymorth a gwelededd, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc. Mae rhai o brofiadau byw rhai o'u haelodau o fyw yng Ngogledd Cymru ynghlwm. Unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â'r grŵp a mynychu digwyddiadau yn y rhanbarth, mae croeso i chi ymuno â'u tudalen Facebook! Linc: https://www.facebook.com/groups/3068699063170339/?ref=share

Dywedodd deiliad portffolio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer moderneiddio sy'n cynnwys Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cynghorydd Emma Leighton-Jones: “Mae Mis Hanes LHDT yn bwysig ar gyfer coffáu colledion unigol a dathlu cyflawniadau ar y cyd. Mae'n wyl gydraddoldeb, ond weithiau mae digwyddiadau ledled y Byd yn rhybuddio i beidio â dod yn rhy gyffyrddus - rydyn ni'n dal i weld gelyniaeth ffyrnig a gweithredoedd o gasineb ledled y Byd, yn ogystal â rhwystrau diriaethol i hawliau LHDT. Wrth ddileu rhagfarn, mae addysg yn hollbwysig a nod mis Hanes LHDT yw ‘addysgu rhagfarn’ wrth ‘ddathlu amrywiaeth y gymdeithas gyfan’. Mae ein hysgolion a'n cynghreiriaid yn chwarae rhan fawr wrth ddarparu help a chyngor i'n pobl ifanc. A oes mwy i'w wneud yn y gymdeithas fodern? Oes, a gall pob un ohonom chwarae mwy o ran trwy fod yn weladwy a chyfleu pwysigrwydd amrywiaeth. Gallwn rannu profiadau, boed yn flog ar yr hyn y mae Mis Hanes LHDT yn ei olygu neu'n rhannu modelau rôl a'u straeon. Gallwn fod â diddordeb ac yn sylwgar a mynychu sesiynau ar Fis Hanes LHDT, gan gymryd rhan yn ei weminarau, sicrhau bod rhaglenni mentora ar gael a dysgu rhywbeth newydd. Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth greu cymdeithas fwy amrywiol."

Os ydych chi'n profi neu'n gweld troseddau casineb homoffobig neu drawsffobig, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 (999 mewn argyfwng) neu riportiwch i'r Ganolfan Cefnogi ac Adrodd Troseddau Casineb Cenedlaethol ar eu llinell gymorth 24 awr AM DDIM ar 0300 30 31 982 neu ar-lein. yn www.reporthate.victimsupport.org.uk

Am ragor o wybodaeth am Mis Hanes LHDT+ 2020, cysylltwch â:

cydlyniantcymunedol@ynysmon.gov.uk

Profiadau Byw (Ffeil Word)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content