Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth Cenedlaethol - 18fed o Hydref 2019

Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth Cenedlaethol - 18fed o Hydref 2019


Summary (optional)
start content

Mae'r 18fed o Hydref yn nodi Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth cenedlaethol 2019. Sefydlwyd y digwyddiad blynyddol hwn yn 2010, a'i nod yw codi ymwybyddiaeth o'r angen parhaus i fynd i'r afael â chaethwasiaeth, masnachu mewn pobl a chamfanteisio ar ei holl ffurfiau. Ar y diwrnod hwn hoffem achub ar y cyfle i daflu goleuni ar y pwnc pwysig hwn a rhannu peth o'r gwaith sy'n digwydd yng Ngogledd Cymru i fynd i'r afael â'r troseddau ofnadwy hyn.

Mae llawer o bobl yn cael ei sioc o glywed mai caethwasiaeth fodern yw'r ail drosedd fwyaf proffidiol yn y byd, yn ail yn unig i gyffuriau. Er gwaethaf Deddf Diddymu Caethwasiaeth 1833, nid yw caethwasiaeth wedi dod i ben. Mewn gwirionedd, mae mwy o bobl yn cael eu caethiwo heddiw nag ar unrhyw adeg arall mewn hanes. Mae masnachu pobl yn effeithio ar bron pob gwlad, p'un a yw’r broblem yn tarddu o’r wlad honno neu os ydyw’n cael ei defnyddio fel llwybr cludo neu’n wlad y caiff pobl ei danfon iddi.  Er ei bod yn amhosibl bod yn siwr, amcangyfrifir bod 40 miliwn o bobl wedi'u caethiwo yn fyd-eang, yn ogystal â 152 miliwn o blant sy’n cael eu gorfodi i weithio. Mae pobl yn cael sioc fwy wrth glywed bod y troseddau hyn yn digwydd yn llawer agosach nag yr oeddent yn ei feddwl yn wreiddiol. Rydym am godi ymwybyddiaeth nad yw caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl yn gyfyngedig i ardaloedd diwydiannol a dinasoedd mawr. Er ei bod yn anodd dychmygu, cyfeiriwyd 251 o achosion posib o gaethwasiaeth yng Nghymru yn 2018. O'r nifer hwn, roedd 125 yn blant.

Mae caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn arferion sydd ddim yn amlwg bob amser. Yn aml efallai na fydd dioddefwyr yn ystyried eu hunain yn ddioddefwyr ac efallai nad ydynt bob amser yr hyn y byddech yn ei ddisgwyl. Mae'n bwysig cofio y gall dioddefwyr fod yn ddynion, menywod neu blant o bob oed a chenedligrwydd. Mae'r DU yn wlad gyrchfan yn bennaf ar gyfer dioddefwyr masnachu mewn pobl, ac mae llawer o’r dioddefwyr a nodwyd yn dod yn wreiddiol o'r Dwyrain Pell, Affrica a Dwyrain Ewrop. Fodd bynnag, mae hefyd yn bosibl i wladolion Prydain gael eu masnachu yn y wlad hon a'u caethiwo. Efallai bod y dioddefwyr sydd yn byw ym Mhrydain wedi cwympo ar amseroedd caled ac yn cael eu twyllo gan yr addewid o waith â chyflog da.

Trafodir y modd y mae caethwasiaeth a chamfanteisio ar lafur yn sail i lawer o agweddau ar ein bywydau, ac yn aml gall pobl gael eu hunain mewn cysylltiad â phobl a allai fod yn ddioddefwyr. Mae llawer o gynhyrchion a wneir yn y DU ac sy'n cael eu cludo ledled y byd eisoes yn debygol o fod yn gysylltiedig â chamfanteisio. Cafwyd caethwasiaeth hefyd mewn diwydiannau fel ffermio a garddwriaeth, bariau ewinedd, busnesau golchi geir a gwestai i enwi ond ychydig.

Er mwyn ceisio taclo caethwasiaeth fodern, rydym am i fwy o bobl ddod yn ymwybodol o'r hyn y mae caethwasiaeth yn ei olygu, sut y gallwn ei adnabod, a'r hyn y gallwn ei wneud i'w atal rhag digwydd.

 

Dyma rai o'r arwyddion i edrych amdanynt - gall unigolion fod:

• Â sgiliau Saesneg cyfyngedig, yn fewnblyg ac yn gyndyn i ymgysylltu

• Yn flêr, yn sâl, yn dioddef o ddiffyg maeth heb lawer o eiddo

• Amharod i siarad ag awdurdodau

• Trefniadau gwaith anarferol - cael eu gollwng neu eu casglu i fynd i weithio naill ai'n gynnar iawn neu'n hwyr yn y nos am ychydig iawn neu ddim cyflog o gwbl.

 

Mynd i'r afael â Chaethwasiaeth Fodern

Yn 2015 daeth y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern i rym yn y DU, sy'n rhoi pwerau gorfodaeth cyfreithiol i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern a gwell cefnogaeth ac amddiffyniad i ddioddefwyr. Yn ogystal â sicrhau bod y sawl sy’n gyfrifol yn derbyn cosbau difrifol addas, mae'r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau dros faint penodol ddatgelu bob blwyddyn pa gamau y maent wedi'u cymryd i sicrhau nad oes caethwasiaeth fodern yn eu busnesau na'u cadwyni cyflenwi.


Yng Ngogledd Cymru, er mwyn cyflawni dyletswyddau o dan y Ddeddf, mae’r dull rhanbarthol o fynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern yn 2019/20 yn canolbwyntio ar 4 maes: -

Mynd ar ôlymchwilio i, amharu ar ac erlyn grwpiau sy'n ymwneud â chaethwasiaeth fodern. Monitro ac adrodd am atgyfeiriadau yn yr ardal.

Atal
codi ymwybyddiaeth, mynd i'r afael â thryloywder o fewn cadwyni cyflenwi, ymgysylltu â phartneriaid sy'n cynrychioli diwydiannau allweddol yn y rhanbarth. Atal pobl rhag ymgysylltu â chaethwasiaeth fodern.

Amddiffyn
cynnal ymwybyddiaeth, gweithio gyda phartneriaid yn y sector digartref a chryfhau diogelwch.

Paratoi
Cynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth trwy fodiwl hyfforddi dynodedig. Datblygu ymatebion aml-asiantaethol a datblygu dulliau o adnabod dioddefwyr a gwella'r gefnogaeth a ddarperir.

 

Sut i riportio?

Os ydych yn amau digwyddiad​​ o gaethwasiaeth fodern neu os hoffech ofyn am gyngor, mae yna nifer o ffyrdd i wneud hynny:

  • Heddlu Gogledd Cymru ar 101 (999 mewn argyfwng), neu trwy eu gwasanaeth sgwrsio dienw yn Live chat | North Wales Police
  • Gellir ffonio’r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern yn rhad ac am ddim 24/7: 08000 121 700
  • Crimestoppers yn rhad ac am ddim ac yn ddienw: 0800 555 111

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content