Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau National Hate Crime Awareness Week 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2019


Summary (optional)
start content

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yn dechrau ar y 12fed o Hydref, 2019 tan y 19eg. Y nod yw:-

  • Codi ymwybyddiaeth am beth yw trosedd casineb;
  • Annog riportio, ac;
  • Hybu gwasanaethau ac adnoddau cymorth trosedd casineb

Gall dioddefwyr fod wedi cael eu bwlio, aflonyddu neu eu cam-drin oherwydd pwy ydyn nhw, eu cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, crefydd, ethnigrwydd neu ddewis ffordd o fyw. Gall y drosedd fod yn gam-drin geiriol, graffiti tramgwyddus, bygythiadau, difrod i eiddo, ymosodiad, seiber-fwlio, testunau ymosodol, e-byst neu alwadau ffôn. Rydym angen i bawb siarad allan am trosedd casineb. Os mae digwyddiadau o’r fath yn digwydd i chi neu riwyn rydych yn nabod mae’r effaith yn gallu bod yn ddifrifol. Beth allwch chi ei wneud i gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb?

  • Does dim rhaid i chi ddioddef Trosedd Casineb eich hun. Os ydych chi'n dyst i Drosedd Casineb ... rhowch wybod amdano!
  • Os bydd unrhyw un yn dweud wrthych eu bod wedi dioddef, gwrandewch ar eu stori a'u hannog i roi gwybod amdani
  • Lledaenwch y gair na ddylid goddef troseddau casineb yng Ngogledd Cymru trwy dudalennau Facebook a Twitter, cychwynwch sgyrsiau amdano, hoffwch a rhannwch negeseuon am fynd i’r afael â Throsedd Casineb.

 

Pam ei bod mor bwysig riportio trosedd casineb neu ddigwyddiad casineb?

Mae digwyddiadau casineb a throseddau casineb yn cael eu tangynrychioli. Rydym am i bob Digwyddiad Casineb gael ei riportio fel y gallwn atal troseddwyr, cael cefnogaeth i ddioddefwyr a defnyddio'r wybodaeth i nodi mannau trafferthus ac atal y broblem rhag gwaethygu. Heb wybod bod y materion hyn yn digwydd, ni allwn eu hatal rhag digwydd i chi na rhywun arall. Mae'r gefnogaeth gywir yn golygu y gallwn atal dioddefwyr rhag teimlo'n ynysig, yn isel eu hysbryd, yn ofnus, yn ofidus neu'n waeth byth rhag cymryd eu bywyd eu hunain. Ein gobaith yw i bob unigolyn ledled Cymru deimlo'n ddiogel a chroesawys yn eu cartrefi a'u cymunedau.

Rydym eisiau i bawb ddeall effaith troseddau casineb a gwneud addewid i helpu i'w ddileu. Felly yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb bydd Cyrff Cyhoeddus yng Ngogledd Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chefnogaeth i Ddioddefwyr a sefydliadau lleol eraill, yn gweithio gyda'i gilydd ar ymgyrch ranbarthol i godi ymwybyddiaeth.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi dioddef trosedd neu ddigwyddiad casineb, neu os ydych chi'n dyst i drosedd casineb neu ddigwyddiad, neu'n meddwl bod rhywun rydych chi'n ei adnabod yn ddioddefwr yna peidiwch â'i anwybyddu.

 

Sut allaf roi gwybod am achos o drosedd casineb?

Hyd yn oed os ydych chi’n meddwl bod digwyddiad unigol yn beth bach, dylech chi roi gwybod amdano. Mae yna wahanol ffyrdd i riportio:-

 

Dogfennau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy