Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Sbotolau ar Ddiogelu – digwyddiadau rhanbarthol

Sbotolau ar Ddiogelu – digwyddiadau rhanbarthol


Summary (optional)
Mae cyfres o ddigwyddiadau'n cael eu trefnu ledled Gogledd Cymru i gefnogi oedolion a phlant sy'n agored i niwed.
start content

Logo Safeguarding Week

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cymryd rhan mewn wythnos ddiogelu Cymru gyfan (11-15 Tachwedd) ac mae'n defnyddio'r cyfle i hyrwyddo'r gwaith sy'n cael ei wneud i ddiogelu plant ac oedolion ar draws y rhanbarth.

Mae'r Bwrdd, Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac awdurdodau lleol yn cynnal y gyfres o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ar amrywiaeth eang o faterion diogelu. Maent yn amrywio o ddysgu gwersi o adolygiadau amddiffyn oedolion a phlant i oruchwyliaeth gyda bydwragedd; gweithdy hunan-esgeuluso; ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân a digwyddiadau ar gam-fanteisio.

Yn ystod yr wythnos, bydd y Bwrdd Diogelu yn trefnu ei gynhadledd flynyddol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno (dydd Mawrth 12 Tachwedd), yn ogystal â chynnal lansiad rhanbarthol o weithdrefnau diogelu Cymru gyfan, sy'n digwydd yn y Rhyl ar Ddydd Iau 14 Tachwedd.

Dywedodd Jenny Williams, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol: "Mae hwn yn gyfle hanfodol i sefydliadau arddangos y gwaith y maent yn ei wneud i ddiogelu a diogelu plant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd/gofalwyr ledled Gogledd Cymru.  Mae'r wythnos ddiogelu genedlaethol yn rhoi sylw cenedlaethol i faterion sy'n effeithio ar bob cymuned ac yn rhoi cyfle i ni yng Ngogledd Cymru rannu gwybodaeth am sut rydym yn cydweithio i ddiogelu'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ".

Dywedodd Neil Ayling, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol: "Rydym yn falch iawn o gael cynnal y gynhadledd flynyddol a lansiad rhanbarthol y gweithdrefnau Cymru gyfan fel rhan o'r wythnos arbennig.  Mae'n gyfle i ddod â'r rhai sy'n gweithio yn y proffesiynau gofal a diogelu at ei gilydd i ddysgu'r arferion gorau, i rannu gwybodaeth am y gweithdrefnau newydd ac i gael gwybod sut y byddant yn cael eu rhoi ar waith yn ein gwaith o ddydd i ddydd yn ein sefydliadau.

"Mae diogelu yn fater i bawb ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth roi gwybod am unrhyw bryderon sydd gennym am iechyd a lles unigolion drwy gydol y flwyddyn, nid yn ystod yr wythnos ddiogelu yn unig".  Mae manylion am ddigwyddiadau wedi'u cynnwys ar wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru a gofynnir hefyd i bobl gadw llygad ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y gwasanaethau brys, iechyd a'u cyngor lleol am fanylion o unrhyw ddigwyddiadau yn lleol. 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy