Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau Trefnu Digwyddiadau'r Nadolig

Trefnu Digwyddiadau'r Nadolig


Summary (optional)
start content

Mae gweithgareddau’r Nadolig fel gwlad hud y gaeaf, sioeau golau, teithiau ceirw a gweithgareddau tebyg eraill yn debygol iawn o gynnwys digwyddiad at ddibenion Rheoliadau Amddiffyn Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)(Rhif 4) (Cymru) 2020. Gall hyn gynnwys achosion ble mae eiddo neu atyniadau presennol yn cael eu hychwanegu dros dro (e.e. mewn perthynas â thymor yr ŵyl).

Mae’r diffiniad o ddigwyddiad yn y Rheoliadau yn eang:

“....achlysur – (i) wedi’i gynllunio neu ei drefnu at ddiben arbennig a (ii) ble mae unrhyw nifer o bobl yn yr un lle at y diben hwnnw, pa un a ydynt yn cymryd rhan drwy ymgynnull ai peidio.”

Felly, gall digwyddiad gynnwys nifer o atyniadau ar wahân.

Felly, mae rheoliad 7 (atal trefnu digwyddiadau) yn berthnasol. Mewn perthynas â digwyddiad sy’n gyfan gwbl neu'n bennaf o dan do, mae rheoliad 7 yn nodi na fydd unrhyw un yn ymwneud â threfnu digwyddiad ble mae mwy na 15 o bobl yn bresennol ac eithrio unrhyw un o dan 11 oed neu sy’n gweithio neu’n darparu gwasanaethau gwirfoddol yn y digwyddiad. Ar gyfer digwyddiadau awyr agored, ni all mwy na 30 o bobl fod yn bresennol ac eithrio rhai o dan 11 oed neu’r sawl sy’n gweithio neu’n darparu gwasanaethau gwirfoddol yn y digwyddiad.

Bydd unrhyw un sy’n trefnu digwyddiad angen ystyried a chynllunio’n ofalus iawn gan gynnwys mewn perthynas â sut y bydd niferoedd yn cael eu rheoli’n gaeth i sicrhau nad ydynt yn fwy na’r mwyafswm o 15 neu 30 o fynychwyr ar safle’r digwyddiad ar unrhyw amser. Er enghraifft, os oes yna 30 o bobl yn y digwyddiad ni allwch gael 30 o bobl ychwanegol yn ciwio ar gyfer dod i mewn. Rheoliad 35 Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif  4 (Cymru) 2020 yn nodi ei bod yn drosedd torri gofynion rheoliad 7.

Bydd yn ofynnol i unrhyw un sy’n trefnu digwyddiad o dan y Rheoliadau hyn hefyd gynnal asesiad risg a chymryd camau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, gan gynnwys cymryd holl fesurau rhesymol i sicrhau pellter o 2 fetr rhwng pobl nad ydynt o’r un tŷ ac i beidio gwerthu na chyflenwi alcohol yn y digwyddiad. 

Mae yna eithriadau cyfyngedig, ble nad yw’r canlynol yn cael eu trin fel digwyddiadau:

 (i) dangos ffilm;

 (ii) marchnad;

 (iii) gwasanaeth crefyddol;

 (iv) digwyddiad chwaraeon ble mae athletwyr elît yn unig yn cystadlu.

Beth am farchnadoedd Nadolig?

Nid yw marchnadoedd yn cael eu trin fel digwyddiadau at ddibenion Rheoliadau. Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r sawl sy’n gyfrifol am drefnu unrhyw farchnadoedd Nadolig gymryd holl fesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad ac atal lledaeniad coronafeirws.

Gweler y canllawiau  am fwy o wybodaeth.

Ydw i’n gallu ymweld â groto Siôn Corn?

Ydych, ond os yw’r groto yn rhan o nifer o atyniadau ar wahân, mae’n debygol iawn y bydd y rheolau uchod ar ddigwyddiadau yn berthnasol.

Bydd trefnydd y groto hefyd angen cymryd holl gamau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r feirws. Mae hyn yn cynnwys cadw pellter cymdeithasol tra’n ciwio, llif i mewn ac allan, lle wedi’i awyru os yn bosibl. Mae Siôn Corn ac unrhyw un dros 11 oed angen gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol. Mae darpar Siôn Corn hefyd angen ystyried dod i gysylltiad / unrhyw fregusrwydd ac arfer synnwyr cyffredin o ran rhoi eu hunain mewn perygl.  Mae’n rhaid cydymffurfio â’r rheolau ar “ddigwyddiad” o fewn y Rheoliadau.

end content