Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council


Gwadiad E-bost
"Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ymgysylltiadau yn gyfrinachol, ac wedi eu bwriadu ar gyfer yr un sy'n cael ei h/enwi yn unig. Gallent gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw'r neges hon wedi eich cyrraedd ar gam, ni ddylech ei chopio, ei rhannu na dangos ei chynnwys i unrhyw un. Cysylltwch efo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar unwaith.

Nid yw'r Cyngor na'r un sydd wedi anfon y neges yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am feirysau, a'ch cyfrifoldeb chi yw sganio unrhyw ymgysylltiadau. Mae’r Awdurdod yn monitro’r defnydd o e-bost/rhyngrwyd a chynnwys y rhain i ddibenion busnes."

 

E-mail Disclaimer
"This email and any attachments are confidential and intended for the named recipient only. The content may contain privileged information. If it has reached you by mistake, you should not copy, distribute or show the content to anyone but should contact Conwy County Borough Council at once.

Neither the Council nor the sender accepts any responsibility for viruses, and it is your responsibility to scan any attachments. The Authority monitors e-mail/internet usage and content for business purposes."