Holiadur Darpariaeth Gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ystod y Cyfnod Clo

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gorfod darparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol yn sgil y cyfyngiadau Covid 19. Rydym yn falch ein bod wedi gallu parhau i ddarparu’r rhan fwyaf o’n gwasanaethau drwy newid ein ffordd o weithio, a rŵan rydym eisiau eich barn chi ar y newidiadau yr ydym wedi’u gwneud. Rydym eisiau gwybod os oes unrhyw newidiadau yr hoffech i ni eu cadw neu unrhyw wasanaethau yr hoffech iddynt ddychwelyd i’r hen ffordd o weithio. Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau a bydd eich ymateb yn anhysbys. Byddwn yn defnyddio eich adborth i’n helpu ni i ystyried sut y byddwn yn darparu gwasanaethau yn y dyfodol.
  Pa  wasanaeth (wasanaethau) cyngor ydych chi wedi eu defnyddio yn y cyfnod clo? Ydy hi wedi bod yn haws neu’n fwy anodd cael mynediad at wasanaethau yn ystod y pandemig? Ticiwch bob un sy’n berthnasol:
  Mae hi wedi bod yn haws   Mae hi wedi bod yr un fath   Mae hi wedi bod yn fwy anodd   Ddim wedi defnyddio gwasanaethau  
  Ailgylchu a Gwastraff (canolfannau ailgylchu, tipio anghyfreithlon, casgliadau gwastraff)        
  Cymorth i wneud cais neu chwilio am swydd        
  Treth y Cyngor (Ail-frandio, gostyngiadau ac adennill taliadau)        
  Budd-dal Tai/Gostyngiad Treth y Cyngor/Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn        
  Gwasanaeth Cyngor Hawliau Lles        
  Gofal cymdeithasol i oedolion        
  Gofal Cymdeithasol Plant a Theuluoedd        
  Help i bobl ag anableddau dysgu        
  Help i ofalwyr        
  Gwasanaethau Cynllunio (gorfodaeth, rheoli adeiladu a cheisiadau cynllunio)        
  Llyfrgelloedd        
  Theatrau a Chynadleddau        
  Gwasanaethau Hamdden (Canolfannau Hamdden, llefydd chwarae)        
  Addysg (Ysgolion)        
  Addysg (mynediad at grantiau)        
  Parcio a Theithio (trwyddedau, bathodynnau glas, cludiant cyhoeddus)        
  Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau        
  Iechyd yr Amgylchedd        
  Gwasanaethau Datblygu Busnesau (grantiau busnes, cychwyn busnes, datblygu gwledig)        
  Gwneud taliadau am wasanaethau’r Cyngor        
 
  Arall        
 
  Beth ydych chi wedi ei hoffi am y ffordd y gwnaethom addasu ein gwasanaethau ar gyfer y  cyfnod clo?  
 
  Beth dydych chi ddim wedi ei hoffi am y ffordd y gwnaethom addasu ein gwasanaethau ar gyfer y  cyfnod clo?    
 
  Pan gaiff y cyfyngiadau Covid eu codi, oes ‘na unrhyw wasanaethau y byddech yn hoffi iddynt barhau ii gael eu darparu fel y mae nhw ar hyn o bryd? Ticiwch y rhai perthnasol:
 
 
  Sut fyddech chi’n hoffi cysylltu â ni am newidiadau i wasanaeth yn y dyfodol?
Diolch i chi am gymryd yr amser i roi adborth i ni.
 
  Page 1/1 
Snap Survey Software