Dweud eich dweud am y Cynllun Drafft Cydraddoldeb Strategol a’r Amcanion Cydraddoldeb ar gyfer 2020- 2024

Hoffem i chi gymryd rhan a rhannu eich barn drwy ateb rhai cwestiynau:

  Ai ein Hamcanion Cydraddoldeb yw’r rhai cywir y dylem fod yn canolbwyntio arnynt am y 4 mlynedd nesaf er mwyn gwella Cydraddoldebau o fewn Conwy?
 
 
 
 
Er mwyn monitro effeithiolrwydd ein gweithgaredd ymgysylltu ac i sicrhau ei fod yn cael ei ddarparu mewn modd sy’n deg i bawb a heb unrhyw ragfarn, byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad drwy ddarparu’r wybodaeth a nodwyd isod yn gwbl wirfoddol.

Mae’r wybodaeth yn gyfrinachol a di-enw, a bydd yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro ystadegol yn unig.
  Ydych chi am ateb y cwestiynau am gydraddoldeb?
  Grŵp oedran
  Rhyw
 
  Hunaniaeth rywiol
A ydych yn ystyried eich hun yn drawsrywiol?
  Anabledd
A oes gennych gyflwr corfforol neu iechyd meddwl neu nam arall sydd wedi para, neu sy’n debygol o bara am o leiaf 12 mis, neu sydd o natur sy’n datblygu
  Os 'oes', rhowch fwy o fanylion
 
  Dyletswyddau gofalu
A ydych chi’n gofalu am neu’n rhoi cymorth neu gefnogaeth i aelodau’r teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill o achos:

 
anabledd / anhawster dysgu
 
afiechyd / anabledd corfforol neu feddyliol
    tymor hir; neu
 
problemau sy’n ymwneud â henaint
  Os 'ydw' nodwch tua faint o oriau yr wythnos y mae hyn yn ei gymryd
  Hunaniaeth wladol
 
  Grŵp ethnig
 
  Iaith ddewisol (siarad)
 
  Iaith ddewisol (ysgrifennu):
 
  Crefydd
 
  Gogwydd rhywiol
Nodwch pa derm a fyddai’n disgrifio eich gogwydd rhywiol orau
 
  Statws priodasol
  Ydych chi’n feichiog rŵan neu wedi bod yn feichiog neu wedi cymryd seibiant mamolaeth yn y flwyddyn ddiwethaf?
 

Diolch am roi o'ch amser i rhoi adborth i ni.

Mi fydd eich sylwadau yn cael ei ystyried o fewn y fersiwn terfynol o'r cynllun. Os hoffech gysylltu â ni i drafod y Cynllun Strategol cydraddoldeb, cysylltwch â cydraddoldebau@conwy.gov.uk  

 
dividing line
  Clirio atebion o'r dudalen yma