a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Arolwg Ymwelwyr Ebrill 2021 - Dewch I Gonwy                                                              a

 

Nawr ein bod yn gallu eich croesawu yn ôl i Landudno a Sir Conwy, Gogledd Cymru, gofynnwn am eich cymorth i sicrhau y gallwn ddarparu’r profiad gorau posibl i’n holl ymwelwyr.

A fyddai modd i chi dreulio ychydig funudau yn ateb rhai o’r cwestiynau canlynol os gwelwch yn dda?

Q1 Ble rydych chi’n byw fel arfer?
 
 
 
 
 
 
 
Q2 Pa broffil ymwelwyr sy’n eich disgrifio orau?
Q3 Pa fand/bandiau oedran ydych chi (a’ch grŵp) yn perthyn iddyn nhw?
 
 
 
 
Q4 O ran y pandemig Covid-19 presennol, pryd fyddech chi’n teimlo’n gyfforddus i deithio i Gyngor Conwy ar gyfer eich gwyliau nesaf? *Nodwch mai dim ond ar ôl i’r cyfyngiadau gael eu codi y gellir teithio i Gyngor Conwy.*
 
 
 
 
 
Q5 Ar ôl codi’r cyfyngiadau’n raddol, sut fath o gyrchfan gwyliau y byddech yn ei ddewis yn y sir?
 
 
 
 
 
Q6 Pa mor hir ydych chi’n bwriadu aros yn yr ardal ar eich ymweliad nesaf?
 
 
 
 
Q7 Unwaith y codir y cyfyngiadau’n raddol, sut y byddwch yn bwriadu teithio i Sir Conwy? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
Q7b A fyddech chi’n teimlo’n gyfforddus i deithio i ardal mewn car trydan? A fyddech chi’n gwybod lle fyddai’r holl bwyntiau gwefru car yn y sir?
Q8 Ar raddfa o 1 i 5, ac ar ôl codi’r cyfyngiadau’n raddol, pa mor gyfforddus fyddech chi’n teimlo yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio o amgylch Sir Conwy? (1 = ddim o gwbl, 5 = hynod gyfforddus)
1   2   3   4   5  
           
Q9 Ar raddfa o 1 i 5, a gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle, pa mor gyfforddus  fyddech chi’n teimlo yn defnyddio bws teithio wedi’i reoli gan un o’n cwmnïau teithio i ymweld ag ardaloedd eraill yn y sir tra eich bod yn yr ardal? (1 = ddim o gwbl, 5 = hynod gyfforddus)
1   2   3   4   5  
           
Q10 Pa fath o lety fyddech chi’n ei drefnu ar gyfer eich ymweliad nesaf?
 
 
 
 
 
 
 
 
Q11 Ar raddfa o 1 i 5, faint mae’r pandemig Covid-19 presennol yn debygol o ddylanwadau ar eich dewis o le i aros? (1 = dim o gwbl, 5 = llawer iawn)
1   2   3   4   5  
           
Q12 Ar raddfa o 1 i 5, unwaith i atyniadau dan do gael caniatâd i agor, pa mor gyfforddus fyddech chi’n ymweld â’r busnesau hyn? h.y. orielau celf, amgueddfeydd, canolfannau gweithgareddau dan do.  (1 = ddim o gwbl, 5 = hynod gyfforddus)
1   2   3   4   5  
           
Q13 Ar raddfa o 1 i 5, pa mor gyfforddus fyddech chi gydag ymweld ag atyniadau awyr agored prysur? h.y. traethau, mynyddoedd, parciau. (1 = ddim o gwbl, 5 = hynod gyfforddus)
1   2   3   4   5  
           
Q14 Ar ôl dechrau llacio’r cyfyngiadau bydd ein atyniadau angen glynu at fesurau cadw pellter cymdeithasol i sicrhau diogelwch ein ymwelwyr. Gyda hynny yn y cof, pa atyniadau ydych chi’n bwriadu ymweld â nhw gyntaf?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q15 Ar raddfa o 1 i 5, pa mor debygol y byddwch chi’n bwyta TU ALLAN yn un o’n bwytai / caffis?  (1 = dim o gwbl, 5 = tebygol iawn)
1   2   3   4   5  
           
Q16 Ar raddfa o 1 i 5, pa mor debygol y byddwch chi’n bwyta TU MEWN yn un o’n bwytai / caffis? (1 = dim o gwbl, 5 = tebygol iawn)
1   2   3   4   5  
           
Q17 Beth fyddai eich prif resymau dros ddewis Sir Conwy fel eich cyrchfan gwyliau nesaf unwaith y bydd y cyfyngiadau yn cael eu codi?  
 
Q18 Unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi’u llacio a’n bod ni’n gallu croesawu ymwelwyr yn ôl i Sir Conwy, mae diogelwch ein ymwelwyr yn flaenoriaeth pennaf i ni. Pa fesurau hoffech i ni eu gweithredu yn y sir i sicrhau diogelwch ymwelwyr?  
 
Q19 Ydych chi’n defnyddio ein gwefan (www.dewchigonwy.org.uk) i gael y wybodaeth a’r newyddion diweddaraf am yr ardal?
Q19b Ydych chi’n gallu dod o hyd i’r holl wybodaeth yr ydych ei angen ar ein gwefan i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad?
Q19c
Q20

Diolch am eich amser yn llenwi’r holiadur hwn.
Cliciwch cyflwyno i anfon eich ymateb atom.

 
   
Clear Answers from this Page Snap Survey Software