Llyfryn ymgynghori ar gyfer Gofalwyr Maeth

 
 
 
3. Ydy eich teulu yn hapus gyda'r lleoliad?
 
4.
5.
6.
7. Oes yna faterion ynglŷn ag ymddygiad i plentyn/person ifanc rydych angen cymorth gyda nhw?
 
8. Ydy'r plant yn hapus gyda'r plant/pobl ifanc yn y lleoliad?
9. Ydych chi'n hapus gyda'r gefnogaeth a roddir gan y Gweithiwr Cymdeithasol sy'n goruchwylio?
 
10. Ydy unrhyw broblemau a nodwyd wedi derbyn sylw priodol?
11. Ydych chi'n derbyn digon o gefnogaeth a chyfathrebiad gan asiantaethau eraill?
  Ydw   Nac ydw   Amherthnasol  
  Iechyd      
  Addysg      
  CAMHS      
  Cyfiawnder Ieuenctid      
  Arall (nodwch isod):      
 
12. A gwblhawyd y camau gweithredu ers y cyfarfod diwethaf?
  Do   Naddo   Amh.  
  Gennych chi      
  Gan y Gweithiwr Cymdeithasol      
  Gan unrhyw weithiwr proffesiynol arall      
 
 
 
13. Ydych chi'n gwybod beth yw'r cynllun tymor hir ar gyfer y plentyn/person ifanc?
14.
15. Ydych chi angen unrhyw gymorth gyda hyfforddiant ac adnoddau i reoli eich lleoliad?
16. Ydych chi'n teimlo bod eich barn yn derbyn sylw ac y gweithredir arno?
 
17. Ydych chi'n hapus i weithio gyda rhieni a hwyluso cysylltiad?
 
18. Ydych chi angen seibiant neu egwyl o'ch lleoliad?
19. Hoffech chi dderbyn ymweliad gan y Swyddog Adolygu Annibynnol?
20.
 
dividing line