Llyfryn Ymgynghori Glan Yr Afon (Preswyl)

1.
2.
3. Ydi camau gweithredu'r adolygiad diwethaf wedi'u cwblhau?
 
4.
5.

Cynllun Gofal

6. Ydych chi'n gwybod beth yw'r cynllun gofal ar gyfer y plentyn/unigolyn ifanc?
7. Ydi hyn yn unol â'r Cynllun Lleoliad mewnol?
8. Ydych chi'n cael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd gan y Gweithiwr Cymdeithasol mewn perthynas â'r cynllun presennol?
9. Ydi eich amcanion / deilliannau yn glir?
10. Ydych chi'n teimlo fod angen newid neu addasu unrhyw beth yn y cynllun?
 
12.
13. Ydi'r gwaith papur priodol wedi'u paratoi gennych?
  Ydi   Nac Ydi  
  Cynllun Addysg Personol (PEP)    
  Caniatâd Meddygol    
  Asesiad Craidd    
  Cofnod Gwybodaeth Lleoliad (PIR)    
  Cais lleoliad    
  Asesiad Risg    
  Asesiad lechyd Plentyn Dan Ofal (LAC)    

Iechyd

15. Oes gennych chi unrhyw bryderon mewn perthynas ag iechyd corfforl y plentyn/unigolyn ifanc?
 
17. Ydyn nhw wedi cofrestru gyda meddyg?
18. Ydyn nhw wedi coferstru gyda Deintydd?
19. Oes yna unrhyw broblemau gydag iechyd neu ymddygiad emosiynol?
 
21. Ydych chi angen cefnogaeth bellach i reoli hyn?

Addysg

23. Ydi'r plentyn/unigolyn ifanc mewn addysg?
24. Ydych chi'n deall y targedau yn y PEP (Cynllun Addysg Personol) os oes ganddynt un o'r rhian?
25. Oes yna unrhyw broblemau ynglŷn ag ymddygiad yn yr Ysgol/Coleg?
 
27. Oes yna unrhyw bryderon eraill am y plentyn/unigolyn ifanc yn yr Ysgol/Coleg?
 
29. Oes yna unrhyw broblemau cludiant?
 
31. Ydych chi'n gwybod beth sydd i'w ddisgwyl ohonoch mewn perthynas â chefnogaeth yn yr uned e.e. gwaith cartref, presenoldeb?

Gwasanaethau Cefnogi

14. Pa wasanaethau cefnogi neu asiantaethau eraill sy'n helpu ar hyn o bryd?
  Ydi  
  TÎm Troseddu Ieuenctid (YOT)  
  Gweithiwr Cefnogi Rhieni (PSW)  
  TÎm cefnogi Cymunedol (CST)  
  Gwasanaethau Cefnogi Sesiynol (Sesiynol)  
  TÎm ymateb Cyflym Cyffuriau ac Alcohol (DARRT)  
  Action For Children (Action For Children)  
  Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)  
  Eirioli (Tros Gynnal)  
  Cyfarfodydd Grŵp Teuluol (CWLWM)  
 
32. Oes yna unrhyw broblemau gyda chyfraniad yr asiantaethau hyn?
 
34. Ydych chi angen gwasanaethau neu gefnogaeth bellach gan unrhyw asiantaeth neu wasanaeth cefnogi arall?
 

Cyswllt

37. Ydych chi'n gwybod beth yw'r trefniadau cyswllt presennol ar gyfer y plentyn/unigolyn ifanc?
38. A yw'n bosibl rheoli hyn yn yr uned?
 
40. Ydi cyswllt yn cael effaith ar y lleoliad?
 
42. A oes angen diweddaru'r cynllun cyswllt?
43. Ydi'r trefnau cyfathrebu gyda'r teulu yn dda mewn perthynas â'r lleoliad a chyswllt?
 
45. Oes yna unrhyw broblemau gyda theulu neu ffrindiau sy'n cael effaith negyddol ar y lleoliad?
 
47.
 
dividing line