Arolwg Toiledau Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau sicrhau bod gan ei ymwelwyr a’i drigolion fynediad at gyfleusterau toiled diogel sy’n cael eu cynnal a’u cadw yn dda ac sy’n bodloni anghenion y rhai sy’n eu defnyddio. Rydym yn adolygu ein strategaeth toiledau cyhoeddus bresennol ac eisiau eich barn chi ar sut i reoli cyfleusterau toiled yn y dyfodol.

 
  2. Ydych chi’n defnyddio toiledau cyhoeddus yn rheolaidd?
  3. Os ydych, pa mor aml ydych chi’n eu defnyddio?
  4. Os nad ydych, dywedwch wrthym pam, o’r rhestr isod
 
  5. Pa fath o doiledau cyhoeddus ydych chi fel arfer yn eu defnyddio, neu fyddech chi'n eu defnyddio? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
 
  6. Ar ba adeg o’r dydd ydych chi’n fwyaf tebygol o ddefnyddio toiled?  Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
  7. O fewn canol ein trefi, pa mor bell ydych chi’n ei ystyried yn dderbyniol i gerdded i doiled?
  8. Pa mor bell ydych chi’n ei ystyried yn dderbyniol i yrru i doiled?
  9. Gosodwch y lleoliadau cyfleusterau toiledau canlynol mewn trefn pwysigrwydd rhwng 1 a 6, gan nodi 1 fel y pwysicaf a 7 y lleiaf pwysig.
  1   2   3   4   5   6  
  Yn agos at brif ardaloedd siopa            
  Yn agos at atyniadau twristiaid            
  Yn agos at feysydd chwarae            
  Ar draethau poblogaidd            
  Mewn gorsafoedd rheilffordd            
  Ar hyd prif  lwybrau teithio (e.e. A470)            
  10. Pa rai o’r cyfleusterau canlynol fyddech chi neu'ch teulu yn ei ddefnyddio?  (Ticiwch bob un sy’n berthnasol.)
 
  11. A fyddech yn talu i ddefnyddio cyfleuster toiled?
  12. Os na fyddech, beth fyddai’n eich annog i dalu i ddefnyddio toiled cyhoeddus?
 
  13. Os byddech, faint fyddech chi’n barod i dalu?
 
  14. Mae Conwy yn rhedeg partneriaeth gyda busnesau lleol fel eu bod yn cynnig cyfleusterau toiledau yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd. Ydych chi’n ymwybodol o Gynllun Toiledau Cymunedol Cyngor Conwy?
  15. Ydych chi’n teimlo’n gyfforddus yn defnyddio cyfleusterau busnesau, sydd ar hyn o bryd ar y cynllun toiledau cymunedol, heb brynu neu ddefnyddio eu gwasanaeth?
  16. Oes digon o wybodaeth ar leoliad y toiledau cyhoeddus yng Nghonwy a’r cyfleusterau sydd ar gael ynddynt?
  17. Os nad oes, awgrymwch sut gallwn wella’r wybodaeth
 
  18. Yn gyffredinol, pan fyddwch yn Sir Conwy, ydych chi o’r farn fod digon o doiledau?
 
  20. Yn gyffredinol, pan fyddwch yn Sir Conwy, ydych chi o’r farn fod digon o gyfleusterau fel llefydd newid babanod a llefydd newid i’ch galluogi i fwynhau diwrnod allan gyda’ch teulu a / neu ffrindiau?
 
 
Mae cydraddoldeb a hawliau dynol yn y DU yn cael eu tanategu gan fframwaith cyfreithiol.  Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl awdurdodau cyhoeddus gyflawni’r gofynion a osodwyd gan y Ddeddf sy’n cynnwys casglu gwybodaeth monitro cydraddoldeb er mwyn monitro effeithiolrwydd a thegwch ein polisïau a’n hymarferion.   Er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau yn cael eu darparu mewn modd sy’n deg i bawb ac nad yw'n rhagfarnu, byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad trwy ddarparu'r wybodaeth a geisiwyd isod, ar sail cwbl wirfoddol.
Defnyddir y wybodaeth at ddibenion monitro ystadegol yn unig, i gynorthwyo i greu amgylchedd cwbl gynhwysol.   Cedwir data’n gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i geisio adnabod unrhyw unigolyn.   Lle y gallai defnyddio data arwain at adnabod unigolion oherwydd niferoedd isel o ymatebion, byddwn yn cymryd camau i agregu'r data i atal unigolion rhag cael eu hadnabod.   Bydd y wybodaeth hon yn cael ei dinistrio’n ddiogel ar ôl i ni ddadansoddi'r data a fydd yn cael ei ddefnyddio mewn cysylltiad â'r maes hwn o waith yn unig.   Os ydych chi’n anghyfforddus yn llenwi’r holl flychau, mae croeso i chi lenwi’r rhai yr ydych yn gyfforddus yn eu llenwi’n unig, gan y byddai’r data hwn yn ddefnyddiol i ni beth bynnag.
  23. Beth yw eich oed?
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio person anabl fel person sydd â nam corfforol neu feddyliol, sy'n cael effaith sylweddol ac andwyol tymor hir ar allu'r person i wneud gweithgareddau arferol o ddydd-i-ddydd (h.y. mae wedi para neu y disgwylir iddo bara o leiaf 12 mis).
  24. Ydych chi'n ystyried bod gennych anabledd yn ôl telerau Deddf Cydraddoldeb 2010?
  25. Os ydych wedi ateb ydw, nodwch y math o nam(au) sy’n berthnasol i chi:
 
  26. Ar eich genedigaeth, fe'ch disgrifiwyd fel: (ticiwch un)
 
  27. Ers eich genedigaeth a yw eich hunaniaeth rhywedd wedi newid? (ticiwch un)
  28. Beth yw eich crefydd?
 
  29. Ydych chi’n darparu gofal dyddiol di-dâl i rywun na fyddai’n ymdopi heb eich help? (ticiwch gymaint ag sy'n berthnasol)
  30. Beth yw eich dewis iaith?
 
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software