Dweud eich dweud am flaenoriaethau'r Cyngor
(Cynllun Corfforaethol 2017-22 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)

Y 2016 daeth sefydliadau sector cyhoeddus at ei gilydd i lansio Sgwrs y Sir er mwyn rhoi cyfle i drigolion ddweud eu dweud ar ddatblygu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghonwy. Derbyniwyd barn pobl am yr hyn sy’n dda am ble maent yn byw ac yn gweithio a syniadau ynghylch ble y dylai sefydliadau gwahanol ganolbwyntio eu hymdrechion dros y blynyddoedd nesaf.

Mae'r Cyngor wedi cynhyrchu Cynllun Corfforaethol 5 mlynedd i fynd i'r afael â'r pethau allweddol sydd, yn ôl y bobl, yn bwysig dros ben.

Mae’r Cynllun yn nodi'r meysydd blaenoriaeth y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau canolbwyntio arnynt dros y pum mlynedd. Datblygwyd y blaenoriaethau drwy weithio gyda chymunedau drwy Sgwrs y Sir ond bob blwyddyn, mae angen i ni wirio mai’r rhain yw’r blaenoriaethau iawn i Gonwy o hyd

Hoffem i chi gymryd rhan a rhannu eich barn drwy ateb rhai cwestiynau am ein blaenoriaethau
  Gan ystyried y blaenoriaethau, yn eich barn chi, ai'r camau gweithredu yw'r pethau y dylem fod yn canolbwyntio arnynt o hyd er mwyn gwella Sir Conwy? Os na, beth arall fyddech chi'n ei awgrymu?
 
 
 
 
 
 
 

Holiadur cydraddoldeb

Er mwyn monitro effeithiolrwydd ein gweithgaredd ymgysylltu ac i sicrhau ei fod yn cael ei ddarparu mewn modd sy’n deg i bawb a heb unrhyw ragfarn, byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad drwy ddarparu’r wybodaeth a nodwyd isod yn gwbl wirfoddol.

Mae’r wybodaeth yn gyfrinachol a di-enw, a bydd yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro ystadegol yn unig. Mae’r wybodaeth yn cael ei gwahanu oddi wrth unrhyw ohebiaeth a dderbyniwyd gennych chi.
  Ydych chi am ateb y cwestiynau am gydraddoldeb?
 
 
 
  Grŵp oedran
 
 
 
 
 
 
  Rhyw
 
 
  Hunaniaeth rywiol
A ydych yn ystyried eich hun yn drawsrywiol?
 
 
 
  Hunaniaeth wladol
 
 
 
 
 
 
 
  Grŵp ethnig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Iaith ddewisol (siarad)
 
 
 
 
 
 
  Iaith ddewisol (ysgrifennu):
 
 
 
 
 
 
 
  Anabledd
A oes gennych gyflwr corfforol neu iechyd meddwl neu nam arall sydd wedi para, neu sy’n debygol o bara am o leiaf 12 mis, neu sydd o natur sy’n datblygu
 
 
  Os 'ydw', rhowch fwy o fanylion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dyletswyddau gofalu:
A ydych chi’n gofalu am neu’n rhoi cymorth neu gefnogaeth i aelodau’r teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill o achos:

● afiechyd/anabledd corfforol neu feddyliol tymor hir; neu

● problemau sy’n ymwneud â henaint
 
 
  Os 'ydw', nodwch tua faint o oriau yr wythnos y mae hyn yn ei gymryd
 
 
  Crefydd
 
 
 
 
 
 
 
  Gogwydd rhywiol
Nodwch pa derm a fyddai’n disgrifio eich gogwydd rhywiol orau
 
 
 
 
 
  Statws priodasol
 
 
 
 
 
 
 
 

Camau nesaf

 
Cliciwch yma i weld ein rhybudd preifatrwydd Ymgysylltu Gwelliant a Datblygiad Corfforaethol
Diolch am roi o’ch amser i gwblhau’r arolwg hwn.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â cidt@conwy.gov.uk
Cliciwch ar y botwm ‘tic’ i gyflwyno eich atebion.
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software