Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Toiledau Cyhoeddus


Summary (optional)
Mae rhai o’n toiledau cyhoeddus ar gau ar hyn o bryd. Os ydych yn gwneud siwrnai hanfodol o dan y cyfyngiadau Lefel 4 ac o bosibl angen defnyddio toiled cyhoeddus, os gwelwch yn dda cynlluniwch ymlaen llaw.
start content

Mae rhai o’n toiledau cyhoeddus ar gau ar hyn o bryd.

Rydym wedi adolygu ein hasesiadau risg ac wedi cadw ar agor y toiledau hynny y gellir eu defnyddio’n ddiogel oherwydd eu maint a'u cynllun.

Mae’r toiledau hyn ar agor yn ystod ein horiau agor y gaeaf arferol:

 • Bae Colwyn  – Y Promenâd Canolog
 • Cei Conwy – toiled hygyrch RADAR unig
 • Craig y Don – toiled hygyrch RADAR unig
 • Deganwy - Marine Crescent
 • Llandrillo yn Rhos, Yr Promenâd – toiled hygyrch RADAR unig
 • Llandudno - Gerddi’r Gogledd Orllewin
 • Llandudno - Pen Morfa
 • Llanefydd
 • Llanfairfechan  - Y Promenâd
 • Llanfairfechan - Rhandd’r Hedd
 • Llanrhos
 • Llanrwst – Mynwent Cae’r Melwr
 • Penmaenmawr, Yr Promenâd, ger y pwll padlo – toiled hygyrch RADAR unig
 • Penmaenmawr, Mynwent Tan y Foel – toiled hygyrch Radar unig
 • Pensarn, Yr Promenâd – toiled hygyrch RADAR unig
 • Towyn - Sandbank Road
 • Trefriw – toiled hygyrch RADAR unig

 

Oriau agor

Yn ystod misoedd y gaeaf (o’r ail wythnos ym mis Medi tan y Pasg)

 • Yn cael eu hagor rhwng 07:30 a 10:00 (dibynnu ar leoliad)
 • Yn cael eu cau rhwng 16:30 a 17:30 (dibynnu ar leoliad)
 • Bydd y toiledau cyhoeddus ar gau ar Ddydd Nadolig a Dydd Calan

Os ydych yn gwneud siwrnai hanfodol o dan y cyfyngiadau Lefel 4 ac o bosibl angen defnyddio toiled cyhoeddus, os gwelwch yn dda cynlluniwch ymlaen llaw.

Toiledau cyhoeddus yng Nghonwy (PDF 1.34Mb)


Cwestiynau Cyffredin am Doiledau Cyhoeddus

Pam 'da chi wedi cau'r toiledau?

Ar ôl i Gymru gyfan gael ei rhoi yn Lefel rhybudd o risg 4 rydym wedi adolygu ein hasesiadau risg ar gyfer pob un o'n toiledau cyhoeddus. Yn seiliedig ar y wybodaeth hon rydym wedi penderfynu cau rhai o’n cyfleusterau er diogelwch y cyhoedd a’n staff. Mae’r toiledau sydd wedi’u cau yn rhai sydd â mannau cyffredin heb unrhyw reolaeth dros faint o bobl sy’n gallu mynd iddynt ar unrhyw un adeg, sy’n golygu mwy risg o ran diffyg lle i gadw pellter cymdeithasol a risg hylendid o ran arwynebau cyffyrddiad cyffredin (megis tapiau, handlenni fflysio toiledau a handlenni drysau).

Sut ydych chi wedi penderfynu pa doiledau i’w gadael ar agor?

Ar ôl adolygu’r asesiadau risg, penderfynwyd fod maint a cynllun y toiledau hyn yn golygu y gallwn eu cadw ar agor yn ddiogel.

Fyddwch chi’n cynyddu faint o weithiau y bydd y toiledau sydd ar agor yn cael eu glanhau?

Byddwn, a byddwn yn defnyddio timau o ddau er mwyn cyflymu’r broses. Caiff toiledau eu glanhau o leiaf 3 gwaith y dydd.

Am faint fydd toiledau ar gau?

Bydd Llywodraeth Cymru’n adolygu'r angen am lefel rhybudd 4 ymhen tair wythnos. Byddwn yn adolygu ein trefniadau toiledau yn seiliedig ar hyn.

Beth yw’r trefniadau ar gyfer gweithwyr megis gyrwyr loriau, gyrwyr tacsis a gweithwyr gofal iechyd sy'n gweithio yn y gymuned?

Rydym yn argymell bod gweithwyr yn cynllunio eu teithiau ac yn sicrhau eu bod yn gwybod pa doiledau sydd ar gael i'w defnyddio. Rydym wedi ceisio cadw toiledau diogel ar agor ar lwybrau teithio.

Beth yw’r trefniadau ar gyfer pobl sydd fel arfer angen defnyddio toiledau ar gyfer yr anabl?

Rydym wedi ceisio cadw toiledau ar agor mewn mannau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer ymarfer corff,  er enghraifft promenadau, gan gynnwys y cyfleusterau ar gyfer yr anabl yn y lleoliadau hyn.

Beth fydd angen i mi ei wneud i gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio’r toiledau?

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar yr arwyddion. Bydd hyn yn dweud wrthych chi faint o bobl all fynd i mewn ar yr un pryd, lle i aros a lle i gerdded. Mae’n bwysig iawn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a golchi eich dwylo'n drylwyr.

Beth ydych chi’n ei wneud i gadw’r toiledau mewn cyflwr diogel i’w defnyddio?

Os yw bloc toiled yn fach, dim ond un person fydd yn cael mynd i mewn ar y tro. Rydym wedi gosod arwyddion i ddangos lle dylech chi aros a pha ffordd i gerdded.

Bydd rhai o'r wrinalau, sinciau a chuddyglau wedi’u cau i ffwrdd, plîs peidiwch â cheisio eu defnyddio.

Oes angen i mi dalu ac os felly, sut?

Mae'n rhaid talu i ddefnyddio rhai o'n cyfleusterau. Mae cyfarwyddiadau ar y drws ar sut i ddefnyddio’r peiriant talu gyda darnau arian. Ceisiwch beidio dal y drysau ar agor - bydd hyn yn gwneud niwed i’r cloeon ac yn golygu na fydd modd defnyddio’r toiledau.

Pam nad oes yna rywun yn gofalu am bob toiled?

Bydd staff ar y safle drwy’r dydd yn y cyfleusterau prysuraf a bydd staff eraill yn teithio rhwng toiledau.


Cynllun Toiledau Cymunedol

Mae gennym hefyd ymrwymiad i'r Cynllun Toiledau Cymunedol, sy'n gynllun gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i annog busnesau lleol i agor eu toiledau i'r cyhoedd.

Nid yw pob busnes sy’n rhan o'r Cynllun Toiledau Cymunedol ar agor ar hyn o bryd.

toilet-imageMae croeso i chi ddefnyddio'r toiledau hyn am ddim os ydych yn gweld yr arwydd hwn.

Cynllun Toiledau Cymunedol yng Nghonwy (PDF 2.19Mb)

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy