Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Biodiversity in Conwy County

Bioamrywiaeth yn Sir Conwy


Summary (optional)
start content

Bioamrywiaeth yn Sir Conwy

Ni fydd ardaloedd gwelltog yn Sir Conwy, sy’n llawn blodau gwyllt brodorol, yn cael eu torri dros yr haf, er mwyn annog bioamrywiaeth. 

Mae gan y Cyngor fwy na 75 ardal o fioamrywiaeth yn Sir Conwy, sy’n cael eu rheoli er lles bywyd gwyllt - mae’r cylchfannau, ymylon ffyrdd ac ardaloedd glaswelltir hyn yn cael eu gadael i dyfu’n fwriadol, a ni fyddant yn cael eu torri nes i’r blodau fwrw’u hadau ar ddiwedd yr haf.

Mae’r ardaloedd glaswelltir yn cael eu rheoli fel ‘dolydd’, ac mae’r glaswellt yn cael ei adael i dyfu’n hir yn y gwanwyn a’r haf, er mwyn atynnu pryfed peillio i’r ardal.

Mae pryfed peillio fel gwenyn, gloÿnnod byw, gwyfynod a chwilod yn prinhau ac maent yn hanfodol i beillio cnydau masnachol a chnydau garddwriaethol, ffrwythau, a blodau gwyllt a gardd. Gall dôl nodweddiadol gefnogi mwy na 1400 o rywogaethau o infertebratau, sy’n cyflenwi bwyd i anifeiliaid megis ystlumod, draenogod, brogaod a llygod y gwair.

Meddai’r Cynghorydd Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Isadeiledd, Cludiant a Chyfleusterau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae rheoli ein hardaloedd o fioamrywiaeth yn y dull hwn i annog bywyd gwyllt yn bwysig er mwyn cefnogi pryfed peillio i ffynnu, a helpu i gyfrannu at amgylchedd cynaliadwy. Mae 1 mewn 6 rhywogaeth a aseswyd yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu, ac felly mae arnom angen y mannau gwyrdd hyn i’w cefnogi.”

Am ragor o wybodaeth am fioamrywiaeth yn Sir Conwy, ewch i www.conwy.gov.uk/bioamrywiaeth

Wedi ei bostio ar 22/05/2024

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content