Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymerwch Ran


Summary (optional)
start content

Cymerwch Ran

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Conwy yn gwahodd pobl i gyflwyno'u barn ar y Llyfrgell Deithiol a'r Llyfrgell Gartref fel rhan o adolygiad sy'n cychwyn y mis hwn.

Nod yr adolygiad yw gwneud yn siŵr mai'r gwasanaethau sydd ar gael yw'r gwasanaethau y mae pobl eu hangen, a'u bod y defnydd gorau o adnoddau cyfyngedig. 

Mae'r Llyfrgell Deithiol a'r Llyfrgell Gartref yn darparu gwasanaethau i lawer o aelodau diamddiffyn neu ynysig o'n cymunedau, ond mae rhai stopiau gan y Llyfrgell Deithiol ag un cwsmer rheolaidd yn unig neu hyd yn oed ddim. Mae'r gost o redeg y gwasanaethau hyn yn uchel, mae'r cerbydau yn hen ac yn annibynadwy, ac mae cyllid yn lleihau.

Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 28 Ionawr a 10 Mawrth 2019. Hoffem i chi gymryd rhan a rhannu eich barn ar y tri dewis sy'n cael eu hystyried:

1. Gwneud dim a pharhau i ddarparu ar y llwybrau Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell Gartref presennol. Wrth i'r cerbydau ddod yn fwy annibynadwy, bydd hyn yn arwain at golli gwasanaethau.
2. Dileu’r ddarpariaeth Llyfrgell Deithiol a nodi cwsmeriaid sy'n bodloni'r meini prawf ac y gellir eu gwasanaethu drwy'r Llyfrgell Gartref, neu gallant ymweld ag adeiladau llyfrgell neu ddefnyddio'r Llyfrgell Ar-lein.
3. Cyfuno’r ddarpariaeth gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Chartref. Rhoi stopiau Llyfrgell Deithiol mewn cymunedau sy'n bell o adeiladau llyfrgell gyda chludiant cyhoeddus cyfyngedig.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet dros Gymunedau, "Rydym am barhau i ddarparu gwasanaethau i'r aelodau hynny o'r gymuned sydd ei angen fwyaf. Felly, mae angen inni wneud yn siŵr mai'r gwasanaethau a gynigiwn yw'r gwasanaethau y mae pobl eu hangen, a'n bod yn gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau cyfyngedig. Byddwn yn annog pawb sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn i edrych ar y ddogfen ymgynghori a'r opsiynau yr ydym yn eu hystyried, a gadael i ni wybod os neu a fyddai'r opsiynau gwahanol yn effeithio arnynt." Mae'r ddogfen ymgynghori a'r ffurflen adborth ar gael i'w gweld yn: http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Libraries/Mobile-and-Home-Library-service-consultation-archive.aspx

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae Llyfrgell Deithiol Conwy yn 'llyfrgell ar olwynion' sy'n dod â llyfrau, llyfrau sain a gwybodaeth i'r gymuned. Ar hyn o bryd mae'n gwneud cyfanswm o 120 stop; gan alw ym mhob stop bob 4 wythnos, am tua 20 munud.

Llyfrgell Gartref Conwy yw'r gwasanaeth i drigolion Conwy sydd, o ganlyniad i oedran neu wendid, yn methu â chyrchu llyfrgell neu ddefnyddio'r Llyfrgell Deithiol. Mae'r Llyfrgell Gartref yn ymweld â chwsmeriaid yn eu cartref eu hunain bob 4 wythnos. Mae'n cynnig mynediad i ystod lawn stoc Llyfrgell Conwy yn seiliedig ar ddewisiadau darllen unigol cwsmeriaid.

Wedi ei bostio ar 28/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy