Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ten Parks in Conwy County named among country's best green spaces

Deg Parc yn Sir Conwy yn cael eu henwi ymhlith mannau gwyrdd gorau'r wlad


Summary (optional)
start content

Deg Parc yn Sir Conwy yn cael eu henwi ymhlith mannau gwyrdd gorau'r wlad

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Mae deg o barciau a mannau gwyrdd Conwy wedi derbyn Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

  • Gerddi’r Frenhines, Bae Colwyn
  • Gerddi Wynn, Hen Golwyn
  • Pentre Mawr, Abergele
  • Bodlondeb, Conwy
  • Cae Derw, Cyffordd Llandudno
  • Bryn Euryn, Llandrillo-yn-Rhos
  • Y Fach, Llandudno
  • Gerddi Haulfre, Llandudno
  • Parc Gwledig y Gogarth, Llandudno
  • Mynwent Llanrhos

Mae 265 o barciau a mannau gwyrdd ar draws y wlad wedi cael Gwobr flaenllaw y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd – o barciau gwledig i erddi ffurfiol, i randiroedd, coetir a mynwentydd.

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Gwirfoddolodd arbenigwyr mannau gwyrdd annibynnol eu hamser ar ddechrau’r hydref i feirniadu safleoedd ymgeiswyr yn erbyn wyth o feini prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol, a chyfranogiad cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd Geoff Stewart, Aelod Cabinet Cymdogaethau a’r Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rwyf yn falch iawn bod y parciau a’r mannau gwyrdd hyn wedi cael y Faner Werdd. Mae’n glod i waith caled y staff, Grwpiau Cyfeillion, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr sy’n rhan o sicrhau bod ein mannau gwyrdd yn cyflawni’r safonau uchel hyn. Ac mae gan bawb sy’n ymweld â’n parciau a’n mannau agored ran i’w chwarae hefyd, drwy barchu ein mannau agored a chael gwared ar sbwriel mewn ffordd gyfrifol neu fynd ag o gartref.”

Dywedodd Gweinidog Newid yn yr Hinsawdd Llywodraeth Cymru, Julie James: “Mae gan ein mannau gwyrdd lleol ran hanfodol i’w chwarae wrth ein cysylltu â byd natur. Mae’r gwobrau hyn yn profi bod parciau ac ardaloedd tebyg Cymru yn gwneud gwaith gwych yn darparu lleoedd o safon i ymlacio a mwynhau.

“Mae’r safon sy’n ofynnol i ennill statws y Faner Werdd yn uchel iawn felly rwyf am longyfarch pob un o’r safleoedd a gydnabyddir am ddarparu cyfleusterau rhagorol trwy gydol y flwyddyn i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

“Mae’n wych gweld ein bod ni’n dal i ddal mwy na thraean o safleoedd cymunedol Baner Werdd y DU yng Nghymru – yn enwedig gan fod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi dysgu i ni i gyd pa mor bwysig yw natur a mannau gwyrdd i’n lles meddyliol a chorfforol.”

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “ Gyda mwy o ymwelwyr nag erioed yn mwynhau ein mannau gwyrdd, hoffwn longyfarch gwaith caled staff a gwirfoddolwyr sydd wedi cynnal safonau rhagorol yn y safleoedd hyn.”

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru

Wedi ei bostio ar 04/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content