Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyrchfan Conwy


Summary (optional)
start content

Mae twristiaeth yn rhan bwysig o economi Conwy, yn cefnogi 12,319 o swyddi cyfwerth ag amser llawn yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Argymhellir mai gwerth twristiaeth i economi leol Conwy yw £887.62m (data STEAM 2017). Felly, mae’n un o brif gynalyddion Conwy ac yn ffynhonnell fawr i gyflogaeth a refeniw. 

Mae’r buddion yn cynyddu ar hyd a lled y Sir; gydag ymwelwyr yn gwario ar lety, bwyd a diod, gweithgareddau hamdden a siopa. Mae busnesau nad ydynt yn ymwneud â thwristiaeth hefyd yn elwa drwy gadwyni cyflenwi lleol, megis y cyfanwerthwr sy’n cyflenwi bwytai a’r garej leol lle bydd ymwelwyr yn prynu tanwydd.

Mae gan dwristiaeth werth pwysig iawn i'r gymuned ehangach hefyd; yn arbennig yn yr ardaloedd gwledig lle mae llawer o nwyddau a gwasanaethau ond ar gael i'r gymuned breswyl ac yn parhau'n hyfyw drwy wariant ymwelwyr. Cyfeirir at y budd economaidd ehangach hwn i’r gyrchfan fel Economi’r Ymwelwr ac mae’n llawer mwy pellgyrhaeddol nag effaith uniongyrchol yr elfen dwristiaeth ei hun.

Cynllun Rheoli Cyrchfan Conwy 2019 2029 (PDF)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content