Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sŵn a Niwsans Statudol arall


Summary (optional)
Mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn gofyn i ni gymryd camau rhesymol i ymchwilio ac, os yw’n briodol, i gymryd camau ffurfiol pan fo cwynion o niwsans statudol sydd â chyfiawnhâd.
start content

Mae ystod o faterion y gellir delio â nhw fel niwsans statudol ac y gellir eu hymchwilio er mwyn penderfynu a ydynt yn niweidiol i iechyd, neu’n ymyrryd â defnydd a mwynhad unigolyn o'u heiddo.

 • Yn fwyaf cyffredin bydd y rhain yn cynnwys:  Sŵn er enghraifft
 • Cymdogion swnllyd (e.e. cerddoriaeth uchel, teledu swnllyd, larymau, adeiladau neu waith DIY ar adegau afresymol yn ystod y dydd)
 • Sŵn o leoliadau masnachol neu ddiwydiannol (e.e. adloniant, larymau, aerdymheru, gwaith adeiladu neu ddymchwel)
 • Sŵn larymau car
 • Cŵn yn cyfarth
 • Cyflwr gwael yr adeilad, sy’n effeithio ar eiddo cyfagos
 • Mwg,er engrhaifft, o goelcerthi, en mygdarth, nwyon, llwch ac arogleuon a allyrrir o adeilad
 • Anifeiliaid a gedwir mewn ffordd sy'n achosi niwsans
 • Golau Artiffisial
 • Pentyrru gwastraff neu garthion


Dolen i Gyngor ar Sŵn gan Lywodraeth Cymru

Nodwch, ni allwn ddelio gyda’r synau canlynol:

Sŵn awyrennau (sifil neu filwrol), synau domestig bob dydd megis toiledau’n fflysio, plant yn crio neu bobl yn siarad ar y stryd

 • Cyflwr gwael yr adeilad, sy’n effeithio ar eiddo cyfagos
 • Mwg,er engrhaifft, o goelcerthi, en mygdarth, nwyon, llwch ac arogleuon a allyrrir o adeilad
 • Anifeiliaid a gedwir mewn ffordd sy'n achosi niwsans
 • Golau Artiffisial
 • Pentyrru gwastraff neu garthion
     

Datrys y mater eich hun

Os ydych yn cael problemau gyda niwsans statudol, lle bo modd, dylech geisio trafod y mater yn anffurfiol gyda'r sawl sy'n achosi'r broblem. Fel arfer gellir ei datrys yn gyflym heb fod angen unrhyw gamau pellach.

Cyflwyno cwyn i’r Cyngor

Pan fo cwyn yn codi, byddwn yn trafod y manylion gyda'r achwynydd a hefyd yn cysylltu â'r tramgwyddwr honedig i esbonio'r honiadau er mwyn cynorthwyo i ddatrys y mater yn gyflym.  

Os na ellir datrys cwyn yn anffurfiol, bydd angen i chi gynorthwyo’r Awdurdod i gasglu tystiolaeth a chofnodi manylion y niwsans.

Mewn ymateb i’r datblygiadau technolegol mae’r Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai bellach â’r gallu i weithredu Ap Sŵn wedi i gŵyn gael ei chofrestru’n ffurfiol â’r adran hon. Gellir ei ddefnyddio ar ffonau clyfar neu ffonau Android ac iPhone.

Mae sawl ffordd i gasglu tystiolaeth

Yr Ap Sŵn


Dyma’r ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon, felly dyma’r dewis a ffefrir.

Gan ddefnyddio’r ap hawdd ei ddefnyddio, gallwch greu dyddiadur sŵn electronig, gwneud recordiadau sain o’r aflonyddwch a darparu rhagor o fanylion. Yna, gellir rhannu hyn yn hawdd gyda Swyddog yn y Tîm Diogelu’r Amgylchedd, i’w helpu gyda’u hymchwiliadau. Defnyddio’r ap i ddarparu ffordd ychwanegol i chi gyflwyno adroddiad o’ch cwyn am sŵn a’ch caniatáu i fesur a yw’r aflonyddwch yn rhywbeth gall y cyngor fynd i’r afael ag o. Mae tystiolaeth yn hanfodol yn y broses ymchwilio er mwyn sefydlu niwsans statudol.

Os oes gennych gŵyn presennol am sŵn, ewch i’r Noise App yma.

Taflenni cofnodi niwsans
Os nad oes modd i chi ddefnyddio’r Ap Sŵn, neu eich bod yn profi math arall o niwsans mae hwn yn ddull gwahanol o nodi pob digwyddiad a’ch caniatáu i egluro sut mae’r niwsans yn effeithio arnoch chi a’ch teulu.

Datganiad Tyst
Os yw’r Cyngor yn penderfynu erlyn oherwydd eich tystiolaeth, yna bydd disgwyl i chi ddarparu datganiad. Heb hyn, efallai ni fyddwn yn gallu cymryd y mater ymhellach

Gwybodaeth Bwysig
Mae angen i’ch tystiolaeth fod yn wir hyd eithaf eich gwybodaeth a chred.
Os methwch â gwneud hyn, gallech chi fel unigolyn fod yn atebol i erlyniad.

Hawliau Dynol
Wrth gasglu tystiolaeth, mae’n bwysig peidio torri’r ddeddfwriaeth hawliau dynol. Wrth gwblhau eich taflen cofnodi niwsans, peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol.

Colli tystiolaeth.
Ni all y Cyngor fod yn gyfrifol am golli unrhyw dystiolaeth a gyflwynwyd, cofiwch gadw copi.

Mae’r dystiolaeth a gofnodir, ym mha bynnag ddull, yn cynorthwyo Swyddogion y Cyngor i ddeall eich cwyn ac yn eu galluogi i benderfynu a yw’n debygol o gyfrif fel niwsans statudol. Mae hyn yn helpu Swyddogion y Cyngor i nodi patrymau ynghylch pryd mae’r synau’n debygol o ddigwydd rhag ofn y bydd angen iddynt ddod i ymweld.  Yn olaf, efallai bydd y dystiolaeth yn ffurfio rhan o unrhyw achos os yw’r mater yn parhau i’r Llys, un ai drwy weithred y Cyngor neu drwy gymryd camau cyfreithiol eich hun.  Heb dystiolaeth ddigonol, ni fydd eich achos yn parhau.

Cwynion Dienw

Ni fydd cwynion dienw fel arfer yn cael eu hymchwilio oherwydd yr anhawster o ran ymchwilio i gwynion o'r fath.

Bydd unrhyw fanylion gennych yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu datgelu i unrhyw un yn ystod ymchwiliadau i'ch cwyn.  Os fodd bynnag, y bydd angen cyflwyno rhybudd neu fod yr achos yn mynd i'r llys, efallai y bydd eich enw’n cael ei ddatgelu ac efallai y bydd gofyn i chi ymddangos fel tyst ar ran y Cyngor.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy