Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Noise App


Summary (optional)
start content

Gwybodaeth Bwysig

Mae angen i’ch tystiolaeth fod yn wir hyd eithaf eich gwybodaeth a chred. Os methwch â gwneud hyn, gallech chi fel unigolyn fod yn atebol i erlyniad.

Hawliau Dynol

Wrth gasglu tystiolaeth, mae’n bwysig peidio torri’r ddeddfwriaeth hawliau dynol. Wrth gwblhau eich taflen cofnodi niwsans sŵn, peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol. Wrth recordio tystiolaeth o’r sŵn, ceisiwch gofnodi’r sŵn yn unig, peidiwch ag ysbïo ar gymdogion a’u teulu e.e. peidiwch â phwyso yn erbyn ffensys.

Sicrhewch fod pob recordiad yn cael eu cymryd yn eich cartref neu eich gardd

Colli tystiolaeth. Ni all y Cyngor fod yn gyfrifol am golli unrhyw dystiolaeth a gyflwynwyd, cofiwch gadw copi.

Recordiwch y sŵn pan mae ar ei waethaf.

Gallwn rwystro unigolion rhag defnyddio’r gwasanaeth os yw’r ap Sŵn yn cael ei gamddefnyddio.

Bwrw ati

Canllaw Defnyddiwr (Cyfarwyddiadau yn Saesneg yn unig)

Fideo ar ddefnyddio The Noise App (Yn Saesneg yn unig)


Mae’r Ap Sŵn yn galluogi i'r Awdurdod Lleol hwn dderbyn cwynion am sŵn ar unrhyw adeg o’r dydd neu nos ac anfon y recordiadau sŵn a nodiadau cryno’n uniongyrchol at y swyddogion ymchwilio.


Gall yr Ap Sŵn fod o gymorth i achwynwyr wrth gasglu tystiolaeth. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn cefnogi ymchwiliad i gŵyn, nid yw’n pennu niwsans statudol ar eu pen eu hun. Bydd hynny’n cael ei benderfynu gan y swyddog ymchwilio gan ddefnyddio ei ddyfarniad proffesiynol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content