Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tystebau Myfyrwyr Cefn Gwlad


Summary (optional)
Sut y bu i’n myfyrwyr raddio eu profiad o leoliad
start content

Chris and Joe (Countryside Warden placement 2021)

Lleoliad Gwaith Warden Cefn Gwlad 2021

Joe

“Rydw i ar ganol cwrs Sŵoleg gyda Sŵoleg y Môr BSc (Anrh) ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r lleoliad gwaith 10 mis hwn wedi bod yn brofiad anhygoel a dweud y lleiaf. O osod grisiau i godi sbwriel, dw i wedi mwynhau pob rhan ohono. Mae’r lleoliad wedi fy helpu i dyfu fel unigolyn.  O ychwanegu’r profiad gwaith hwn at fy CV, dw i’n gobeithio y bydd yn gwella fy nghyfle o gael gwaith mewn maes tebyg yn y dyfodol yn sylweddol.

Yr agwedd dw i wedi ei mwynhau fwyaf yw’r ochr ymarferol. Dw i wrth fy modd yn yr awyr agored yn gosod meinciau, grisiau, yn trwsio pyst marcio yn y glaw neu’r heulwen. Dw i’n falch iawn fy mod wedi bod allan yn dysgu mwy am y bywyd gwyllt lleol, yn hytrach nag yn casglu’r sgiliau adnabod hynny o theatr ddarlithio yn y Brifysgol.

Dw i’n wirioneddol drist fod y cyfnod yn dod i ben, mi fyddwn wrth fy modd petai’n barhaol gan fy mod yn teimlo fy mod wedi canfod tîm sydd yn fy ngwerthfawrogi ac yn ofalus ohonof.

I unrhyw fyfyriwr, neu unrhyw un sydd yn chwilio am gyfle i gael profiad, byddwn i bendant yn argymell y lleoliad gwaith hwn.”

Chris

“Dw i’n ddiolchgar iawn am y 10 mis dw i wedi ei dreulio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Pan wnes i gais am y swydd ro’n i’n gwybod fy mod yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored a bod mewn swydd sy’n wahanol bob dydd, ac roedd y lleoliad gwaith hwn yn gyfle i fi wneud hynny’n union.

Bellach mae gen i brofiad go iawn o weithio yn y sector amgylcheddol a chadwraeth – beth mwy allwn i ofyn amdano mewn lleoliad gwaith?

Mae’r lleoliad gwaith warden cefn gwlad yn arbennig o amrywiol a dw i wedi cael y cyfle i ddatblygu fy sgiliau mewn amryw o feysydd, o ddeall y pethau elfennau am sut mae ecosystemau yn gweithio drwy'r tymhorau, i sgiliau DIY ymarferol, a gweithio ar gyhoeddusrwydd ar gyfer y gwarchodfeydd natur hyd yn oed.

Dw i’n ddiolchgar iawn am yr hyblygrwydd o fewn fy lleoliad i gael canolbwyntio ar beth sydd o fwyaf o ddiddordeb i fi, fe wnaeth fy helpu i gael y profiad gorau posib.”

 
Countryside-Students-2019-201

Lleoliad Warden Mynediad 2019-20

Jordan (Myfyriwr, Prifysgol Bangor)

“Bu’n brofiad gwych.  Rwyf wedi mwynhau bob munud ohono!

Wedi dysgu cymaint am gadwraeth a rheoli na fyddwn erioed wedi ei gael o eistedd mewn dosbarth.

Mae'r cynllun lleoliad wedi bod yn wych ac rwy’n cael dweud pa gyfeiriad rwyf eisiau ei gymryd yn fy hyfforddiant er mwyn i mi astudio rhywbeth sydd o wir ddiddordeb i mi.

Mae’r swydd Warden Mynediad yn golygu eich bod yn cael gweld rhannau o Ogledd Cymru sydd fwyaf hardd ond yn llai adnabyddus ac yn eich helpu i gael profiad ym mhob agwedd ar gadwraeth, o sgiliau adnabod i DIY.”

Izzy (Myfyriwr, Prifysgol Aberystwyth)

“Cyfle gwych i ddeffro eich meddwl ymarferol a phrofiad o weithio yn yr awyr agored trwy’r dydd. Gall fod yn anodd yn y glaw a’r gwynt ond ar ôl i chi gwblhau’r gwaith nid oes gwell teimlad. Rydych yn cael llawer o gyfrifoldeb ond mae’n deimlad da cael bod yn rhan o dîm.

Mi wnes i fwynhau trwsio stepiau ac ailadeiladu ffensys fwyaf, bob tro roeddwn yn dychwelyd i’r gwarchodfeydd natur, roeddwn yn gallu gweld a gwerthfawrogi fy ngwaith dro ar ôl tro.

Mae'r gwaith hwn yn eithaf anodd ond os ydych wir yn mwynhau bod y tu allan a datrys problemau bydd y lleoliad hwn yn wych i chi."

Lleoliad Warden Cefn Gwlad 2019-20

Mollie (Myfyriwr)

“Mae’r lleoliad hwn wedi rhoi profiad amhrisiadwy i mi yn arbennig mewn adnabod coed a phlanhigion.

Roedd cael mynediad i dywyswyr a dod a hwy ar ddiwrnodau cynnal a chadw wedi dysgu cymaint i mi. Roedd bod gyda’r warden i gadarnhau neu wrthod ein hadnabyddiaeth yn wirioneddol ddefnyddiol.

Rhoddodd lawer o gyfleoedd i mi hefyd weithio ar feysydd penodol o wendid ac addasu'r lleoliad i fy anghenion.

Heb sôn am y sgiliau ymarferol a’r cyfleoedd i ddefnyddio taclau.”

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content