Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynlluniau Parcio Trigolion


Summary (optional)
Mae cynlluniau parcio trigolion wedi’u cynllunio i flaenoriaethu gofodau parcio ar y stryd i drigolion lleol, yn arbennig lle maent yn cael trafferthion parcio ger eu cartrefi.
start content

Beth yw parcio trigolion?

Mae cynlluniau parcio trigolion wedi’u cynllunio i flaenoriaethu gofodau parcio ar y stryd i drigolion lleol, yn arbennig lle maent yn cael trafferthion parcio ger eu cartrefi. Bwriad y cynlluniau yw atal pobl sydd ddim yn drigolion megis cymudwyr a siopwyr rhag parcio ar strydoedd preswyl. Byddai’n rhaid i drigolion brynu ac arddangos trwydded sydd yn eu caniatau i barcio ar y stryd o fewn parth parcio dynodedig.

Mae cymorth cychwynnol gan drigolion yn hanfodol - rydym angen o leiaf 40% o aelwydydd i ymateb i’n cynigion a rhaid i 75% o’r rheiny fod o blaid cyflwyno cynllun parcio trigolion.

Pam fod y Cyngor yn cynnig cynllun yn fy ardal?

Mae’r Cyngor yn ceisio gwneud y defnydd orau o’r gofod ffordd sydd ar gael er budd cyffredinol trigolion lleol.  Mae pwysau presennol a rhai newydd yn ein trefi ac mae hwn yn ddull i reoli parcio, osgoi rhwystrau (yn arbennig i gerddwyr a gwella diogelwch ffyrdd ar gyffyrdd.)

Sut mae’r cynllun parcio i drigolion yn gweithio?

Mae’r cynllun parcio i drigolion wedi’i ddylunio i flaenoriaethu gofodau parcio ar y stryd i drigolion lleol.

Rydym yn awgrymu bod y cynlluniau yn gweithredu rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn, rhwng 8am a 6pm i atal problem parcio cymudwyr, ond mae hwn yn hyblyg ac yn un o’r materion yr hoffem eich safbwyntiau arno.

Hefyd rydym yn awgrymu bod baeau parcio aros cyfyngedig i ganiatau ar gyfer ymwelwyr achlysurol. Gall trigolion brynu trwyddedau ymweld-dydd ar gyfer ymwelwyr cynllunedig sydd angen parcio am amser hirach. Bydd eithriadau penodol yn berthnasol i feddygon ac unrhyw ddarparwyr meddygol neu ofal cymdeithasol, a bydd pob achos yn cael ei asesu.

Bydd arwyddion a marciau ffordd yn cael eu defnyddio i ddangos ardaloedd lle gall drigolion barcio.

Os yw eich stryd wedi’i gynnwys mewn parth parcio i drigolion ac nad oes gennych le parcio oddi ar y stryd, bydd arnoch angen prynu trwydded i’ch caniatau i barcio eich car o fewn eich parth.

Mae trwyddedau’n costio £83 ar hyn o bryd am flwyddyn ar gyfer y drwydded gyntaf, £60 am yr ail drwydded, yn amodol ar y galw. Bydd yr arian a wneir drwy werthu’r trwyddedau yn cael ei ddefnyddio i ddarparu a chynnal arwyddion a llinellau, i ddarparu prosesau gorfodaeth a chosb, ac i weinyddu’r cynllun.

Mae’r drwydded yn cael ei roi i aelwyd y trigolion ei defnyddio a ni ellir ei throsglwyddo. Mae’n rhaid i’r ceisydd trwydded barcio i drigolion fyw mewn cyfeiriad o fewn ffin y cynllun. I gadarnhau bod ymgeisydd yn byw yn y cyfeiriad hwnnw byddwn yn gwirio’r manylion a ddarparwyd yn erbyn y gofrestr etholwyr lawn.  Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am ragor o dystiolaeth os nad yw’r enw/cyfeiriad yn cyd-fynd â’r wybodaeth sydd gennym ni.  

Y  drwydded:

  • Wrth barcio, mae’n rhaid gosod y drwydded mewn man amlwg ar y sgrin flaen, gan wneud yn siŵr bod yr holl wybodaeth yn weladwy o’r tu allan.  Mae’n drosedd peidio ag arddangos eich trwydded, ac efallai byddwch yn atebol i gael Rhybudd Talu Cosb.
  • Gellir ond ei defnyddio o fewn ffin y cynllun, ac mae’n eich caniatau i aros mwy na’r cyfyngiadau aros heb gael cosb. Ni chewch ddefnyddio’r drwydded mewn unrhyw ffordd arall na maes parcio arall o fewn sir Conwy.
  • Nid yw’n gwarantu y cewch chi le i barcio nac yn golygu bod gennych chi hawl i fan parcio penodol.  Nid oes modd cadw mannau parcio ac nid yw mannau parcio yn cael eu dyrannu i dai penodol.  Bydd y drwydded yn rhoi blaenoriaeth i chi barcio yn eich stryd neu’r strydoedd cyfagos sydd yn eich parth.
end content