Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pobl Ifanc sy'n Gadael Gofal


Summary (optional)
Rydym yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc wrth iddynt symud o fod yng ngofal yr awdurdod lleol i annibyniaeth.
start content

Mae'r tîm Llwybrau a’r tîm Ymgynghorwyr Personol yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sydd wedi gadael gofal yr awdurdod lleol hyd at 21 oed, neu hyd at 25 oed os ydynt ar gwrs addysg neu hyfforddiant y cytunwyd arno gyda'r awdurdod lleol ac wedi’i gofnodi yn y cynllun Llwybrau.

Mae'r timau Llwybrau ac Ymgynghorwyr Personol yn darparu dyletswyddau a chyfrifoldebau statudol i bobl sy'n gadael gofal, sy'n cynnwys cynnig cyngor a chefnogaeth gydag addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, llety a lles cyffredinol.

Mae'r staff yn arbennig o fedrus wrth adeiladu perthnasau gyda phobl ifanc ac yn mynd gam ymhellach i gefnogi ac annog pobl ifanc i ddod yn annibynnol.

Gall y term 'gadael gofal' fod ychydig yn frawychus, ond mae'r tîm yma i wneud hyn yn drosglwyddiad didrafferth i chi a'ch gofalwyr.

Mae'n debyg mai Gadael Gofal yw un o’r adegau mwyaf anodd ym mywyd person ifanc, felly mae'n hanfodol eu bod yn cael eu paratoi’n ddigonol ac yn barod am yr her.

Mewn ymgais i roi eglurder i’r gofalwyr a’r bobl ifanc, mae'n bwysig bod y llwybr tuag at annibyniaeth yn cael ei fapio’n glir fel bod gwybodaeth ar gael ynghylch sut a phryd y bydd yn digwydd a phwy fydd yn cymryd rhan yn y camau amrywiol.

Gyda hyn mewn golwg, fe wnaeth yr adran ddatblygu’r gwasanaeth Gadael Gofal, sef tîm ymroddedig o weithwyr sydd â’r rôl sylfaenol o helpu i baratoi pobl ifanc ar gyfer gadael gofal a’u cefnogi unwaith maent yn byw yn annibynnol.

Mae'r tîm Llwybrau a'r tîm Ymgynghorwyr Personol yn cael eu harwain gan wahanol adrannau o ddeddfwriaeth sy'n amlinellu’r cyfrifoldeb sydd gennym mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal.

Mae nifer o themâu allweddol o fewn Deddf Plant (Gadael Gofal) 2004 a ddylai fod yn sail i'n gwaith gyda'r bobl ifanc. Sef:-

  • Gofalu am bobl ifanc hyd nes y byddant wedi’u paratoi ac yn barod i adael gofal
  • Sicrhau bod pobl ifanc sy'n gadael gofal yn cael mynediad i ystod o lety a'r gefnogaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gynnal eu hunain yn eu llety
  • Sicrhau bod darpariaeth wrth gefn i gefnogi’r rhai sy'n gadael gofal sydd mewn argyfwng
  • Hysbysu pobl ifanc sy'n gadael gofal ynghylch y gwasanaethau sydd ar gael - gan gynnwys darparu canllawiau gadael gofal hygyrch i bobl ifanc ar gais.
  • Cynnwys pobl ifanc ym mhob trefniant asesu, cynllunio, adolygu a gwneud penderfyniadau ar gyfer gadael gofal

Mae buddsoddiad enfawr yn cael ei wneud o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael cynnig gofal o safon uchel iawn tra byddant yn derbyn gofal gan yr adran. Ein nod hollbwysig yw sicrhau, ar yr adeg y gadewir gofal, y cynigir safon uchel barhaus o gefnogaeth a fydd yn galluogi bod y trosglwyddiad i annibyniaeth yn hylaw ac yn brofiad cadarnhaol.

Mae Fy Nghynlluniwr wedi cael ei gynhyrchu gan Gomisiynydd Plant Cymru ac wedi’i ddylunio i roi cymorth a chyngor i bobl ifanc sy'n gadael gofal yr awdurdod lleol.

Os ydych am drafod unrhyw beth arall gydag aelod o'r tîm Llwybrau, cysylltwch â ni ar 01492 574000.

Tîm Llwybrau – Polisi Ariannol

Cynllun Derbyn Gofal

Pan fyddaf yn barod – canllaw i bobl ifanc

Canllaw i bobl ifanc sy’n gadael gofal

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy